สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

Tutorial Python MySQL

LM29PYTHON MYSQL LM30PYTHON MYSQL CREATE DATABASE LM31PYTHON MYSQL CREATE TABLE LM32PYTHON MYSQL INSERT INTO TABLE LM33PYTHON MYSQL SELECT FROM LM34PYTHON MYSQL WHERE LM35PYTHON MYSQL ORDER BY LM36PYTHON MYSQL DELETE FROM BY LM37PYTHON MYSQL DROP TABLE LM38PYTHON MYSQL UPDATE TABLE LM39PYTHON MYSQL LIMIT LM40PYTHON MYSQL JOIN

Python MySQL Update Table

เรียนเขียนโปรแกรมง่ายๆกับ Expert Programming Tutor ในบท Python MySQL Update Table
ในบทนี้ไม่มีอะไรมากง่ายๆครับ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ไขตาราง จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาเรียนรู้กันเลยดีกว่าครับ
การแก้ไขตาราง
นักเรียนสามารถอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ในตารางโดยใช้คำสั่ง "UPDATE"
ตัวอย่าง
เขียนทับคอลัมน์ที่อยู่จาก "Valley 345" ถึง "Canyoun 123"

import mysql.connector
mydb = mysql.connector.connect(
  host="localhost",
  user="root",
  passwd="",
  database="myept"
)
mycursor = mydb.cursor()
sql = "UPDATE customers SET address = 'Canyon 123' WHERE address = 'Valley 345'"
mycursor.execute(sql)
mydb.commit()
print(mycursor.rowcount, "record(s) affected")

ผลลัพธ์
การเเสดงผลลัพธ์ 1 record

C:\Users\My Name>python demo_mysql_update.py
1 record(s) affected

สำคัญ! สังเกต: mydb.commit () จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงไม่เช่นนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในตาราง
     สังเกตุ WHERE clause ในไวยากรณ์ UPDATE: WHERE clause ระบุเร็กคอร์ดหรือเร็กคอร์ดที่ควรถูกอัพเดต หากคุณไม่ทำตามคำสั่ง WHERE บันทึกทั้งหมดจะได้รับการอัพเดต!
ป้องกันการแฮค SQL
ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการหลีกเลี่ยงค่าของการสืบค้นใด ๆ รวมถึงในการปรับปรุงคำสั่ง เพื่อป้องกันการแทรกซึมของ SQL ซึ่งเป็นเทคนิคการแฮ็คเว็บทั่วไปเพื่อทำลายหรือใช้ฐานข้อมูลของคุณในทางที่ผิด โมดูล mysql.connector ใช้ตัวยึดตำแหน่ง% s เพื่อหนีค่าในคำสั่งลบ
ตัวอย่าง
ค่า Escape โดยใช้วิธีการ% placholder

import mysql.connector
mydb = mysql.connector.connect(
  host="localhost",
  user="root",
  passwd="",
  database="myept"
)
mycursor = mydb.cursor()
sql = "UPDATE customers SET address = 'Canyon 123' WHERE address = 'Valley 345'"
mycursor.execute(sql)
mydb.commit()
print(mycursor.rowcount, "record(s) affected")

ผลลัพธ์
แสดงรายชื่อใน SQL
แสดง 0 record

C:\Users\My Name>python demo_mysql_update.py
0 record(s) affected

แปลจากhttps://www.w3schools.com/python/python_mysql_update.aspไม่อยากอ่าน Tutorial อยากมาเรียนเลยทำอย่างไร?

สมัครเรียน ONLINE ได้ทันทีที่ https://elearn.expert-programming-tutor.com

หรือติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM

แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา

Python

L16 PYTHON SIMPLE ARITHMETIC
L40 PYTHON TUTORIAL INTRO
L41 PYTHON GETTING STARTED
L42 PYTHON SYNTAX
L43 PYTHON COMMENTS
L44 PYTHON VARIABLES
L45 PYTHON DATATYPE
L46 PYTHON NUMBERS
L47 PYTHON CASING
L48 PYTHON STRINGS
L49 PYTHON BOOLEANS
L50 PYTHON OPARETORS
L51 PYTHON LISTS
L52 PYTHON TUPELS
L53 PYTHON SETS
L54 PYTHON DICTIONARY
L55 PYTHON IF ELSE
L56 PYTHON WHILE LOOP
L57 PYTHON FOR LOOP
L58 PYTHON FUNCTION
L59 PYTHON LAMBDA
L60 PYTHON ARRAYS
L61 PYTHON CLASSSES OBJECTS
L62 PYTHON INHERITANCE
L63 PYTHON ITERATORS
L63 PYTHON SCOPE
L64 PYTHON MODULES
L65 PYTHON DATETIME
L66 PYTHON JSON
L67 PYTHON REGEX
L68 PYTHON PIP
L69 PYTHON TRY EXCAPE
L70 PYTHON USER INPUT
L71 PYTHON FILE OPEN
L73 PYTHON STRING FORMATTING
L74 PYTHON READ FILE
L75 PYTHON WRILE CREATE FILE
L76 PYTHON DELETE FILE
L90 PYTHON POISSON DISTRIBUTION
L90 PYTHON RANDOM INTRODUCTION
L91 PYTHON CHI SQUARE DISTRIBUTION
L91 PYTHON EXPONENTIAL DISTRIBUTION
L92 PYTHON RAYLEIGH DISTRIBUTION
L93 PYTHON PARETO DISTRIBUTION
L94 PYTHON ZIPF DISTRIBUTION
L96 PYTHON RANDOM PERMUTATIONS
L97 PYTHON SEABORN
L98 PYTHON NORMAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON DISTRIBUTION
L99 PYTHON LOGISTIC DISTRIBUTION
L99 PYTHON MULTINOMIAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON NUMPY SPLITTING ARRAY
L99 PYTHON NUMPY UFUNCS
L99 PYTHON UNIFORM DISTRIBUTION
LM60PYTHON BUILT IN FUNCTIONS
LM61PYTHON STRING METHODS
LM62PYTHON LIST ARRAY METHODS
LM63PYTHON DICTIONARY METHODS
LM64PYTHON TUPLE METHODS
LM65PYTHON SET METHODS
LM66PYTHON FILE METHODS
LM67PYTHON KEYWORD
LM68PYTHON BUILT IN EXCAPTION
LM69PYTHON RANDOM MODULE
LM70PYTHON MATH MODULE
LM70PYTHON REQUSTS MODULE
LM72PYTHON CMATH MODULE
LM73PYTHON HOWTO REMOVE DUPLICATES FROM A PYTHON LIST
LM74PYTHON HOW TO REVERSE A STRING IN PYTHON
LM75PYTHON HOW TO ADD TWO NUMBERS IN PYTHON
LM95PYTHON RANDOM DATA DISTRIBUTION


แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม

Link อื่นๆ

Allow sites to save and read cookie data.
Cookies are small pieces of data created by sites you visit. They make your online experience easier by saving browsing information. We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Copyright (c) 2013 expert-programming-tutor.com. All rights reserved. | 085-350-7540 | 084-88-00-255 | ntprintf@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา