สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

หลักสูตร Level Up วิทยาการคำนวณสำหรับเด็กเพื่อโลกยุคหุ่นยนต์และ AI (สอนสด)

คิด คณิต วิทย์ คอม


ผู้ปกครองควรอ่านรายละเอียดในหน้านี้ทั้งหมดแล้วอธิบายให้เด็กฟังและถามเขาว่าอยากเรียนไหม อย่าบังคับให้เด็กมาเรียน
กดที่นี่เพื่อดูโครงสร้างหลักสูตร

คำอธิบายหลักสูตร

สอนทักษะและความรู้แห่งอนาคตผ่านการเรียนรู้ Computer Science การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ Computer Science

ใน Course นี้ไม่ได้ต้องการให้นักเรียนเรียนในสิ่งที่ยากเกินความสามารถของนักเรียน แต่เป็นการนำเนื้อหาของ Computer Science ในระดับที่มหาวิทยาลัยสอนมาดัดแปลงให้ง่ายมากขึ้นโดยอ้างอิงหลักสูตรมาจาก Computer Science ของระดับชั้นเกรด 9-10 IGCSE computer science และ เกรด 11-12-13 หรือ A Level Computer Science ดังนั้นผู้ปกครองไม่ต้องกลัวว่าจะยากเกินไป

เนื้อหาของ Course จะเหมือนตัดมาจากคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองเรียนดูว่าชอบไหม นอกจากจะได้เรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบแล้วยังใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกคณะในอนาคตได้อีกด้วย

ใน Course จะมีสอนทั้งเรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) ไปจนถึงเรื่องที่อยู่ในความสนใจ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligent) และวิทยาการข้อมูล (Data Science) เป็นต้น

เนื้อหาที่สอนจะครอบคลุม 4 ด้านหลักดังต่อไปนี้

 1. Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สอนโดยใช้เครื่องมือเขียนโปรแกรมยุคใหม่ โดยใช้ผ่านสื่อที่พยายามให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยไม่เบื่อ เช่น
  1. การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
  2. การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเกม
  3. เขียนโปรแกรมสำหรับเก็บข้อมูลทางธุรกิจ
  4. เขียนโปรแกรมเพื่อการใช้งานทางธุรกิจ
  5. การสร้าง Website
  6. การเขียนโปรแกรมบน Web
  7. การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง Application บนโทรศัพท์มือถือ (Android)
  8. การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างบริการให้คนอื่นเรียกใช้
  9. การเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน Machine Learning และ AI เพื่อใช้แก้ปัญหา

 2. Computer Science หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องของความรู้ต่าง ๆ ในโลกของ Computer ถ้าอยากจะสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ จำเป็นต้องรู้สิ่งที่คนอื่นได้คิดมาก่อนหน้านี้แล้ว และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในโลกปัจจุบันก็อยู่ในโลกของ Computer โดยมีเนื้อหาหลัก ๆ เช่น
  1. Computer ทำงานอย่างไร
  2. From Electronic to CPU
  3. CPU ทำงานอย่างไร
   1. ALU
   2. ControlUNIT
  4. OS
  5. Computer Network
  6. Database
  7. Data Structure
  8. Algorithm
  9. วิทยาการเข้ารหัส
  10. Internet ทำงานอย่างไร
  11. Artificial Intelligence
  12. Machine Learning
  13. Robotics
  14. Game Programming
  15. และอื่นๆ

 3. Mathematics คณิตศาสตร์สำคัญอย่างมากกับการเรียนเขียนโปรแกรมและการศึกษาเทคโนโลยีอย่างมาก โดยจะมีการเรียนคณิตศาสตร์แทรกอยู่ในบทเรียนต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น และมีการทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาบางเรื่องที่ได้ใช้ด้วย เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพว่าเรียนคณิตศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

 4. Science วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะเข้าใจเนื้อหาการทำงานของ Computer การเรียนการสอนจึงจำเป็นต้องมีการพูดถึงเนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้ามสาขาวิชาโดยจะให้เหมือนกับการทำงานในยุคใหม่ที่ต้องอาศัยการบูรณาการหลาย ๆ ศาสตร์ หลาย ๆ สาขา เพื่อให้มีเจตคติที่ถูกต้องกับการคิดอย่างมีเหตุผลเป็นวิทยาศาสตร์ โดย Course ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนสามารถ
  1. คิดได้อย่างสร้างสรรค์
  2. ประยุกต์ได้หลากหลาย

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรม Computer ได้แบบมีความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
 2. มีความเข้าใจด้านวิทยาการคำนวณ
 3. ผู้เรียนมีความเข้าใจการทำงานของ Computer ตั้งแต่ระดับ Bit, Byte ไปจนกระทั่งถึงระดับ Software System เช่น OS, ระบบ Computer Network, การทำงานของ Internet
 4. ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีสติและเป็นขั้นเป็นตอน
 5. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
 6. เข้าใจว่าการหาความจริงทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยการลงมือทำที่รัดกุมและมีระเบียบแบบแผน
 7. เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
 8. มองเห็นและสามารถเลือกใช้ Technology ทาง Computer ได้เหมาะกับปัญหาที่ต้องการแก้

เป้าหมายระดับชั้นของนักเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุ 11 ปี - 15 ปี
(แต่จริง ๆ แล้วเด็กมัธยมปลาย หรือผู้ใหญ่ก็สามารถเรียนได้แต่ว่าเป้าหมายของเราจะเป็นเด็กอายุ 11 ปี - 15 ปี เป็นหลัก)

พื้นฐานที่ผู้เรียนต้องมีก่อนเข้าเรียน

 1. ทักษะการใช้ Computer พื้นฐาน เช่น Download Program มาแล้วติดตั้ง, แก้ไขปัญหาไวรัส, พิมพ์รายงานด้วย Microsoft word, คำนวณด้วย Excel, ทำ Presentation ด้วย PowerPoint, หา File ต่าง ๆ ในเครื่องได้
 2. คณิตศาสตร์พื้นฐาน เช่น + - * / ยกกำลัง ท่องสูตรคูณได้ รู้จักเศษส่วน รู้จักร้อยละ รู้จัก ค.ร.น. ห.ร.ม.
 3. อ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
 4. สามารถมาเรียนและทำการบ้านในเวลาที่กำหนด

คำถามที่มักพบบ่อยสำหรับผู้ปกครอง

ถ้าให้ลูกเรียน Course นี้จะสามารถเขียน App ในโทรศัพท์มือถือได้หรือไม่

ถ้าเรียนให้ลูกเรียน Course นี้จะมีความรู้โดยไม่ต้องเรียนมหาวิทยาลัยคณะวิศวะกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เลยใช่ไหม

อยากให้ลูกอายุ 12 ปีช่วยคุณพ่อเขียนโปรแกรมช่วยที่ร้าน

ลูกไม่ชอบคณิตศาสตร์จะเรียนได้ไหม

เรียนเขียนโปรแกรมสนุกเหมือนเล่นเกมไหม

รูปแบบการเรียนการสอน

 1. บรรยายทฤษฎี 20-50%
 2. ลงมือปฏิบัติ 50-80%
(สัดส่วนจะขึ้นอยู่กับบทเรียน บางบทเรียนต้องบรรยายเยอะหน่อย บางบทเรียนต้องลงมือจริงเยอะหน่อย) นอกจากนี้ยังมีการบ้านให้กลับไปทำที่บ้านด้วย

สื่อการเรียนการสอน

 1. โปรแกรม Python และ IDE
 2. โปรแกรม Visual Studio ของ Microsoft สำหรับเขียนโปรแกรม C#, C++
 3. MIT Software: สำหรับสร้าง Application บนโทรศัพท์มือถือ
 4. Microsoft Make Code
 5. Program EPT-LAB: Software สำหรับตรวจการเขียน Code ให้ถูกต้อง (พัฒนาและใช้งานโดย Expert-Programming-Tutor)
 6. Program EPT-Block: Software สำหรับเขียน Code ด้วย Visual Programming มาตรฐานจาก Google บนงานวิจัยของ MIT (พัฒนาและใช้งานโดย Expert-Programming-Tutor)
 7. Program EPT-Kids: Software และสื่อการเรียนการสอน Interactive เรื่องของการเขียนโปรแกรมและการทำงานของ Computer โดยเป็นการให้นักเรียนได้ลงมือจริงกับสื่อที่หน้าตาเหมือนเกมเพื่อความไม่เบื่อ ใช้ในเรื่องเช่น วงจรไฟฟ้า, Data Representation และอื่นๆ (พัฒนาและใช้งานโดย Expert-Programming-Tutor)
 8. Program EPT-Math: Software สำหรับเรียนเลข (พัฒนาและใช้งานโดย Expert-Programming-Tutor)
 9. EPT Programming Suit: สําหรับ Data Science, Machine Learning, Deep Learning
 10. อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

Course นี้แตกต่างจาก Course ที่อื่นอย่างไร

 1. มีเนื้อหาที่หลากหลายกระชับทำให้เข้าใจเรื่องนั้น ๆ จริง ๆ และลงลึกโดยไม่ยากเกินไปสำหรับเด็กในช่วงอายุนี้
 2. ผู้สอนรู้จริงด้านเนื้อหาที่สอน
 3. พัฒนาหลักสูตรมาเหมาะสำหรับเด็ก
 4. มีสื่อการสอนครบ รวมทั้งที่ทางเราพัฒนาเอง ทำให้สามารถปรับได้อย่างยืดหยุ่น
 5. เป็นการเรียนแบบ Active โดยผู้เรียนต้องลงมือ ฟัง คิด เขียน พูด ไม่ใช่มานั่งฟังคุณครูพูดอย่างเดียวเหมือนโรงเรียนกวดวิชาขนาดใหญ่

Course เรียนนี้ต่างกับวิชาวิทยาการคำนวณของ สสวท. อย่างไร

 1. เนื้อหาของ สสวท. เป็นเนื้อหาเน้นวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ของเราเน้นด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ด้านวิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer Science วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ เป็นต้น
 2. Course ของเราเน้นลงมือปฏิบัติ โดยลงมือเขียน Code จริง ทำให้เด็กได้ฝึกคิดและลงมือแก้ปัญหาจริง ๆ
 3. เน้นทั้งทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติ
 4. มีเนื้อหาที่หลากหลายและลงลึกกว่าเพราะเป็นการเรียนพิเศษ เนื้อหาจึงต้องพิเศษกว่าทั่ว ๆ ไป
 5. มีสื่อการสอนแบบ Interactive ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยที่ทางเราเป็นผู้พัฒนาเอง ทำให้ติดตามผลการเรียนได้อย่างชัดเจนกว่า
 6. มีอาจารย์และ TA ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
 7. ทั้งนี้ นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้ก็จะได้ความรู้บางส่วนไปประยุกต์ใช้ได้ในหลักสูตรของ สสวท. อีกด้วย

วัตถุประสงค์และเรื่องที่เรียนโดยย่อ

การเขียนโปรแกรม(วิทยาการคำนวณ)
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
Variable
If-Else
Data Representation
 • Integer
 • Floating Point
 • Image
 • Sound
สสารและสมบัติของสสาร
 • การนำไฟฟ้า
 • ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ
 • พันธะเคมี
คณิตศาสตร์ระดับประถม
Algorithm เบื้องต้น
Logic Gate
วงจรไฟฟ้า
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้น
การเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณทางคณิตศาสตร์
FSM
ระบบ Sensor
SET, ตรรกศาสตร์
เงื่อนไข และ Condition
CPU
กลศาสตร์เบื้องต้น
ระบบจำนวน
การทำงานซ้ำ ๆ
OS
การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น
Diode
Transistor
Function
การทำงานกับข้อความ
Computer Network
Recursive Function
การทำงานกับแถวลำดับ
Database Design
Vector, Matrix
การเขียนโปรแกรมจัดการ Database
SQL
Graph
Web Programming
Data Structure เบื้องต้น
Tree
Web Service
Algorithm เบื้องต้น
การเขียน Application บนมือถือ
Cryptography
การเขียนโปรแกรม AI
AI
การเขียนโปรแกรม Image Processing
Machine Learning
การประยุกต์ใช้ AI
Data Science

Intro to Computer

เราใช้คอมพิวเตอร์เป็นจริงหรือ ?
เรียนรู้พื้นฐานทั้งหมดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ควรรู้ก่อนเรียนเขียนโปรแกรม และควรรู้ในฐานะผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ เนื้อหาเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กประถมเป็นต้นไปจนถึงผู้ใหญ่ที่เคยใช้คอมพิวเตอร์แค่เล่นเน็ตอย่างเดียว ช่วยให้เข้าใจและใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องขึ้น สามารถนำความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง ไม่เฉพาะแค่เรื่องเขียนโปรแกรม จบแล้วพูดได้เต็มปากว่า "ใช้คอมฯ เป็นจริง ๆ นะ"

Binary System

เรียนรู้ระบบเลขฐาน 2 ซึ่งเป็นระบบตัวเลขที่สำคัญที่สุดในคอมพิวเตอร์ระดับ Machine เนื้อหาและสื่อการสอนแบบ Interactive ของเราจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจระบบเลขฐาน 2 สามารถคำนวณการบวก ลบ คูณ หาร และการแปลง 2's complement ได้อย่างเชี่ยวชาญ

Number System

เรียนรู้ระบบจำนวน มารู้จักกับเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ฐาน 2 ฐาน 8 ฐาน 10 และฐาน 16 ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องจำนวนชนิดต่าง ๆ และการคำนวณในระบบคอมพิวเตอร์

Basic Science for Computer

เรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์สำหรับโปรแกรมเมอร์ ช่วยให้ผู้เรียนจะเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง
รู้ลึก ! รู้จริง ! ถึงระดับอะตอม !

Math for Computer

เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนเขียนโปรแกรม เหมาะกับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กประถมจนถึงผู้ใหญ่ที่ลืมคณิตศาสตร์สมัยเรียนไปแล้ว แบบฝึกหัดจุใจ จัดให้ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน ช่วยแก้ไขจุดอ่อน พัฒนาสมองไปตามลำดับ ปูหนทางสู่การเรียนเขียนโปรแกรมอย่างราบรื่น สำหรับเด็กประถมถึงมัธยมเหมือนได้เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ไปในตัว คุ้มมาก !

Digital Logic

มาทำความรู้จัก Gate ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, Buffer รวมทั้งการทำงานของพวกมันเมื่ออยู่เดี่ยว ๆ หรือนำมาประกอบกันอย่างง่าย ๆ เป็นวงจรที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น วงจรสำหรับการบวก Half Adder, Full Adder และวงจรสำหรับเลือก MUX

Data Representation

เคยสงสัยไหมว่าเวลาถ่ายรูปแล้วย้ายไฟล์เข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างไร ?
มาเรียนรู้เรื่องการแทนข้อมูลกับ EPT ช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพและเข้าใจว่าข้อมูลอย่างเช่น จำนวนเต็ม หรือทศนิยม รวมไปถึงไฟล์ชนิดต่าง ๆ เช่น ไฟล์ภาพ (.jpeg) และไฟล์เสียง นั้นถูกเก็บในคอมพิวเตอร์อย่างไร

Problem Solving

เคยไหม เวลาเจอปัญหาแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ?
มาเรียนรู้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบกับ EPT ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ไม่ใช่เพียงทำตามครูแล้วจบ จบแล้วนอกจากเขียนโปรแกรมยังสามารถนำแนวคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้กับปัญหาในชีวิตจริงได้อีกด้วย !

Visual Programming

อยากเขียนโปรแกรมโดยไม่ต้องเขียนโค้ด !
มาเรียนเขียนโปรแกรมด้วย Visual Programming ซึ่งพัฒนาโดย EPT เพื่อนักเรียนของ EPT โดยเฉพาะ ออกแบบให้เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กประถม รวมทั้งผู้ใหญ่ที่่อยากเขียนโปรแกรมแต่ไม่อยากจะจำโค้ดจำนวนมาก ๆ เป็นการเขียนโปรแกรมแบบเห็นภาพ ช่วยให้สามารถเข้าใจเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน (Algorithm) ฯลฯ โดยไม่ต้องเหนื่อยในการจำโค้ด (แต่ต้องจำ Syntax นะ) สามารถสร้าง Application ที่ใช้งานได้จริง ๆ จบแล้วถ้าอยากเขียนโค้ดก็สามารถนำไปต่อยอดได้ทันทีทำให้การเรียนไปได้อย่างรวดเร็ว

Python Programming

เรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python (ไพทอน) ซึ่งเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากจนบรรจุอยู่ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและของโลก เป็นภาษาที่เขียนง่าย เป็นเร็ว เหมาะสำหรับเด็ก ๆ ผู้เริ่มต้นเรียนเขียนโปรแกรม ไปจนถึงผู้ที่อยากทำเรื่อง Machine Learning

Computer Architecture

สร้างบ้านยังต้องออกแบบ แล้วสร้างคอมพิวเตอร์จะไม่ออกแบบได้อย่างไร ?
มาเรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ และทดลองสร้างคอมพิวเตอร์เครื่องเล็ก ๆ ด้วยตัวเองกัน

Data Transmission

การส่งข้อมูล

Computer Storage

เด็ก ๆ รู้ไหมว่าไอคอนที่บ่งบอกถึงการ save ที่เห็นบ่อย ๆ นี้มีที่มาจากอะไร ?
มาทำความรู้จักเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลชนิดต่าง ๆ กัน ผู้เรียนจะได้รู้จักอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลตั้งแต่ Floppy disk หรือแผ่นบันทึกที่ถูกใช้เป็นไอคอนการ save แผ่น CD Harddisk SSD และ Cloud เป็นต้น รวมทั้งได้เรียนรู้ข้อดี ข้อเสีย ความคงทน การตอบสนอง และความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ช่วยให้สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับงานของตนเองได้

Central Processing Unit

หน่วยประมวลผล

Operation System

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Algorithm

ปัญหาทุกปัญหาไม่ได้มีวิธีแก้วิธีเดียว !
Algorithm เป็นวิชาที่ว่าด้วยการคิดวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ นับเป็นอีกขั้นของการเขียนโปรแกรมที่ไม่ใช่แค่เขียนโปรแกรมให้ใช้ได้แล้วจบ แต่ต้องเขียนให้ดีด้วย ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบต่าง ๆ ที่พิสูจน์แล้วว่าดีจริงและเป็นที่นิยมทั่วโลก ได้ฝึกทำโจทย์และคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเอง มุ่งสู่อีกหนึ่งขั้นของโปรแกรมเมอร์ระดับเทพ !

Database Design and SQL

สงสัยไหมว่าเว็บระดับโลกอย่าง Facebook หรือ Google มีการเก็บข้อมูลสมาชิกผู้ใช้งานอย่างไร ?
มาเรียนรู้ส่วนประกอบและการออกแบบ Database หรือฐานข้อมูล ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันไว้ด้วยกัน จากนั้นเรียนรู้การใช้คำสั่ง SQL (Structured Query Language) เพื่อจัดการข้อมูลใน Database และลองสร้าง Application เพื่อใช้งานจริง ๆ กัน

Web Technology

Internet Technology

Machine Learning

Deep Learning

Computer Ethics

บ้านมีกฎบ้าน เมืองมีกฎเมือง ใช้งานคอมพิวเตอร์ย่อมต้องมีจริยธรรม ! แชร์ไม่คิด เสี่ยงติดคุก !
เรียนรู้จริยธรรมด้านคอมพิวเตอร์ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล ความเป็นเจ้าของข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น รวมทั้งพฤติกรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ควรระวังและอันตรายต่าง ๆ จากอินเตอร์เน็ต เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยที่ใช้งานคอมพิวเตอร์หรือ Smart phone เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของโลกคอมพิวเตอร์

Image Processing

เวลาแต่งรูป เช่น ทำภาพเบลอ คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไรนะ ?
สอนให้ผู้เรียนรู้ลึก รู้จริง ถึงทฤษฎีเกี่ยวกับ Image Processing พร้อมทั้งลงมือเขียนโปรแกรมด้วยตัวเอง ไม่ใช่เพียงแค่กดใช้ Library ที่มีแล้วจบ ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อทำ Image Processing ตามที่ตนเองต้องการได้แม้จะเป็นวิธีที่ไม่มี Library มาก่อนในโลกนี้ก็ตาม

Game Programming

อยากสร้างเกม !
มาเรียนเขียนเกม (Game Programming) กับ EPT

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรหลัก

[คลิกที่ชื่อหลักสูตรเพืิ่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม]
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
Prerequisite
คำอธิบาย
- (ไม่มี)
 • Input/output
 • Data representation
 • Computer Component
 • Variable
 • Computation
 • If-Else
 • ตรรกะ
 • Loop 1 ชั้น
 • Loop 2 ชั้น
 • List 1D
 • List 2D
 • Function
 • Dictionary
 • Windows
 • Button
 • Label
 • TextBox
 • Combobox
 • Relational DB
 • Primary Key
 • ER Diagram
 • Relationship
 • Normalization
 • Network
 • Web technology
 • Software Architecture
 • Protocol
 • HTTP
 • HTML
 • CSS
 • WEB ทำงานอย่างไร
  - Client
  - Server
 • Javascript
 • Ajax
 • Web framework
 • Project
 • HTTP GET/POST
 • LOOP
 • DATABASE
 • Project
 • Atom
 • ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ
 • การนำไฟฟ้า
 • เคมีเบื้องต้น
 • Transistor
 • Logic Gate
 • Flip-flop
 • FSM
สร้าง CPU
 • Control Unit
 • ALU
 • Register
 • Instruction set
 • Assembly Language
Network module

หลักสูตรเพิ่มเติม

[คลิกที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

ตารางเวลาเรียนคอร์ส Level Up (สอนสด) ปี 2020

เวลาเรียน 17.30 - 19.30 น.

เรียนอย่างไร

เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้น ฝึกคิดเชิง ตรรกะ ฝึกคิดแบบ OOP ฝึกคิดแบบ Software Architecture Design เน้นลงมือปฏิบัติ มีการบ้านให้ทำเยอะสนุกสนาน แน่นอน Course นี้เหมาะสำหรับเด็กๆ หรือ ผู้ใหญ่ ก็สามารถเรียนได้ จะเน้นเรียนแบบสนุกสนาน กึ่งเรียน กึ่งเล่นเกม (แต่ก็ต้อง ใช้สมอง ส่วน Logics นะครับ)

เรียนแบบเน้นลงมือปฏิบัติ

เรียนเขียนโปรแกรมแบบเน้นลงมือปฏิบัติ ที่ Expert-Programming-Tutor.com

เนื่องจาก การเขียนโปรแกรมต้องลงมือจริงเยอะๆ หนักๆ จึงจะสามารถทำเป็นอย่างแท้จริง การเรียนที่ EPT จึงเน้นลงมือจริง ไม่ไก่กา course นี้ เป็น course ที่เน้น ฝึกคิด เป็น Step เป็น ขั้นตอนสำหรับ เด็ก และผู้เริ่มต้น

การเรียนเน้นฝึกการคิด Course Level UP นี้สำหรับ ผู้เริ่มต้น

เรียนเขียนโปรแกรมแบบเน้นลงมือปฏิบัติ ที่ Expert-Programming-Tutor.com

เน้น ฝึกกระบวนการคิด อย่างเป็นระบบ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

การเรียนเน้นการทดลอง เพราะว่า practice makes perfect

เรียนเขียนโปรแกรมแบบเน้นลงมือปฏิบัติ ที่ Expert-Programming-Tutor.com

เราจึงมีโจทย์ให้ทำอย่างจุใจแน่นอน และ โจทย์ของเราจะ ค่อยๆ ยากขึ้นไปเรื่อยๆ โดยเริ่มจากง่ายๆ เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียน

จุดประสงค์ของ Course Level Up

 • ฝึกคิดเป็นขั้นเป็นตอน (Algorithm)
 • เข้าใจการทำงานของ Computer ในระบบ Turing Machine
 • การแทนปัญหา (Problem Representation)
 • การคิดเชิงนามธรรม (Abstract Thinking)
 • การวางแผน (Planing)
 • ความรอบคอบ
 • ความช่างสังเกต
 • ความอดทน
 • ฝึกการคิดแบบเป็นตรรกะ (Logical Thinking)

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถเรียนได้

** ถึงจะเป็น course แบบ self ที่นี่เราดูแลนักเรียนแบบใกล้ชิด สามารถ สอนแยกเป็นรายบุคคล ตาม แต่ความสามารถได้ เนื่องจากมี course self หลาย course และ และการเรียนของเราเป็นการเรียนแบบ เดี่ยว ไม่ได้เรียนรวมกับผู้อื่น**

การเรียนของเราเน้น ตามบุคคล มาเร็ว เรียนเร็ว ไปเร็ว ไม่ต้องรอคนอื่น

นักเรียนที่ช้า เราก็จะสอนแบบค่อยๆไป

จุดประสงค์ของ Course Level Up

จุดประสงค์ของ Course Level Up

เรียนที่ไหน

แถวๆ BTS ราชเทวีดูแผนที่ได้จาก ดูแผนที่กดตรงนี้

โปรแกรมที่ใช้

ขึ้นกับคอร์สที่ลงเรียน

เหมาะสำหรับ

Course เรียนเรียนโปรแกรม Level UP (สอนสด) เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 - 15 ปี course เขียนโปรแกรมสำหรับเด็ก ที่ Expert-Programming-Tutor.com

ทำไมคุณถึงควรเรียนกับเรา

 1. สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีประสบการณ์ ทำงานจริง ในโปรเจ็คขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ไม่ใช่ จบคณะ ที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วก็มาสอนเพราะบางเรื่องถ้าไม่ได้ศึกษามาโดยตรงก็อาจจะตอบไม่ได้ (ก่อนเรียน ผู้เรียนดูด้วย ว่าคนสอน จบอะไร เคยทำงานอะไรมา ไม่ใช่ จบ คณะที่ไม่เกี่ยวข้อง อาศัยมาเรียน ป. โท ชุบตัว งานจริงก็ไม่เคยทำแล้วก็มาสอน ผู้เรียน บ่นกันเยอะ นะครับแบบนี้ เพราะเวลามีปัญหาที่ลึกๆก็ตอบไม่ได้ และประเภท เห็นที่เรียนตึกใหญ่ๆมีหลายสาขา ก็ไม่เกี่ยวกับสอนดี นะครับ เพราะเค้าสอน โดยจ้างอาจารย์ข้างนอก อยู่ดี ซึ่ง course แบบนั้น บางรอบก็สอนดี แต่พออาจารย์ที่เก่งๆ ไม่ว่าง (รับงานเยอะ ) ก็ไปเอา ใครก็ไม่รู้มาสอน นร. มาบ่นให้ผมฟังเป็นแถวๆ

  เป้าหมายของผมที่จะสอนเขียนโปรแกรมนี่ไม่ใช่ว่า อยากจะรวยจากการสอน เพราะยังไงทำโปรแกรมแบบรับงานก็รายได้ดีกว่า อยู่แล้ว แต่ คือประเทศไทยมันขาดจริงๆ ครับ คนที่สามารถเขียนโปรแกรมเป็นแบบเก่งๆ ครับ ก็เลยอยากสร้าง นักเขียนโปรแกรมขึ้นมาเยอะๆ

  พูดตามตรงการสอนนักเรียนนี่มันเหนื่อยนะครับ และการมานั่งจ้ำจี้จ้ำไช นักเรียนนี่เพราะว่าอยากให้นักเรียนเขียนได้จริงๆ ครับ

  ผมมั่นใจว่าผมสอนลึกสุดเท่าที่มีสอนในเมืองไทย และ เทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำในไทย และมหาวิทยาลัย ระดับมาตรฐานของ อเมริกา ถ้านับเฉพาะที่เป็นสอนพิเศษ ด้วยกัน ผมว่าผมสอนเยอะกว่าลึกกว่ามากๆ ลองเรียนดูเดี๋ยวก็รู้ครับว่า แต่ละประเด็นผมลงลึกมากจริงๆ ถามว่า สอนง่ายๆได้ไหม ได้ครับ สบายด้วยไม่เหนื่อย แต่อย่างนั้น ไม่ได้อะไร จบมาก็เป็น โปรแกรมเมอร์ธรรมดาอยู่ดี )
 2. ถ้างงหรือสงสัยสามารถสอบถามได้ทันที
 3. ไม่ต้องกลัวไม่เข้าใจ จากนักเรียนทั้งหมดที่ เรียนกับเรามาเรียนทุกครั้ง ทำการบ้านมาส่งทุกรอบ เกือบ 100% สามารถเขียนโปรแกรมได้และนำไปใช้งานได้จริง
 4. สอนชัดเจนสนุกเข้าใจง่าย ในเบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องลึก
 5. เนื้อหาในคอร์สเรียนสอนครบทุกเทคนิค การคิดในการเขียนโปรแกรมให้ใช้งานได้จริง สำหรับนิสิตนักศึกษาคอร์สของเราครอบคลุมทั้งหลักสูตรในไทยและต่างประเทศ

หมายเหตุ

 1. ทุกๆวันที่มาเรียนจะมีการบ้านให้ทำด้วย
 2. การเรียนเขียนโปรแกรมต้องทำแบบฝึกหัดเยอะๆ ถึงจะสามารถเขียนได้
 3. ที่อาคารของเราที่ราชเทวีไม่มีที่ให้ผู้ปกครองนั่งรอ แต่ ติดๆกัน มีร้านกาแฟ และ ห้างสรรพสินค้า

เรียนวันไหนบ้าง

คอร์สสอนสดจะต้องมาเรียนตามตารางเวลาที่กำหนดในแต่ละคอร์ส
สำหรับ course Level Up แบบ self ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้เอง ยกเว้นวันที่เราปิด
กดตรงนี้สำหรับรายละเอียด Course Self

ค่าใช้จ่ายคอร์ส Level Up สอนสด

คอร์สละ 5,900 บาท
ถ้าสมัครพร้อมกัน 12 คอร์ส เหลือเพียง 48,000 บาทเท่านั้น

หมายเหตุ: 1 คอร์ส ใช้เวลาเรียนประมาณ 1 เดือน เนื่องจากเป็นคอร์สสอนสด ดังนั้นต้องมาตามตารางเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น ไม่มีการสอนชดเชยคำถามที่มักพบบ่อยเกี่ยวกับ Course Level UP

เรียน Course Level up แล้วได้อะไร
คำตอบ
 1. เข้าใจหลักการทำงานและส่วนประกอบต่างๆ ของ Computer
 2. เข้าในวิธีการคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนของคอมพิวเตอร์
 3. วางแผนแก้ปัญหาเชิงโปรแกรมได้
 4. เข้าใจเรื่องของตัวแปรจำนวน และตัวแปรชนิดอื่นๆ
 5. สามารถใช้การทำงานซ้ำๆเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้
 6. เข้าใจเรื่องของ List
 7. เข้าใจหลักการของ OOP
 8. เข้าใจหลักการออกแบบโปรแกรม
 9. เข้าใจกระบวนการพัฒนาโปรแกรม
 10. ได้ฝึกทักษะการคิดแบบเหตุผล
 11. ได้ฝึกความรอบคอบการค่อยๆดูค่อยๆคิดค่อยๆทำฝึกความใจเย็น
 12. ได้เข้าใจหลักการแก้ปัญหาของคอมพิวเตอร์
ลูกเกลียดคณิตศาสตร์มากแต่อยากให้ลูกเรียน
คำตอบ เราไม่ควรบังคับลูกเรียนครับ เพราะว่า ถ้าเด็กไม่ชอบคณิตศาสตร์จะมีแน้วโน้มสูงที่ไม่ชอบการเรียนเขียนโปรแกรม อย่างไรก็ดีผู้ปกครองควรแยกให้ออกระหว่างคำว่า ไม่ชอบคณิตศาสตร์ กับเรียนคณิตศาสรต์ได้ไม่ดี เด็กเรียนคณิตศาสตร์ได้ไม่ดีอาจจะไม่ใช่เพราะว่าไม่ชอบ แต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเด็กมีปัญหากับคุณครูหรือวิธีการสอนที่โรงเรียน มีกรณีที่นร.ไม่ชอบคณิตศาสตร์แต่ว่าเรียนเขียนโปรแกรมกับทางเราแล้วก็ชอบคณิตศาสตร์ขึ้นมาก็มีครับ ถ้าอย่างไรลองถามน้องดูก่อน ว่าสนใจไหมชอบไหมเล่าให้เขาฟังหรือพามาทดลองเรียนที่อาคารของเราได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับผม
เรียนจบแล้วลูกจะได้อะไร อยากให้ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันแบบเป็นโปรแกรมสำเร็จที่จับต้องได้เอาไปอวดเพื่อนแม่ได้
คำตอบ ถ้าอยากได้ อะไรเป็นชิ้นเป็นอันแนะนำ course J104 / CS102 / PHP101-J / IOS Programming แต่ต้องถามต่อไปว่าลูกจะเรียนไหวหรือไม่เพราะ course ที่กล่าวมาค่อนข้างจริงจังและหนัก course เหล่านี้จัดมาเพื่อ เด็กม.ปลาย 15-18 ปี / เด็กมหาวิทยาลัย/วัยทำงานเป็นหลัก

อันนี้ต้องขออนุญาตอธิบายนิดนึงครับว่าวัตถุประสงค์การเรียนเขียนโปรแกรมในเด็กอายุ ต่ำกว่า 15 ปี ที่ไม่ได้ต้องการสอบ แข็งขัน Computer โอลิมปิก คือการฝึกให้เด็กคิดอย่างเป็นขั้นตอนหรือเรียกว่า มี Algorithm ฝึกให้เด็กคิดเชิงระบบ ฝึกให้เด็กรู้จักการวางแผนเพื่อแก้ปัญหา การมองและแยกปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อยๆ การคิดอย่างมีเหตุผล เหล่านี้คือวัตถุประสงค์ที่เด็กควรจะได้ ส่วนการประยุกต์การจะได้โปรแกรมออกมาเป็นชิ้นเป็นอันนั้นมองว่าเป็นปัจจัยรองเพื่อไม่ใช้เด็กเบื่อในการเรียน ผู้ปกครองบางคนใจร้อนไม่เข้าใจแนะนำให้ ตัวผู้ปกครองเองมาลงเรียน Course J104 ไปพร้อมๆกับลูกก็ได้ครับซึ่งจะมีส่วนลดพิเศษให้ด้วย 2% - 5% - 10% จะได้ลดความเพ้อเจ้อที่คิดว่าลูกต้วเองจะต้องเรียนเสร็จแล้วสามารถสร้าง Social Network มาแข่งกับ Mark Zuckerberge ได้ในเวลา 2-3 อาทิตย์ จริงอยู่ว่าเด็กที่มาเรียนกับเราบางคนอาจจะทำแบบนั้นได้แต่ขอให้ไม่เป็นการบังคับและกดดันเด็กจะได้ผลการเรียนดีกว่า

ผู้ปกครองที่มีวิสัยทัศน์ควรจะมองว่า ทุกๆโจทย์ ทุกๆข้อคือความสำเร็จก้าวเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ที่ลูกจะก้าวไปอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของการคิดอย่างมีขั้นตอนและมีเหตุมีผล

สำหรับการประยุกต์บางคนนร. ม. 2 เรียนจบ Course ของเราการเรียนของเราสามารถนำไปเขียนเกมได้ นำไปทำ Web site ได้ ทำไมบางคนทำได้ทำไมบางคนทำไม่ได้ ซึ่งต้องอธิบายว่าเด็ก แต่ละคนมีความสนใจที่แตกต่างกัน การเรียนเขียนโปรแกรมเหมือนการเล่นตัวต่อเลโก ที่ไม่ได้มีถูกมีผิดชัดเจน 100 % สำหรับการสร้างงาน Software การสร้าง Software 1 โปรแกรมให้สามารถใช้งานได้ในโลกจริงจะประกอบด้วยความรู้หลายส่วน ซึ่งนั่นอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญที่เด็กในวัยนี้ ที่ควรจะเน้นเรื่องของ ระบบการคิดและจินตนาการและ สำรวจความเป็นไปได้ต่างๆ

ย้ำอีกครั้งว่าผู้ปกครองที่ต้องการความหวือหวาควรมาลง สัก Course กับลูกครับ และถ้าอยากได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันแนะนำ Course J104 / PHP101-J / CS102 ซึ่งcourseเหล่านี้สุดยอดแน่นอน เพราะว่านี้คือ Course ปูพื้นฐานสำหรับเด็กไม่ใช่ Course ทำโปรแกรมขาย

ลูกอายุ 14 อยู่ม. 2 อยากให้ลูกเรียนเขียน WEB / app แบบจริงจัง
คำตอบ ถ้าลูกอยากเรียนมีความสนใจก็สามารถเรียนได้ครับผม
ทำไมคณิตศาสตร์ถึงสำคัญกับการเรียนเขียนโปรแกรม
คำตอบ สามารถดูรายละเอียดโดยกดตรงนี้
สมัยผม(พ่อ)เรียนเขียนโปรแกรมไม่เห็นต้องใช้เลข
คำตอบ อาจจะเป็นหลักสูตรเก่าหรือไม่ใช่หลักสูตรแบบเข้มข้น ซึ่ง เราจะสังเกตได้ว่า คณะในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สอน วิชาเขียนโปรแกรมแบบลงลึกล้วนใช้คณิตศาสตร์ในการสอบเข้าทั้งสิ้น เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
โปรแกรมเมอร์ที่บริษัทของคุณพ่อไม่เห็นต้องเก่งเลข ทำไมเรียนที่นี่ต้องใช้เลข เรียนที่อื่นเห็นเขาโฆษณาว่าไม่ต้องใช้
คำตอบ ครับ โปรแกรมเมอร์ที่บริษัทคุณพ่อเค้าอาจจะเก่งแต่ไม่ได้บอกหรือ อาจจะไม่เก่งก็เป็นไปได้ครับ อันนี้ผมไม่ทราบครับ แต่ขอยืนยันว่ายังไงคณิตศาสตร์ก็สำคัญกับการเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับ ลองดู หลักสูตรของมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆได้ครับ มันไม่เกี่ยวกับว่า คุณพ่อเคยไปอ่านโฆษณาอะไรที่ไหนมาว่า คณิตศาสตร์ไม่จำเป็น สำหรับ คำว่า โปรแกรมเมอร์นี้ถูกใช้ในหลาย ความหมาย เป็นคำที่ใช้เรียกรวมๆ คนที่มีหน้าที่สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับ ซึ่ง สำหรับการสร้าง บ้านหรือ ตึกเรามีคำที่หลากหลายในการเรียก คนที่มีส่วนร่วมในการสร้างบ้าน หรือตึก เช่น กรรมกร ช่าง นายช่าง วิศวะ สถาปนิก ซึ่ง ในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เราจะเรียกรวมๆ ว่า โปรแกรมเมอร์ เพราะว่า ศาสตร์ด้านการเขียนโปรแกรมมีมาในโลกไม่นานนัก สำหรับหน้าที่ที่หลากหลาย จึงต้องการความสามารถที่หลากหลายครับ แต่โดยทั่วๆไปแล้ว การลงลึก หรือการทำงานที่ไม่ใช่ใช้แรงงานอย่างเดียวยังไงคณิตศาสตร์ก็สำคัญครับ แต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปดูถูกว่า กรรมกร ทำงานไร้ค่าใช้แต่แรงงานไม่ใช้สมอง ไม่ใช่ ทุกๆส่วนมีการทำงานที่สำคัญหมด ต้องมาประกอบกัน ครับ แต่เราจะเรียนหรือฝึกในเรื่องที่ใครๆก็ทำได้ไปทำไมครับ ถ้าเรามีความสามารถที่ใครๆก็มี ในทางเศรษฐศาสตร์เราคาดเดาได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะไปเป็นผู้เล่น ตำแหน่งไหน ด้วยเหตุอย่างนี้คณิตศาสตร์เลยมาเล่นบทบาทที่สำคัญนั้นเอง

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ? หรือสมัครเรียน

กรุณาอ่านคำถามที่มักพบบ่อย ก่อนโทรหาเรา

Course เราเป็น Course แบบฝึกคิด

การเรียนของเราค่อนข้างยากและลงลึกกว่าที่อื่นโดยเป็นการเรียนแบบ Action คือต้องลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะ Course Series 1xx เช่น Python PY101 , JAVA J104 , JAVA J103 ,C++ CPP101 โดผู้เรียนที่ไม่เคยฝึกคิดมาเลยตลอดชีวิต อาจจะตกใจได้ เพราะว่า เราใช้ทั้ง การคิดเชิงคำนวณ( Computational Thinking ), การคิดเชิงจรรกะ (Logics ) เหมือนกับการทำงานจริง โดยทุกอย่างจะจริงจัง เรียนแล้วจะทำให้กล้ามเนื้อสมองงอกแน่นอน

ระบบจองเวลาเรียน

Course แบบ เรียนกับ Video ที่อาคารของเรา สามารถจองเวลาได้จากในเว็บจองเวลาเรียน Username/Password สามารถได้รับตอนสมัครเรียนแล้ว

Partner Program

พาเพื่อนมาเรียน 1 คน ได้ เงินคือ 10% ของราคาที่เพื่อนจ่าย
 1. นักเรียนที่เรียนจบ Course ของเราแล้ว มีความเข้าใจอันดีในเรื่องของการเรียนโปรแกรมแล้ว พาเพื่อนมาเรียน 1 คนจะได้เงินคืน 10 % ของราคา ที่เพื่อนจ่าย แปลว่าถ้าท่านพามา 10 คนท่านจะได้เรียนฟรีเลย
 2. โปรโมชันนี้เพื่อการประชาสัมพันธ์ Expert-Programming-Tutor
 3. ไม่รวม Course SEAL TEAM CODE CAMP เพราะราคาคือโคตรถูกอยู่แล้ว บาง Course ลด 30-45 % อยู่แล้ว กรณีที่เป็น Course ที่กล่าวในข้อนี้จะได้ เงินคืน 5%
 4. โปรโมชันนี้ไม่รวม Course Online
 5. สำหรับเงินคืนนี้จะเป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคารของท่านหลังเพื่อนที่ท่านพามาสมัครและเรียนจบ Course แล้ว

โปรโมชันลับ / Secret Promotion

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโมชันลับ

ตารางคอร์ส SEAL TEAM CODE CAMP ในปี 2020 (UPDATE หลัง COVID-19 แล้ว)

ตารางเวลาเรียน

ผู้เรียนจะต้องมาเรียนตามตารางเรียนด้านล่างนี้
ตารางเรียนเขียนโปรแกรม Course สอนสด

ตารางคอร์ส สอนสด ในปี 2020 (UPDATE หลัง COVID-19 แล้ว)

ตารางเวลาเรียน

ผู้เรียนจะต้องมาเรียนตามตารางเรียนด้านล่างนี้เท่านั้น สำหรับ Course สอนสด
ตารางเรียนเขียนโปรแกรม Course สอนสด

เงินเดือนเฉลี่ยของ อาชีพโปรแกรมเมอร์ ***

หมายเหตุ : การเรียนเขียนโปรแกรมเมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนไม่จำเป็นต้องทำอาชีพเป็น นักคอมพิวเตอร์ / Programmer เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะว่าการเรียนเขียนโปรแกรมทำให้ได้ความรู้และเป็นการปรับสมองให้รู้จักคิดเป็นเหตุผล รู้จักคิดเป็นขั้นเป็นตอน(Algorithm) ซึ่งความสามารถตรงนี้สามารถ นำไปต่อยอดได้หลากหลาย เรียนแล้วคุ้มแน่นอน

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศไทย
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 20,000 บาท - 30,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 25,000 บาท - 45,000 บาท ทั้งนี้อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคน
 • Senior Programmer 40,000 บาท - 100,000 บาท
 • Researcher 50,000 บาท - 300,000 บาท

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศสิงคโปร์
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 60,000 บาท - 110,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 75,000 บาท - 145,000 บาท
 • Senior Programmer 120,000 บาท - 280,000 บาท
 • Researcher 200,000 บาท - 400,000 บาท

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 120,000 บาท - 330,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 135,000 บาท - 445,000 บาท
 • Senior Programmer 220,000 บาท - 480,000 บาท
 • Researcher 340,000 บาท - 500,000 บาท

ใบปัจจุบัน อาชีพโปรแกรมเมอร์ เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงดังนั้น ไม่ต้องกลัวตกงานแน่นอนครับ แต่ขอให้ มีความสามารถอย่างจริงจัง (ไม่ใช้แค่รู้-พอรู้ หรือ รู้นิดหน่อย) ความรู้ต้องอยู่ในระดับที่ใช้การใช้งานได้ ซึ่ง การเรียน ที่ EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR มีโจทย์ให้ทำอยู่แล้วถ้าขยันทำโจทย์ให้เยอะๆจะได้ชินกับการเขียนโค้ดเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความชำนาญมากยิ่งขึ้น

ภาษาเขียนโปรแกรมต่างๆ ต่างกันอย่างไร

กรุณาอ่าน
คำถามที่มักพบบ่อย
และ
ข้อแตกต่างระหว่างภาษา (ระวังบทความนี้มีความเป็นอัตวิสัย)

อยากทราบประวัติผู้สอนคร่าวๆ

ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผลงานในอดีต

 • เหรียญทองแดงฟิสิกส์ โอลิมปิก ประเทศไทย
 • เข้ารอบสุดท้าย PHILIPS YOUNG ELECTRONIC DESIGN
 • ถ้วยรางวัล พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการ National Software Contest (NSC) ระดับอุดมศึกษา
 • ชนะเลิศการประกวด Software ของ Thailand Information technology Agency (TITA) ระดับอุดมศึกษา
 • ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Asia Pacific Information Technology (APITA) ที่ Indonesia
 • ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศไทย
 • ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก
เรียนกับเราดีอย่างไร
กรุณาอ่าน

วิธีการจ่ายเงิน

สำหรับ Course แบบเรียนที่อาคารของเรา : จ่ายสดที่อาคารของเรา ก่อนเริ่มเรียน

สำหรับ Course แบบเรียนออนไลน์ : จ่ายเงินได้ทางหน้าwebออนไลน์

หมายเหตุการจ่ายเงิน

ราคาที่แสดงในหน้าwebที่เป็นราคาส่วนลดสำหรับเด็ก เป็นราคาของบุคคลทั่วไปเท่านั้น เพื่อต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ ไม่ใช้มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สำหรับ บริษัท จะไม่ได้ราคาส่วนลดนี้

วิธีการสมัครเรียน

สมัครที่อาคารของเรา
โทร 085-350-7540 | 084-88-00-255

ติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรามีคำถามเพิ่มเติม

 • กรุณาอ่าน คำถามที่พบบ่อย
 • หลังจากอ่าน จบแล้วมีคำถามเพิ่มเติม โทร 085-350-7540 | 084-88-00-255 ครับ

เรียนแล้วคุ้มไหม

 • ลงทุนซื้อบ้าน แล้วปล่อยให้เช่า ถ้าโชคดี 20 ปี หรือ 240 เดือน คืนทุนครับ แต่เรียนเขียนโปรแกรมกับเราถ้าทำได้จำได้ และเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องจริงๆ ไปทำงาน ครึ่งเดือน หรือเดือนเดียวก็คุ้มแล้วครับ
 • สมัครเรียน โทร 0853507540 ครับ

ทำไมถึงควรเรียนเขียนโปรแกรม

 • ลงทุนซื้อบ้าน แล้วปล่อยให้เช่า ถ้าโชคดี 20 ปี หรือ 240 เดือน คืนทุนครับ แต่เรียนเขียนโปรแกรมกับเราถ้าทำได้จำได้ และเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องจริงๆ ไปทำงาน ครึ่งเดือน หรือเดือนเดียวก็คุ้มแล้วครับ
 • สมัครเรียน โทร 0853507540 ครับ

พื้นฐานของผู้เรียน ที่ต้องมีก่อนเริ่มเรียน

 1. คณิตศาสตร์ ม.ต้น - บางเรื่องของ ม.ปลาย (เน้นเรื่อง Logic วิธีการคิด) (สำหรับ course DATA STRUCTURE / ALGORITHM / IMAGE PROCESSING / GAME / ROBOTICS ต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย ทุกเรื่อง ย้ำว่า ทุกเรื่องแบบแน่นๆ)
 2. ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (อ่านบทความภาษาอังกฤษได้)
 3. มีเวลามาเรียนต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 4. มีเวลาทบทวนและทำการบ้าน
 5. มีพื้นฐานการใช้ computre และการแก้ปัญหาเบื้องต้นเช่น แก้ ไวรัส


สิ่งที่ต้องเตรียมมาเรียน

 1. กระดาษปากกา
 2. มีเวลามาเรียนต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 3. Computer Notebook 1 เครื่องยี่ห้ออะไรก็ได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

สำหรับคอร์ส Level Up ใช้ระบบปฏิบัติการ(OS) Windows หรือ macOS โดยมี Specifications ขั้นต่ำดังต่อไปนี้

Computer's Specifications

 • อายุเครื่องนับจากวันผลิต ≤ 5 ปี
 • CPU Core i3 ขึ้นไป, RAM ≥ 4 GB
 • ไม่มี Virus และโปรแกรมประเภท Baidu, ต่อ Internet ได้
  (สำหรับ MAC รุ่นใหม่ให้เอาหัวต่อ USB มาด้วย)


 • เริ่มเรียนวันไหน

  Course เรียนแบบ Video ที่มาเรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวี
  • วันไหนก็ได้ที่เราไม่ปิด เราปิดทุกวันจันทร์ และ จะมีวันที่ปิดเพิ่มเติมกรุณาสอบถามที่ ntprintf@gmail.com
  Course เรียนแบบ Online
  Course เรียนแบบสอนสดที่มาเรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวี
  • ตามตารางด้านล่าง
  Course SEAL TEAM CODE CAMP : CODE CAMP เขียนโปรแกรมแบบหน่วยรบพิเศษ
  เงื่อนไข
  • ตอนนี้ทางเราสนับสนุนให้ผู้เรียน เรียน Online ราคา Online จึงเป็นราคาลด มากเป็นพิเศษ
  • ในกรณีที่ผู้เรียนสมัครแบบเรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวีแล้ว ต้องการเรียนออนไลน์ ไม่สามารถเปลี่ยนได้ แต่สามารถสมัครใหม่ราคาลดได้ จ่ายเพิ่มประมาณ 2000 บาท
  • ผู้เรียนที่สมัครเรียนแบบออนไลน์ไม่สามารถมาเรียนที่อาคารของเราได้ ยกเว้นครั้งแรกเท่านั้น
  • ผู้เรียนที่สมัครเรียนแบบเรียนที่อาคารของเราแล้วไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ ถ้าจะเรียนออนไลน์ให้สมัครออนไลน์ตั้งแต่แรก เปลี่ยน Course ไม่ได้
  ***กรุณาอ่านคำถามที่พบบ่อย ก่อนโทรหาเรา เราเชื่อว่า คำถามที่ท่านอยากถามส่วนมาก ร้อยละ 92.124 มีอยู่ในคำถามที่พบบ่อยอยู่แล้ว*** คำถามที่พบบ่อย
  ถ้าเปิดด้วย มือถือและหาราคาไม่เจอ ราคาอยู่ใน ตาราง นะครับ ด้านขวาๆ เลื่อนๆ ไปดูได้นะครับ


  แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม