สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

Tutorial Python

L16 PYTHON SIMPLE ARITHMETIC L40 PYTHON TUTORIAL INTRO L41 PYTHON GETTING STARTED L42 PYTHON SYNTAX L43 PYTHON COMMENTS L44 PYTHON VARIABLES L45 PYTHON DATATYPE L46 PYTHON NUMBERS L47 PYTHON CASING L48 PYTHON STRINGS L49 PYTHON BOOLEANS L50 PYTHON OPARETORS L51 PYTHON LISTS L52 PYTHON TUPELS L53 PYTHON SETS L54 PYTHON DICTIONARY L55 PYTHON IF ELSE L56 PYTHON WHILE LOOP L57 PYTHON FOR LOOP L58 PYTHON FUNCTION L59 PYTHON LAMBDA L60 PYTHON ARRAYS L61 PYTHON CLASSSES OBJECTS L62 PYTHON INHERITANCE L63 PYTHON ITERATORS L63 PYTHON SCOPE L64 PYTHON MODULES L65 PYTHON DATETIME L66 PYTHON JSON L67 PYTHON REGEX L68 PYTHON PIP L69 PYTHON TRY EXCAPE L70 PYTHON USER INPUT L71 PYTHON FILE OPEN L73 PYTHON STRING FORMATTING L74 PYTHON READ FILE L75 PYTHON WRILE CREATE FILE L76 PYTHON DELETE FILE L90 PYTHON POISSON DISTRIBUTION L90 PYTHON RANDOM INTRODUCTION L91 PYTHON CHI SQUARE DISTRIBUTION L91 PYTHON EXPONENTIAL DISTRIBUTION L92 PYTHON RAYLEIGH DISTRIBUTION L93 PYTHON PARETO DISTRIBUTION L94 PYTHON ZIPF DISTRIBUTION L96 PYTHON RANDOM PERMUTATIONS L97 PYTHON SEABORN L98 PYTHON NORMAL DISTRIBUTION L99 PYTHON DISTRIBUTION L99 PYTHON LOGISTIC DISTRIBUTION L99 PYTHON MULTINOMIAL DISTRIBUTION L99 PYTHON NUMPY SPLITTING ARRAY L99 PYTHON NUMPY UFUNCS L99 PYTHON UNIFORM DISTRIBUTION LM60PYTHON BUILT IN FUNCTIONS LM61PYTHON STRING METHODS LM62PYTHON LIST ARRAY METHODS LM63PYTHON DICTIONARY METHODS LM64PYTHON TUPLE METHODS LM65PYTHON SET METHODS LM66PYTHON FILE METHODS LM67PYTHON KEYWORD LM68PYTHON BUILT IN EXCAPTION LM69PYTHON RANDOM MODULE LM70PYTHON MATH MODULE LM70PYTHON REQUSTS MODULE LM72PYTHON CMATH MODULE LM73PYTHON HOWTO REMOVE DUPLICATES FROM A PYTHON LIST LM74PYTHON HOW TO REVERSE A STRING IN PYTHON LM75PYTHON HOW TO ADD TWO NUMBERS IN PYTHON LM95PYTHON RANDOM DATA DISTRIBUTION

Python RegEx

เรียนเขียนโปรแกรมง่ายๆกับ Expert Programming Tutor ในบท Python RegEx
ResEx ย่อมาจาก Regular expression
RegEx  หรือนิพจน์ปกติคือลำดับของอักขระที่เป็นรูปแบบการค้นหา
สามารถใช้ RegEx เพื่อตรวจสอบว่าสตริงมีรูปแบบการค้นหาที่ระบุหรือไม่
โมดูล RegEx
Python มีแพ็คเกจในตัวที่เรียกว่า re ซึ่งสามารถใช้เพื่อทำงานกับนิพจน์ปกติ
import โมดูลใหม่

import re

RegEx ใน Python
เมื่อนักเรียนนำเข้าโมดูลใหม่ นักเรียนสามารถเริ่มใช้นิพจน์ทั่วไป
ตัวอย่าง
หาสตริงเพื่อดูว่าเริ่มต้นด้วย "The" และลงท้ายด้วย "Spain"
ตัวอย่าง

import re
#Check if the string starts with "The" and ends with "Spain":

txt = "The rain in Spain"
x = re.search("^The.*Spain$", txt)

if (x):
  print("YES! We have a match!")
else:
  print("No match")

ผลลัพธ์

YES! We have a match!

ฟังก์ชั่น RegEx
โมดูลใหม่มีชุดของฟังก์ชั่นที่ช่วยให้เราสามารถค้นหาสตริงสำหรับการจับคู่
ตัวอย่าง

import re
#Return a list containing every occurrence of "ai":
 
txt = "The rain in Spain"
x = re.findall("ai", txt)
print(x)

ผลลัพธ์

['ai', 'ai']

1.search
หา white space (\s)
ตัวอย่าง

import re
txt = "The rain in Spain"
x = re.search("\s", txt)
 
print("The first white-space character is located in position:", x.start()) 

ผลลัพธ์

The first white-space character is located in position: 3

2.split
Split เมื่อ Match 1 space (\s) จะ Return list ของ string ที่ถูก Split
ตัวอย่าง

import re
#Split the string at every white-space character:
txt = "The rain in Spain"
x = re.split("\s", txt)
print(x)

ผลลัพธ์

<_sre.SRE_Match object; span=(5, 7), match='ai'>

3.sub
เปลี่ยน White Space (\s) เป็นเลข 0 ให้หมด
ตัวอย่าง

import re
#Replace all white-space characters with the digit "9":
txt = "The rain in Spain"
x = re.sub("\s", "9", txt)
print(x)

ผลลัพธ์

The9rain9in9Spain

Match Object
Match Object จะประกอบด้วยข้อมูลของการค้นหา และผลลัพธ์ของการค้นหา มี Method ที่ใช้บ่อย ดังนี้
1.span() Return Tuple ระบุตำแหน่งเริ่มต้น สิ้นสุดของการ Match
ตัวอย่าง

import re
#Search for an upper case "S" character in the beginning of a word, and print its position:
txt = "The rain in Spain"
x = re.search(r"\bS\w+", txt)

print(x.span())

ผลลัพธ์

(16,19)

2.string Return String ที่ส่งให้ Function
ตัวอย่าง

import re
#The string property returns the search string:
txt = "The rain in Spain"
x = re.search(r"\bS\w+", txt)
print(x.string)

ผลลัพธ์

The rain in Spain

3.group() Return ส่วนของ String ที่ Match
ตัวอย่าง

import re
#Search for an upper case "S" character in the beginning of a word, and print the word:
txt = "The rain in Spain"
x = re.search(r"\bS\w+", txt)
print(x.group())

ผลลัพธ์

Spain

อักขระพิเศษ

ตัวอักษร

คำอธิบาย

ตัวอย่าง

[]

set ของตัวอักษร

[a-f]

\

เอาไว้นำหน้า Special Sequence เอาไว้ escape ตัวอักษรพิเศษ

\d

.

ตัวอักษรใด ๆ ยกเว้นขึ้นบรรทัดใหม่ เช่น cut, cat

c.t

^

เริ่มต้นด้วย

^The

\$

จบด้วย

end\$

*

c ปรากฎ 0 ครั้ง หรือมากกว่า

abc*

+

c ปรากฎ 1 ครั้ง หรือมากกว่า

abc+

?

c ปรากฎ 0 ครั้ง หรือ 1 ครั้ง

abc?

{}

o ปรากฎจำนวนครั้งตามที่ระบุ

lo{2}se

|

อย่างใดอย่างหนึ่ง

yes|no

()

Capture และ group

 

ลำดับอักขระพิเศษ

ตัวอักษร

คำอธิบาย

ตัวอย่าง

\A

Return ถ้าตัวอักษรที่ระบุอยู่ต้น string

\AThe

\b

Return ถ้าตัวอักษรที่ระบุอยู่ต้น หรือท้ายคำ (ตามตำแหน่งของ \b)

r"\bain", r"ain\b"

\B

Return ถ้าพบตัวอักษรที่ระบุ ยกเว้นพบที่ต้น หรือท้ายคำ (ตามตำแหน่งของ \B)

r"\Bain", r"ain\B"

\d

Return ถ้าพบตัวเลข 0-9 ใน string

\d

\D

Return ถ้าไม่พบตัวเลข 0-9 ใน string

\D

\s

Return ถ้าพบตัวอักษร White Space เช่น space (" "), tab ("\t"), newline ("\n"), return ("\r") ใน string

\s

\S

Return ถ้าไม่พบตัวอักษร White Space ใน string

\S

\w

Return ถ้าพบตัวอักษรข้อความใด ๆ เช่น (ตัวอักษร a ถึง Z, ตัวเลข 0-9, และ underscore "_" )

\w

\W

Return ถ้าไม่พบตัวอักษรข้อความใด ๆ

\W

\Z

Return ถ้าตัวอักษรที่ระบุอยู่ท้าย string

Thailand\Z

Set                                                                                                            
คือ เซ็ตของอักษร ที่อยู่ภายใน Square Bracket มีความหมายพิเศษ ดังนี้

เซ็ต

คำอธิบาย

[abcd]

Return ถ้ามีตัวอักษรใดอักษรหนึ่งที่ระบุ a, b, c, d

[a-d]

Return ถ้ามีตัวอักษรใดอักษรหนึ่งอยู่ในช่วงที่ระบุ a - d

[^abc]

Return ถ้ามีตัวอักษรยกเว้นที่ระบุ เช่น d, e, f, g, h, ... X, Y, Z

[0123]

Return ถ้ามีตัวเลขใดเลขหนึ่งที่ระบุ 0, 1, 2, 3

[0-9]

Return ถ้ามีตัวเลขในช่วงที่ระบุ 0, 1, 2, 3, ..., 9

[0-2][0-9]

Return ถ้ามีตัวเลขสองหลัก ในช่วงระหว่าง 00 ถึง 29

[a-zA-Z]

Return ถ้ามีตัวอักษรใดอักษรหนึ่งอยู่ในช่วงที่ระบุ a - z ไม่ว่าจะตัวใหญ่ หรือตัวเล็ก

[+]

ในเซ็ต +, *, ., |, (), $,{} ไม่ได้มีความหมายพิเศษ ดังนั้น [+] หมายถึง Returns ถ้ามี +


สรุปในบทนี้จะพูดถึงเรื่อง REGEX เป็นเพื่อตรวจสอบว่ามีสตริงที่ค้นหาหรือไม่ การใช้งานของ Regex การ import มีเเพคเกจในตัวชื่อ re สามารถใช้นิพจน์ทั่วไปได้ และใช้กับฟังก์ชันต่างๆที่เราเรียนกันไปในบทความนี้

แปลจากhttps://www.w3schools.com/python/python_regex.aspไม่อยากอ่าน Tutorial อยากมาเรียนเลยทำอย่างไร?

สมัครเรียน ONLINE ได้ทันทีที่ https://elearn.expert-programming-tutor.com

หรือติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM

แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา

Python

L16 PYTHON SIMPLE ARITHMETIC
L40 PYTHON TUTORIAL INTRO
L41 PYTHON GETTING STARTED
L42 PYTHON SYNTAX
L43 PYTHON COMMENTS
L44 PYTHON VARIABLES
L45 PYTHON DATATYPE
L46 PYTHON NUMBERS
L47 PYTHON CASING
L48 PYTHON STRINGS
L49 PYTHON BOOLEANS
L50 PYTHON OPARETORS
L51 PYTHON LISTS
L52 PYTHON TUPELS
L53 PYTHON SETS
L54 PYTHON DICTIONARY
L55 PYTHON IF ELSE
L56 PYTHON WHILE LOOP
L57 PYTHON FOR LOOP
L58 PYTHON FUNCTION
L59 PYTHON LAMBDA
L60 PYTHON ARRAYS
L61 PYTHON CLASSSES OBJECTS
L62 PYTHON INHERITANCE
L63 PYTHON ITERATORS
L63 PYTHON SCOPE
L64 PYTHON MODULES
L65 PYTHON DATETIME
L66 PYTHON JSON
L67 PYTHON REGEX
L68 PYTHON PIP
L69 PYTHON TRY EXCAPE
L70 PYTHON USER INPUT
L71 PYTHON FILE OPEN
L73 PYTHON STRING FORMATTING
L74 PYTHON READ FILE
L75 PYTHON WRILE CREATE FILE
L76 PYTHON DELETE FILE
L90 PYTHON POISSON DISTRIBUTION
L90 PYTHON RANDOM INTRODUCTION
L91 PYTHON CHI SQUARE DISTRIBUTION
L91 PYTHON EXPONENTIAL DISTRIBUTION
L92 PYTHON RAYLEIGH DISTRIBUTION
L93 PYTHON PARETO DISTRIBUTION
L94 PYTHON ZIPF DISTRIBUTION
L96 PYTHON RANDOM PERMUTATIONS
L97 PYTHON SEABORN
L98 PYTHON NORMAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON DISTRIBUTION
L99 PYTHON LOGISTIC DISTRIBUTION
L99 PYTHON MULTINOMIAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON NUMPY SPLITTING ARRAY
L99 PYTHON NUMPY UFUNCS
L99 PYTHON UNIFORM DISTRIBUTION
LM60PYTHON BUILT IN FUNCTIONS
LM61PYTHON STRING METHODS
LM62PYTHON LIST ARRAY METHODS
LM63PYTHON DICTIONARY METHODS
LM64PYTHON TUPLE METHODS
LM65PYTHON SET METHODS
LM66PYTHON FILE METHODS
LM67PYTHON KEYWORD
LM68PYTHON BUILT IN EXCAPTION
LM69PYTHON RANDOM MODULE
LM70PYTHON MATH MODULE
LM70PYTHON REQUSTS MODULE
LM72PYTHON CMATH MODULE
LM73PYTHON HOWTO REMOVE DUPLICATES FROM A PYTHON LIST
LM74PYTHON HOW TO REVERSE A STRING IN PYTHON
LM75PYTHON HOW TO ADD TWO NUMBERS IN PYTHON
LM95PYTHON RANDOM DATA DISTRIBUTION


แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม

Link อื่นๆ

Allow sites to save and read cookie data.
Cookies are small pieces of data created by sites you visit. They make your online experience easier by saving browsing information. We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Copyright (c) 2013 expert-programming-tutor.com. All rights reserved. | 085-350-7540 | 084-88-00-255 | ntprintf@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา