สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

Tutorial Python

L16 PYTHON SIMPLE ARITHMETIC L40 PYTHON TUTORIAL INTRO L41 PYTHON GETTING STARTED L42 PYTHON SYNTAX L43 PYTHON COMMENTS L44 PYTHON VARIABLES L45 PYTHON DATATYPE L46 PYTHON NUMBERS L47 PYTHON CASING L48 PYTHON STRINGS L49 PYTHON BOOLEANS L50 PYTHON OPARETORS L51 PYTHON LISTS L52 PYTHON TUPELS L53 PYTHON SETS L54 PYTHON DICTIONARY L55 PYTHON IF ELSE L56 PYTHON WHILE LOOP L57 PYTHON FOR LOOP L58 PYTHON FUNCTION L59 PYTHON LAMBDA L60 PYTHON ARRAYS L61 PYTHON CLASSSES OBJECTS L62 PYTHON INHERITANCE L63 PYTHON ITERATORS L63 PYTHON SCOPE L64 PYTHON MODULES L65 PYTHON DATETIME L66 PYTHON JSON L67 PYTHON REGEX L68 PYTHON PIP L69 PYTHON TRY EXCAPE L70 PYTHON USER INPUT L71 PYTHON FILE OPEN L73 PYTHON STRING FORMATTING L74 PYTHON READ FILE L75 PYTHON WRILE CREATE FILE L76 PYTHON DELETE FILE L90 PYTHON POISSON DISTRIBUTION L90 PYTHON RANDOM INTRODUCTION L91 PYTHON CHI SQUARE DISTRIBUTION L91 PYTHON EXPONENTIAL DISTRIBUTION L92 PYTHON RAYLEIGH DISTRIBUTION L93 PYTHON PARETO DISTRIBUTION L94 PYTHON ZIPF DISTRIBUTION L96 PYTHON RANDOM PERMUTATIONS L97 PYTHON SEABORN L98 PYTHON NORMAL DISTRIBUTION L99 PYTHON DISTRIBUTION L99 PYTHON LOGISTIC DISTRIBUTION L99 PYTHON MULTINOMIAL DISTRIBUTION L99 PYTHON NUMPY SPLITTING ARRAY L99 PYTHON NUMPY UFUNCS L99 PYTHON UNIFORM DISTRIBUTION LM60PYTHON BUILT IN FUNCTIONS LM61PYTHON STRING METHODS LM62PYTHON LIST ARRAY METHODS LM63PYTHON DICTIONARY METHODS LM64PYTHON TUPLE METHODS LM65PYTHON SET METHODS LM66PYTHON FILE METHODS LM67PYTHON KEYWORD LM68PYTHON BUILT IN EXCAPTION LM69PYTHON RANDOM MODULE LM70PYTHON MATH MODULE LM70PYTHON REQUSTS MODULE LM72PYTHON CMATH MODULE LM73PYTHON HOWTO REMOVE DUPLICATES FROM A PYTHON LIST LM74PYTHON HOW TO REVERSE A STRING IN PYTHON LM75PYTHON HOW TO ADD TWO NUMBERS IN PYTHON LM95PYTHON RANDOM DATA DISTRIBUTION

Python cmath Module

เรียนเขียนโปรแกรมง่ายๆกับ Expert Programming Tutor ในบท Python Cmath Module
Python มีโมดูลในตัวที่นักเรียนสามารถใช้สำหรับงานทางคณิตศาสตร์สำหรับตัวเลขที่ซับซ้อน วิธีการในโมดูลนี้ยอมรับจำนวน int, float และ complex นอกจากนี้ยังยอมรับวัตถุ Python ที่มีเมธอด __complex __ () หรือ __float __ () วิธีการในโมดูลนี้มักจะส่งกลับจำนวนที่ซับซ้อน หากค่าส่งคืนสามารถแสดงเป็นจำนวนจริงได้ค่าส่งคืนจะเป็นส่วนจินตภาพของ 0
วิธีการรายละเอียด
cmath.acos (x)            ส่งคืนค่า arc cosine ของ x
cmath.acosh (x)           ส่งคืนไฮเพอร์โบลิกอาร์โคไซน์ของ x
cmath.asin (x)            ส่งคืนอาร์ไซน์ของ x
cmath.asinh (x)           ส่งคืนไฮเพอร์โบลิกอาร์ไซน์ของ x
cmath.atan (x)            ส่งคืนค่าแทนเจนต์ส่วนโค้งของ x
cmath.atanh (x)           ส่งคืนค่าอาร์คแทนเจนต์ไฮเพอร์โบลิกของ x
cmath.cos (x)             ส่งคืนโคไซน์ของ x
cmath.cosh (x)            ส่งคืนไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของ x
cmath.exp (x)             ส่งคืนค่า Ex โดยที่ E คือหมายเลขของEuler(ประมาณ 2.718281 ... ) และ xคือตัวเลขที่ส่งผ่านไป
cmath.isclose ()          ตรวจสอบว่ามีสองค่าที่อยู่ใกล้หรือไม่
cmath.isfinite (x)        ตรวจสอบว่า x เป็นจำนวน จำกัด
cmath.isinf (x)           ตรวจสอบว่า x เป็นค่าบวกหรือลบ
cmath.isnan (x)           ตรวจสอบว่า x เป็น NaN (ไม่ใช่ตัวเลข)
cmath.log (x [, base])    ส่งคืนลอการิทึมของ x ไปที่ฐาน
cmath.log10 (x)           ส่งคืนลอการิทึมฐาน 10 ของ x
cmath.phase ()            คืนค่าเฟสของจำนวนเชิงซ้อน
cmath.polar ()            แปลงจำนวนเชิงซ้อนเป็นพิกัดเชิงขั้ว
cmath.rect ()             แปลงพิกัดเชิงขั้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
cmath.sin (x)             ส่งคืนไซน์ของ x
cmath.sinh (x)            ส่งคืนไฮเพอร์โบลิกไซน์ของ x
cmath.sqrt (x)            ส่งคืนสแควร์รูทของ x
cmath.tan (x)             ส่งคืนแทนเจนต์ของ x
cmath.tanh (x)            ส่งคืนไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ของ xค่าคงที่ 
cmath.e                   ส่งคืนหมายเลขออยเลอร์ (2.7182 ... )
cmath.inf                 ส่งคืนค่าอนันต์บวกจำนวนจุดลอยตัว
cmath.infj                ส่งคืนค่าอินฟินิตี้ที่ซับซ้อน
cmath.nan                 ส่งคืนค่าทศนิยม NaN (ไม่ใช่ตัวเลข)
cmath.nanj                ส่งคืนค่า coplext NaN (ไม่ใช่ตัวเลข)
cmath.pi                  ส่งคืน PI (3.141515 ... )
cmath.tau                 ส่งคืนเอกภาพ (6.2831 ... )

แปลจากhttps://www.w3schools.com/python/module_cmath.aspไม่อยากอ่าน Tutorial อยากมาเรียนเลยทำอย่างไร?

สมัครเรียน ONLINE ได้ทันทีที่ https://elearn.expert-programming-tutor.com

หรือติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM

แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา

Python

L16 PYTHON SIMPLE ARITHMETIC
L40 PYTHON TUTORIAL INTRO
L41 PYTHON GETTING STARTED
L42 PYTHON SYNTAX
L43 PYTHON COMMENTS
L44 PYTHON VARIABLES
L45 PYTHON DATATYPE
L46 PYTHON NUMBERS
L47 PYTHON CASING
L48 PYTHON STRINGS
L49 PYTHON BOOLEANS
L50 PYTHON OPARETORS
L51 PYTHON LISTS
L52 PYTHON TUPELS
L53 PYTHON SETS
L54 PYTHON DICTIONARY
L55 PYTHON IF ELSE
L56 PYTHON WHILE LOOP
L57 PYTHON FOR LOOP
L58 PYTHON FUNCTION
L59 PYTHON LAMBDA
L60 PYTHON ARRAYS
L61 PYTHON CLASSSES OBJECTS
L62 PYTHON INHERITANCE
L63 PYTHON ITERATORS
L63 PYTHON SCOPE
L64 PYTHON MODULES
L65 PYTHON DATETIME
L66 PYTHON JSON
L67 PYTHON REGEX
L68 PYTHON PIP
L69 PYTHON TRY EXCAPE
L70 PYTHON USER INPUT
L71 PYTHON FILE OPEN
L73 PYTHON STRING FORMATTING
L74 PYTHON READ FILE
L75 PYTHON WRILE CREATE FILE
L76 PYTHON DELETE FILE
L90 PYTHON POISSON DISTRIBUTION
L90 PYTHON RANDOM INTRODUCTION
L91 PYTHON CHI SQUARE DISTRIBUTION
L91 PYTHON EXPONENTIAL DISTRIBUTION
L92 PYTHON RAYLEIGH DISTRIBUTION
L93 PYTHON PARETO DISTRIBUTION
L94 PYTHON ZIPF DISTRIBUTION
L96 PYTHON RANDOM PERMUTATIONS
L97 PYTHON SEABORN
L98 PYTHON NORMAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON DISTRIBUTION
L99 PYTHON LOGISTIC DISTRIBUTION
L99 PYTHON MULTINOMIAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON NUMPY SPLITTING ARRAY
L99 PYTHON NUMPY UFUNCS
L99 PYTHON UNIFORM DISTRIBUTION
LM60PYTHON BUILT IN FUNCTIONS
LM61PYTHON STRING METHODS
LM62PYTHON LIST ARRAY METHODS
LM63PYTHON DICTIONARY METHODS
LM64PYTHON TUPLE METHODS
LM65PYTHON SET METHODS
LM66PYTHON FILE METHODS
LM67PYTHON KEYWORD
LM68PYTHON BUILT IN EXCAPTION
LM69PYTHON RANDOM MODULE
LM70PYTHON MATH MODULE
LM70PYTHON REQUSTS MODULE
LM72PYTHON CMATH MODULE
LM73PYTHON HOWTO REMOVE DUPLICATES FROM A PYTHON LIST
LM74PYTHON HOW TO REVERSE A STRING IN PYTHON
LM75PYTHON HOW TO ADD TWO NUMBERS IN PYTHON
LM95PYTHON RANDOM DATA DISTRIBUTION


แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม

Link อื่นๆ

Allow sites to save and read cookie data.
Cookies are small pieces of data created by sites you visit. They make your online experience easier by saving browsing information. We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Copyright (c) 2013 expert-programming-tutor.com. All rights reserved. | 085-350-7540 | 084-88-00-255 | ntprintf@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา