สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

Tutorial Python MySQL

LM29PYTHON MYSQL LM30PYTHON MYSQL CREATE DATABASE LM31PYTHON MYSQL CREATE TABLE LM32PYTHON MYSQL INSERT INTO TABLE LM33PYTHON MYSQL SELECT FROM LM34PYTHON MYSQL WHERE LM35PYTHON MYSQL ORDER BY LM36PYTHON MYSQL DELETE FROM BY LM37PYTHON MYSQL DROP TABLE LM38PYTHON MYSQL UPDATE TABLE LM39PYTHON MYSQL LIMIT LM40PYTHON MYSQL JOIN

Python MySQL Insert Into Table

เรียนเขียนโปรแกรมง่ายๆกับexpert Programming Tutor ในบท MySQL Insert Into Table
เนื้อหาในบทนี้เราจะเรียนรู้การเเทรกตารางลงไปในตาราง ซึ่งง่ายมากๆยังไงเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยดีกว่า
การแทรกลงในตาราง(
Insert Into Table)
ในการเติมตารางใน MySQL ให้ใช้คำสั่ง "INSERT INTO"
ตัวอย่าง
การแทรกบันทึกในตาราง "customer"

import mysql.connector
mydb = mysql.connector.connect(
    host="localhost",
    user="root",
    passwd="",
    database="myept")
mycursor = mydb.cursor()
sql = "INSERT INTO customers (name, address) VALUES (%s, %s)"
val = ("John", "Highway 21")
mycursor.execute(sql, val)
mydb.commit()
print(mycursor.rowcount, "record inserted.")

ผลลัพธ์
ผลลัพธ์ 1 record

C:\Users\My Name>python demo_mysql_insert.py
1 record inserted.

สำคัญ!สังเกต mydb.commit() จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงไม่เช่นนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในตาราง
การแทรกหลายแถว
ในการแทรกหลายแถวลงในตารางใช้เมธอด executeemany()พารามิเตอร์ที่สองของเมธอด executemany() คือรายการของ tuples ซึ่งมีข้อมูลที่นักเรียนต้องการแทรก
ตัวอย่าง
กรอกข้อมูลในตาราง"customer"

import mysql.connector
mydb = mysql.connector.connect(
  host="localhost",
  user="yourusername",
  passwd="yourpassword",
  database="mydatabase"
)
mycursor = mydb.cursor()
sql = "INSERT INTO customers (name, address) VALUES (%s, %s)"
val = [
  ('Peter', 'Lowstreet 4'),
  ('Amy', 'Apple st 652'),
  ('Hannah', 'Mountain 21'),
  ('Michael', 'Valley 345'),
  ('Sandy', 'Ocean blvd 2'),
  ('Betty', 'Green Grass 1'),
  ('Richard', 'Sky st 331'),
  ('Susan', 'One way 98'),
  ('Vicky', 'Yellow Garden 2'),
  ('Ben', 'Park Lane 38'),
  ('William', 'Central st 954'),
  ('Chuck', 'Main Road 989'),
  ('Viola', 'Sideway 1633')
]
mycursor.executemany(sql, val)
mydb.commit()
print(mycursor.rowcount, "was inserted."

ผลลัพธ์
ผลลัพธ์ idle 13 was inserted
แสดงใน customer 13 was sql

C:\Users\My Name>python demo_mysql_insert_many.py
13 record was inserted.

รับ ID ที่ถูกแทรก
นักเรียนสามารถรับ id ของแถวที่คุณเพิ่งแทรกโดยขอให้วัตถุเคอร์เซอร์
หมายเหตุ: ถ้านักเรียนแทรกมากกว่าหนึ่งแถวจะมีการส่งคืน id ของแถวที่แทรกล่าสุด
ตัวอย่าง
แทรกหนึ่งแถวและส่งคืน ID

import mysql.connector
mydb = mysql.connector.connect(
  host="localhost",
  user="root",
  passwd="",
  database="myept"
)
mycursor = mydb.cursor()
sql = "INSERT INTO customers (name, address) VALUES (%s, %s)"
val = ("Michelle", "Blue Village")
mycursor.execute(sql, val)
mydb.commit()
print("1 record inserted, ID:", mycursor.lastrowid)

ผลลัพธ์
แสดงผลลัพธ์ 1 record id:15

C:\Users\My Name>python demo_mysql_insert_id.py
1 record inserted, ID: 15

แปลจากhttps://www.w3schools.com/python/python_mysql_insert.aspไม่อยากอ่าน Tutorial อยากมาเรียนเลยทำอย่างไร?

สมัครเรียน ONLINE ได้ทันทีที่ https://elearn.expert-programming-tutor.com

หรือติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM

แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา

Python

L16 PYTHON SIMPLE ARITHMETIC
L40 PYTHON TUTORIAL INTRO
L41 PYTHON GETTING STARTED
L42 PYTHON SYNTAX
L43 PYTHON COMMENTS
L44 PYTHON VARIABLES
L45 PYTHON DATATYPE
L46 PYTHON NUMBERS
L47 PYTHON CASING
L48 PYTHON STRINGS
L49 PYTHON BOOLEANS
L50 PYTHON OPARETORS
L51 PYTHON LISTS
L52 PYTHON TUPELS
L53 PYTHON SETS
L54 PYTHON DICTIONARY
L55 PYTHON IF ELSE
L56 PYTHON WHILE LOOP
L57 PYTHON FOR LOOP
L58 PYTHON FUNCTION
L59 PYTHON LAMBDA
L60 PYTHON ARRAYS
L61 PYTHON CLASSSES OBJECTS
L62 PYTHON INHERITANCE
L63 PYTHON ITERATORS
L63 PYTHON SCOPE
L64 PYTHON MODULES
L65 PYTHON DATETIME
L66 PYTHON JSON
L67 PYTHON REGEX
L68 PYTHON PIP
L69 PYTHON TRY EXCAPE
L70 PYTHON USER INPUT
L71 PYTHON FILE OPEN
L73 PYTHON STRING FORMATTING
L74 PYTHON READ FILE
L75 PYTHON WRILE CREATE FILE
L76 PYTHON DELETE FILE
L90 PYTHON POISSON DISTRIBUTION
L90 PYTHON RANDOM INTRODUCTION
L91 PYTHON CHI SQUARE DISTRIBUTION
L91 PYTHON EXPONENTIAL DISTRIBUTION
L92 PYTHON RAYLEIGH DISTRIBUTION
L93 PYTHON PARETO DISTRIBUTION
L94 PYTHON ZIPF DISTRIBUTION
L96 PYTHON RANDOM PERMUTATIONS
L97 PYTHON SEABORN
L98 PYTHON NORMAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON DISTRIBUTION
L99 PYTHON LOGISTIC DISTRIBUTION
L99 PYTHON MULTINOMIAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON NUMPY SPLITTING ARRAY
L99 PYTHON NUMPY UFUNCS
L99 PYTHON UNIFORM DISTRIBUTION
LM60PYTHON BUILT IN FUNCTIONS
LM61PYTHON STRING METHODS
LM62PYTHON LIST ARRAY METHODS
LM63PYTHON DICTIONARY METHODS
LM64PYTHON TUPLE METHODS
LM65PYTHON SET METHODS
LM66PYTHON FILE METHODS
LM67PYTHON KEYWORD
LM68PYTHON BUILT IN EXCAPTION
LM69PYTHON RANDOM MODULE
LM70PYTHON MATH MODULE
LM70PYTHON REQUSTS MODULE
LM72PYTHON CMATH MODULE
LM73PYTHON HOWTO REMOVE DUPLICATES FROM A PYTHON LIST
LM74PYTHON HOW TO REVERSE A STRING IN PYTHON
LM75PYTHON HOW TO ADD TWO NUMBERS IN PYTHON
LM95PYTHON RANDOM DATA DISTRIBUTION


แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม

Link อื่นๆ

Allow sites to save and read cookie data.
Cookies are small pieces of data created by sites you visit. They make your online experience easier by saving browsing information. We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Copyright (c) 2013 expert-programming-tutor.com. All rights reserved. | 085-350-7540 | 084-88-00-255 | ntprintf@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา