สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

เรียนเขียนโปรแกรม Image Processing

IP101 ONLINE กดตรงนี้

เรียนอย่างไร

เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้น และลงลึกด้าน ทฤษฎีของ Image Processing ไปจนถึงลงมือเขียน โปรแกรมจริง

เรียนCourse Image Processing ที่ Expert-Programming-Tutor ดีอย่างไร

เนื้อหาต่างๆ เรา Review การเรียนการสอนของ มหาวิทยาลัยระดับโลก ทั้งในไทย และต่างประเทศ เช่น Stanford , MIT , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้ง เนื้อหาจากหนังสือ สุด Classics ของ Gonzalaz ด้วย ผู้เรียนจึงมั่นใจได้ในความทันสมัยและครบถ้วนของเนื้อหา ทั้งยังมีตัวอย่าง และ Workshop อย่างจุใจด้วย

วัตถุประสงค์ของ course

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ Image Processing สามารถเขียน Code ได้

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ OpenCV

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การทำงานวิจัยทางด้าน Image Processing

Prerequisite

เนื่องจาก ใน course นี้เรา เรียนค่อนข้างลึก ผู้เรียนต้องมีความรู้ต่างๆ ก่อนเริ่มเรียนดังต่อไปนี้

 1. Computer Programming (C++ หรือ JAVA หรือ C# หรือ Python แบบลงลึก)
 2. Data Structure (ผู้เรียนต้องสามารถเขียนและ แก้ปัญหา ต่างๆ โดยใช้ความรู้จาก วิชา Data Structure ได้ )
  (ยกตัวอย่างเช่น ถ้าไม่สามารถเขียนโปรแกรมแปลงนิพจน์ แบบ postfix , infix , prefix ได้ ท่านไม่เหมาะกับ course image processing แน่นอน)
 3. Algorithm (ผู้เรียนต้องสามารถเขียนและ แก้ปัญหา ต่างๆ โดยใช้ความรู้จาก วิชา Algorithm ได้ )
  (ยกตัวอย่างเช่น ถ้าไม่สามารถเขียนโปรแกรมแก้ ปัญหา sudoku / 8-queens ได้ ท่านไม่เหมาะกับ course Image Processing แน่นอน)

**หมายเหตุ** สำหรับ นักเรียน ใหม่ เราจะมี แบบทดสอบเล็กๆ ให้ทำก่อน กรุณาเตรียม computer notebook และ IDE/Compiler ที่ถนัดมาด้วย ในวันที่สมัคร นักเรียนที่ทำแบบทดสอบไม่ผ่าน แล้วจะลง course นี้สามารถลงได้ แต่ ทาง Expert-Programming-Tutor ขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบคำถามแก่นร.

ถ้าไม่เคยเรียนเขียนโปรแกรมมาก่อน แนะนำให้ลง course ดังต่อไปนี้

 1. course computer programming เลือกเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง
 2. course Data Structure and Algorithm Data Structure & Algorithm
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ที่ต้องรีบทำโปรเจ็คส่งครู
course นี้ไม่เหมาะกับ นร. ที่อยากจะเรียนแบบรีบๆ ให้ได้ code ให้ได้ โปรเจ็คโดยไม่อยากรู้ว่า ที่มาที่ไปเป็นอย่างไร เพราะว่าเราจะสอน ทฤษฎีและคณิตศาสตร์ ต่างๆ ที่อยู่เบื้องหลัง Algorithm และ Lib. ต่างๆ ที่นำมาใช้
**หมายเหตุ 1 ** ถ้าต้องเรียน course Image Processing การเพื่อทำโปรเจ็คส่งคุณครูที่มหาวิทยาลัยสามารถ เรียนได้ แต่ทางเราขออนุญาต ไม่ตอบคำถามกับนักเรียนที่เรียนบางเรื่องข้ามๆ เพื่อที่จะไปเรียนเรื่องที่คิดว่าต้องใช้ และก็พบว่า เรียนไปก็งงอยู่ดี เพราะว่าข้ามเนื้อหาสำคัญมาแล้ว และก็ไม่สามารถประยุกต์และต่อยอดเองได้ด้วย เพราะถ้าเรียนแบบข้ามๆ ผู้เรียนจะไม่เข้าใจอย่างแท้จริง
**หมายเหตุ 2 ** ถ้าคาดหวังจะได้ code ที่สมบูรณ์ ในแต่ละเรื่อง เพื่อไปส่งคุณครู โดยไม่อยากจะคิดและเข้าใจเนื้อหาต่างๆ course นี้จะไม่เหมาะแก่ท่าน เพราะว่า ตัวอย่าง WORKSHOP และ Example ต่างๆ จะมีจุดที่ไม่สมบูรณ์ อยู่ แต่ถ้าผู้เรียนเข้าใจ ทฤษฎีต่างที่เราสอนจะสามารถแก้ปัญหาและต่อยอดเองได้
**หมายเหตุ 3 ** งานทางด้าน Image Processing เป็นงานกึ่งวิจัย ไม่มีใครรู้คำตอบที่ครบสมบูรณ์ ของปัญหาต่างๆ ที่อยากจะแก้ การเรียนใน course นี้เพื่อ ทำความเข้าใจ และ ลงมือจริง ในส่วนของ Algorithm ต่างๆ ที่สำคัญ ที่เกี่ยวกับ Image Processing ที่บุคคลสำคัญในโลกได้คิดเอาไว้แล้ว การเรียนใน course นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ เขียนโปรแกรมขาย ให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ 100% ซึ่งก็เป็นธรรมชาติของงานทางสายนี้ การที่จะต่อยอดเพื่อให้ได้โปรแกรมในระดับที่ Robust และ "ขายได้" ผู้เรียนต้องมีความพยายามและแก้ปัญหาต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่ารีบCourse Image Processing นี้จะช่วยอะไรแก่ท่าน


เนื่องจากงาน ทางด้าน Image Processing เป็นงานกึ่งงานวิจัย จึงขออธิบายตาม Step ของงานวิจัยดังต่อไปนี้


**ขั้นที่ 1 นิยามปัญหาให้ชัดเจน **
-
**ขั้นที่ 2 Literature Review (การทบทวนวรรณกรรม) ตรวจสอบและหาข้อมูลของบุคคลอื่นที่ได้ทำงานวิจัยเรื่องนั้นๆ มาแล้ว**
อันนี้ใน course นี้เหมือนเป็นการ Review Algorithm ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง Algorithm ที่เราสอนไม่ใช่ Algorithm ใหม่ถอดด้าม แต่เป็นเรื่องที่ควรจะต้องรู้ เป็นการพานักเรียนเข้ามาสู่โลกของ Image Processing อันกว้างใหญ่
**ขั้นที่ 3 คิด Algorithm ใหม่ ลงมือเขียน Code **
ใน course ของเรา นร. จะได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือ และ ได้ลงมือทำโปรเจ็คต่างๆ เพิ่ม พอสมควร
**ขั้นที่ 4 ทำการทดลอง **
-
**ขั้นที่ 5 วิเคราะห์และสรุปผล **
-

Course Image Processing สอนอะไรบ้าง

***ใน course เราไม่ได้สอนเรียงตามบทแบบนี้โดยตรง และ ไม่ใช่ 1 หัวข้อคือ 1 ตอน
PART I

Introduction to Digital image Processing

Setting up tools

Intensity Tranformations and Spatial Filtering and Histrogram

Convolution

Frequency domain

Image Restoration

Morphological

Segmentation

Template Maching

Morphological


PART II

Face Detection HAAR-LIKE classifier

Harris

Feature Detection

Camera Matrix

Camera Calibration

Homography

Ostu

SIFT

SURF

Face Recognition

OCR (ใช้ lib. ภายนอก)ระยะเวลาที่ใช้เรียน

IP101 เรียน 14 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

โปรแกรมที่ใช้

C++ Compiler ที่นร. ถนัด / OpenCV 2.4 / OpenCV 3 / Visual Studio 2015 / ACCORD

ตัวอย่าง Workshop ที่จะใช้เรียน ใน IP101 **

 1. เขียนโปรแกรมตรวจข้อสอบแบบอัตโนมัติ
 2. เขียนโปรแกรมจับและตรวจสอบทะเบียนรถยนต์
 3. เขียนโปรแกรมนับจำนวนลูกสัตว์น้ำ
 4. เขียนโปรแกรมนับจำนวน Cell เม็ดเลือดแดง
 5. เขียนโปรแกรมจำใบหน้าของคน
 6. เขียนโปรแกรมสร้างภาพ Panorama
 7. เขียนโปรแกรม Calibrate กล้อง
 8. เขียนโปรแกรม Augmented Reality สร้างขึ้นมาอย่างไร
 9. เขียนโปรแกรมตัดฉากเขียวและการซ้อนฉากเขียว
 10. เขียนโปรแกรม Virtual White Board
 11. เขียนโปรแกรมจำป้ายจราจร
 12. เขียนโปรแกรมเกมส์กบกินแมลง โดยใช้หน้าคนเล่น
 13. เขียนโปรแกรม Non-Realistic Image
 14. เขียนโปรแกรมสร้างภาพ Mosaic ราชาแห่งแมว
 15. เขียนโปรแกรมจับและตรวจสอบท่าทางของมือ
**หมายเหตุ เนื้อหาบางส่วนใน Workshop นี้กำลังปรับปรุงใหม่ ยังไม่สามารถเรียนได้ตอนนี้โปรดสอนถามผู้สอนเป็นกรณีๆไป

Course นี้เหมาะกับใคร

 1. ใครก็ตามที่สนใจ Image Processing และมีความรู้และความสามารถแก้ปัญหาทาง Algorithm มาแล้ว
 2. ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องจบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยตรงก็สามารถเรียนได้ แต่ผู้เรียนต้องมีความสามารถด้าน คณิตศาสตร์ ระดับ ม. ต้น และ ม. ปลาย และการวิเคราะห์ ต่างๆ

หมายเหตุ

 1. ขอให้นร. ทุกคน สนุกกับการเรียน
 2. การเรียนเขียนโปรแกรมต้องทำแบบฝึกหัดเยอะๆ ถึงจะสามารถเขียนได้

เรียนวันไหนบ้าง


สำหรับ course SELF ผู้เรียน สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้เอง
กดตรงนี้

ตัวอย่างรูปภาพ


VDO แนะนำ course

-

ค่าใช้จ่าย

(ราคาอยู่ในตารางด้านขวา ถ้าเปิดด้วย tablet หรือ มือถือ กรุณาเลื่อนไปดู)
รายละเอียด Course SELF กดตรงนี้

รหัส Course IP101
ชื่อ Course Digital Image Processing Using OpenCV C++ and C#
รูปแบบการเรียน เรียนแบบ SELF หรือ ONLINE
จำนวนชั่วโมง 45 ชั่วโมง (15 ครั้ง)
ราคาคอร์ส SELF ผู้เรียนอายุไม่เกิน 21 ปี 8,700฿
บุคคลทั่วไป 9,700฿
ราคาคอร์ส ONLINE IP101 ONLINE กดตรงนี้


(ราคาอยู่ในตารางด้านขวา ถ้าเปิดด้วย tablet หรือ มือถือ กรุณาเลื่อนไปดู)

Course เราเป็น Course แบบฝึกคิด

การเรียนของเราค่อนข้างยากและลงลึกกว่าที่อื่นโดยเป็นการเรียนแบบ Action คือต้องลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะ Course Series 1xx เช่น Python PY101 , JAVA J104 , JAVA J103 ,C++ CPP101 โดผู้เรียนที่ไม่เคยฝึกคิดมาเลยตลอดชีวิต อาจจะตกใจได้ เพราะว่า เราใช้ทั้ง การคิดเชิงคำนวณ( Computational Thinking ), การคิดเชิงจรรกะ (Logics ) เหมือนกับการทำงานจริง โดยทุกอย่างจะจริงจัง เรียนแล้วจะทำให้กล้ามเนื้อสมองงอกแน่นอน

ระบบจองเวลาเรียน

Course แบบ เรียนกับ Video ที่อาคารของเรา สามารถจองเวลาได้จากในเว็บจองเวลาเรียน Username/Password สามารถได้รับตอนสมัครเรียนแล้ว

Partner Program

พาเพื่อนมาเรียน 1 คน ได้ เงินคือ 10% ของราคาที่เพื่อนจ่าย
 1. นักเรียนที่เรียนจบ Course ของเราแล้ว มีความเข้าใจอันดีในเรื่องของการเรียนโปรแกรมแล้ว พาเพื่อนมาเรียน 1 คนจะได้เงินคืน 10 % ของราคา ที่เพื่อนจ่าย แปลว่าถ้าท่านพามา 10 คนท่านจะได้เรียนฟรีเลย
 2. โปรโมชันนี้เพื่อการประชาสัมพันธ์ Expert-Programming-Tutor
 3. ไม่รวม Course SEAL TEAM CODE CAMP เพราะราคาคือโคตรถูกอยู่แล้ว บาง Course ลด 30-45 % อยู่แล้ว กรณีที่เป็น Course ที่กล่าวในข้อนี้จะได้ เงินคืน 5%
 4. โปรโมชันนี้ไม่รวม Course Online
 5. สำหรับเงินคืนนี้จะเป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคารของท่านหลังเพื่อนที่ท่านพามาสมัครและเรียนจบ Course แล้ว

โปรโมชันลับ / Secret Promotion

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโมชันลับ

ตารางคอร์ส SEAL TEAM CODE CAMP ในปี 2020 (UPDATE หลัง COVID-19 แล้ว)

ตารางเวลาเรียน

ผู้เรียนจะต้องมาเรียนตามตารางเรียนด้านล่างนี้
ตารางเรียนเขียนโปรแกรม Course สอนสด

ตารางคอร์ส สอนสด ในปี 2020 (UPDATE หลัง COVID-19 แล้ว)

ตารางเวลาเรียน

ผู้เรียนจะต้องมาเรียนตามตารางเรียนด้านล่างนี้เท่านั้น สำหรับ Course สอนสด
ตารางเรียนเขียนโปรแกรม Course สอนสด

เงินเดือนเฉลี่ยของ อาชีพโปรแกรมเมอร์ ***

หมายเหตุ : การเรียนเขียนโปรแกรมเมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนไม่จำเป็นต้องทำอาชีพเป็น นักคอมพิวเตอร์ / Programmer เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะว่าการเรียนเขียนโปรแกรมทำให้ได้ความรู้และเป็นการปรับสมองให้รู้จักคิดเป็นเหตุผล รู้จักคิดเป็นขั้นเป็นตอน(Algorithm) ซึ่งความสามารถตรงนี้สามารถ นำไปต่อยอดได้หลากหลาย เรียนแล้วคุ้มแน่นอน

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศไทย
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 20,000 บาท - 30,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 25,000 บาท - 45,000 บาท ทั้งนี้อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคน
 • Senior Programmer 40,000 บาท - 100,000 บาท
 • Researcher 50,000 บาท - 300,000 บาท

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศสิงคโปร์
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 60,000 บาท - 110,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 75,000 บาท - 145,000 บาท
 • Senior Programmer 120,000 บาท - 280,000 บาท
 • Researcher 200,000 บาท - 400,000 บาท

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 120,000 บาท - 330,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 135,000 บาท - 445,000 บาท
 • Senior Programmer 220,000 บาท - 480,000 บาท
 • Researcher 340,000 บาท - 500,000 บาท

ใบปัจจุบัน อาชีพโปรแกรมเมอร์ เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงดังนั้น ไม่ต้องกลัวตกงานแน่นอนครับ แต่ขอให้ มีความสามารถอย่างจริงจัง (ไม่ใช้แค่รู้-พอรู้ หรือ รู้นิดหน่อย) ความรู้ต้องอยู่ในระดับที่ใช้การใช้งานได้ ซึ่ง การเรียน ที่ EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR มีโจทย์ให้ทำอยู่แล้วถ้าขยันทำโจทย์ให้เยอะๆจะได้ชินกับการเขียนโค้ดเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความชำนาญมากยิ่งขึ้น

ภาษาเขียนโปรแกรมต่างๆ ต่างกันอย่างไร

กรุณาอ่าน
คำถามที่มักพบบ่อย
และ
ข้อแตกต่างระหว่างภาษา (ระวังบทความนี้มีความเป็นอัตวิสัย)

อยากทราบประวัติผู้สอนคร่าวๆ

ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผลงานในอดีต

 • เหรียญทองแดงฟิสิกส์ โอลิมปิก ประเทศไทย
 • เข้ารอบสุดท้าย PHILIPS YOUNG ELECTRONIC DESIGN
 • ถ้วยรางวัล พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการ National Software Contest (NSC) ระดับอุดมศึกษา
 • ชนะเลิศการประกวด Software ของ Thailand Information technology Agency (TITA) ระดับอุดมศึกษา
 • ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Asia Pacific Information Technology (APITA) ที่ Indonesia
 • ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศไทย
 • ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก
เรียนกับเราดีอย่างไร
กรุณาอ่าน

วิธีการจ่ายเงิน

สำหรับ Course แบบเรียนที่อาคารของเรา : จ่ายสดที่อาคารของเรา ก่อนเริ่มเรียน

สำหรับ Course แบบเรียนออนไลน์ : จ่ายเงินได้ทางหน้าwebออนไลน์

หมายเหตุการจ่ายเงิน

ราคาที่แสดงในหน้าwebที่เป็นราคาส่วนลดสำหรับเด็ก เป็นราคาของบุคคลทั่วไปเท่านั้น เพื่อต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ ไม่ใช้มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สำหรับ บริษัท จะไม่ได้ราคาส่วนลดนี้

วิธีการสมัครเรียน

สมัครที่อาคารของเรา
โทร 085-350-7540 | 084-88-00-255

ติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรามีคำถามเพิ่มเติม

 • กรุณาอ่าน คำถามที่พบบ่อย
 • หลังจากอ่าน จบแล้วมีคำถามเพิ่มเติม โทร 085-350-7540 | 084-88-00-255 ครับ

เรียนแล้วคุ้มไหม

 • ลงทุนซื้อบ้าน แล้วปล่อยให้เช่า ถ้าโชคดี 20 ปี หรือ 240 เดือน คืนทุนครับ แต่เรียนเขียนโปรแกรมกับเราถ้าทำได้จำได้ และเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องจริงๆ ไปทำงาน ครึ่งเดือน หรือเดือนเดียวก็คุ้มแล้วครับ
 • สมัครเรียน โทร 0853507540 ครับ

ทำไมถึงควรเรียนเขียนโปรแกรม

 • ลงทุนซื้อบ้าน แล้วปล่อยให้เช่า ถ้าโชคดี 20 ปี หรือ 240 เดือน คืนทุนครับ แต่เรียนเขียนโปรแกรมกับเราถ้าทำได้จำได้ และเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องจริงๆ ไปทำงาน ครึ่งเดือน หรือเดือนเดียวก็คุ้มแล้วครับ
 • สมัครเรียน โทร 0853507540 ครับ

พื้นฐานของผู้เรียน ที่ต้องมีก่อนเริ่มเรียน

 1. คณิตศาสตร์ ม.ต้น - บางเรื่องของ ม.ปลาย (เน้นเรื่อง Logic วิธีการคิด) (สำหรับ course DATA STRUCTURE / ALGORITHM / IMAGE PROCESSING / GAME / ROBOTICS ต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย ทุกเรื่อง ย้ำว่า ทุกเรื่องแบบแน่นๆ)
 2. ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (อ่านบทความภาษาอังกฤษได้)
 3. มีเวลามาเรียนต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 4. มีเวลาทบทวนและทำการบ้าน
 5. มีพื้นฐานการใช้ computre และการแก้ปัญหาเบื้องต้นเช่น แก้ ไวรัส


สิ่งที่ต้องเตรียมมาเรียน

 1. กระดาษปากกา
 2. มีเวลามาเรียนต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 3. Computer Notebook 1 เครื่องยี่ห้ออะไรก็ได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

สำหรับคอร์ส Image Processing ใช้ระบบปฏิบัติการ(OS) Windows โดยมี Specifications ขั้นต่ำดังต่อไปนี้

Computer's Specifications

 • อายุเครื่องนับจากวันผลิต ≤ 5 ปี
 • CPU Core i3 ขึ้นไป, RAM ≥ 4 GB
 • ไม่มี Virus และโปรแกรมประเภท Baidu, ต่อ Internet ได้
  (สำหรับ MAC รุ่นใหม่ให้เอาหัวต่อ USB มาด้วย)


 • เริ่มเรียนวันไหน

  Course เรียนแบบ Video ที่มาเรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวี
  • วันไหนก็ได้ที่เราไม่ปิด เราปิดทุกวันจันทร์ และ จะมีวันที่ปิดเพิ่มเติมกรุณาสอบถามที่ ntprintf@gmail.com
  Course เรียนแบบ Online
  Course เรียนแบบสอนสดที่มาเรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวี
  • ตามตารางด้านล่าง
  Course SEAL TEAM CODE CAMP : CODE CAMP เขียนโปรแกรมแบบหน่วยรบพิเศษ
  เงื่อนไข
  • ตอนนี้ทางเราสนับสนุนให้ผู้เรียน เรียน Online ราคา Online จึงเป็นราคาลด มากเป็นพิเศษ
  • ในกรณีที่ผู้เรียนสมัครแบบเรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวีแล้ว ต้องการเรียนออนไลน์ ไม่สามารถเปลี่ยนได้ แต่สามารถสมัครใหม่ราคาลดได้ จ่ายเพิ่มประมาณ 2000 บาท
  • ผู้เรียนที่สมัครเรียนแบบออนไลน์ไม่สามารถมาเรียนที่อาคารของเราได้ ยกเว้นครั้งแรกเท่านั้น
  • ผู้เรียนที่สมัครเรียนแบบเรียนที่อาคารของเราแล้วไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ ถ้าจะเรียนออนไลน์ให้สมัครออนไลน์ตั้งแต่แรก เปลี่ยน Course ไม่ได้
  ***กรุณาอ่านคำถามที่พบบ่อย ก่อนโทรหาเรา เราเชื่อว่า คำถามที่ท่านอยากถามส่วนมาก ร้อยละ 92.124 มีอยู่ในคำถามที่พบบ่อยอยู่แล้ว*** คำถามที่พบบ่อย
  ถ้าเปิดด้วย มือถือและหาราคาไม่เจอ ราคาอยู่ใน ตาราง นะครับ ด้านขวาๆ เลื่อนๆ ไปดูได้นะครับ


  แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม