สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

Tutorial Python

L16 PYTHON SIMPLE ARITHMETIC L40 PYTHON TUTORIAL INTRO L41 PYTHON GETTING STARTED L42 PYTHON SYNTAX L43 PYTHON COMMENTS L44 PYTHON VARIABLES L45 PYTHON DATATYPE L46 PYTHON NUMBERS L47 PYTHON CASING L48 PYTHON STRINGS L49 PYTHON BOOLEANS L50 PYTHON OPARETORS L51 PYTHON LISTS L52 PYTHON TUPELS L53 PYTHON SETS L54 PYTHON DICTIONARY L55 PYTHON IF ELSE L56 PYTHON WHILE LOOP L57 PYTHON FOR LOOP L58 PYTHON FUNCTION L59 PYTHON LAMBDA L60 PYTHON ARRAYS L61 PYTHON CLASSSES OBJECTS L62 PYTHON INHERITANCE L63 PYTHON ITERATORS L63 PYTHON SCOPE L64 PYTHON MODULES L65 PYTHON DATETIME L66 PYTHON JSON L67 PYTHON REGEX L68 PYTHON PIP L69 PYTHON TRY EXCAPE L70 PYTHON USER INPUT L71 PYTHON FILE OPEN L73 PYTHON STRING FORMATTING L74 PYTHON READ FILE L75 PYTHON WRILE CREATE FILE L76 PYTHON DELETE FILE L90 PYTHON POISSON DISTRIBUTION L90 PYTHON RANDOM INTRODUCTION L91 PYTHON CHI SQUARE DISTRIBUTION L91 PYTHON EXPONENTIAL DISTRIBUTION L92 PYTHON RAYLEIGH DISTRIBUTION L93 PYTHON PARETO DISTRIBUTION L94 PYTHON ZIPF DISTRIBUTION L96 PYTHON RANDOM PERMUTATIONS L97 PYTHON SEABORN L98 PYTHON NORMAL DISTRIBUTION L99 PYTHON DISTRIBUTION L99 PYTHON LOGISTIC DISTRIBUTION L99 PYTHON MULTINOMIAL DISTRIBUTION L99 PYTHON NUMPY SPLITTING ARRAY L99 PYTHON NUMPY UFUNCS L99 PYTHON UNIFORM DISTRIBUTION LM60PYTHON BUILT IN FUNCTIONS LM61PYTHON STRING METHODS LM62PYTHON LIST ARRAY METHODS LM63PYTHON DICTIONARY METHODS LM64PYTHON TUPLE METHODS LM65PYTHON SET METHODS LM66PYTHON FILE METHODS LM67PYTHON KEYWORD LM68PYTHON BUILT IN EXCAPTION LM69PYTHON RANDOM MODULE LM70PYTHON MATH MODULE LM70PYTHON REQUSTS MODULE LM72PYTHON CMATH MODULE LM73PYTHON HOWTO REMOVE DUPLICATES FROM A PYTHON LIST LM74PYTHON HOW TO REVERSE A STRING IN PYTHON LM75PYTHON HOW TO ADD TWO NUMBERS IN PYTHON LM95PYTHON RANDOM DATA DISTRIBUTION

Python Variables

เรียนเขียนโปรแกรมง่ายๆกับ Expert Programming Tutor วันนี้เราจะมาเข้าสู่บท Variable
Creating Variables
ตัวแปรคือคอนเทนเนอร์สำหรับการจัดเก็บค่าข้อมูล และจะไม่เหมือนกับภาษาโปรแกรมอื่น ๆ Python คือไม่มีคำสั่งให้ประกาศตัวแปร นอกจากนี้ตัวแปรจะถูกสร้างขึ้นเมื่อนักเรียนกำหนดค่าให้กับมันเป็นครั้งแรก
ตัวอย่าง
บรรทัดที่ 1 สร้างตัวแปร x และกำหนดค่าให้มัน
บรรทัดที่ 2 สร้างตัวแปร y และกำหนดค่าให้มัน
บรรทัดที่ 3 ใช้ฟังก์ชัน print เพื่อเเสดงค่า x ออกมา
บรรทัดที่ 4 ใช้ฟังก์ชัน print เพื่อเเสดงค่า y ออกมา

x = 5
y = "John"
print(x)
print(y)

ผลลัพธ์

5
John

ตัวแปรไม่จำเป็นต้องถูกประกาศด้วยชนิดเฉพาะใด ๆ และยังสามารถเปลี่ยนชนิดหลังจากที่ตั้งค่าให้มันเเล้ว
ตัวอย่าง

x = 4
x = "Sally"
print(x)

ผลลัพธ์

Sally

ตัวแปรสตริงสามารถประกาศได้โดยใช้เครื่องหมายคำพูดเดี่ยว('')หรือคู่("")
ตัวอย่าง

x = "John"
print(x)
#double quotes are the same as single quotes:
x = 'John'
print(x)

ผลลัพธ์

John
John

การตั้งชื่อตัวแปร
ตัวแปรสามารถมีชื่อแบบสั้น (เช่น x และ y) หรือชื่อที่สื่อความหมายได้มากขึ้น (เช่น age, carname, total_volume)
กฎสำหรับตัวแปร Python
- ชื่อตัวแปรจะต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษรหรือตัวอักษรขีดล่าง
- ชื่อตัวแปรไม่สามารถเริ่มต้นด้วยตัวเลข
- ชื่อตัวแปรสามารถมีได้ทั้งตัวอักษรตัวเลขและขีดล่าง (A-z, 0-9,  _)
- ชื่อตัวแปรเป็นกรณี ๆ ไป (age, Age and AGE are three different variables)
ตัวอย่าง

#Legal variable names:
myvar = "John"
my_var = "John"
_my_var = "John"
myVar = "John"
MYVAR = "John"
myvar2 = "John"

#Illegal variable names:
2myvar = "John"
my-var = "John"
my var = "John"

ผลลัพธ์

 File "demo_variable_names.py", line 10
    2myvar = "John"
         ^
SyntaxError: invalid syntax

***โปรดจำไว้ว่าชื่อตัวแปรคำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่
Assign Value to Multiple Variables
กำหนดค่าให้กับหลายตัวแปร ใน Python อนุญาตให้กำหนดค่าให้กับตัวแปรหลายตัวในหนึ่งบรรทัด
ตัวอย่าง
บรรทัดที่ 1 สร้างตัวแปร x,y,z (“,,,”)เเละกำหนดค่าตัวแปร
บรรทัดที่ 2 ใช้ฟังก์ชัน print เพื่อเเสดงค่า x ออกมา
บรรทัดที่ 3 ใช้ฟังก์ชัน print เพื่อเเสดงค่า y ออกมา
บรรทัดที่ 4 ใช้ฟังก์ชัน print เพื่อเเสดงค่า z ออกมา

x, y, z = "Orange", "Banana", "Cherry"
print(x)
print(y)
print(z)

ผลลัพธ์

Orange
Banana
Cherry

และนักเรียนสามารถกำหนดค่าเดียวกันให้กับตัวแปรหลายตัวในหนึ่งบรรทัด
ตัวอย่าง
บรรทัดที่ 1 สร้างตัวแปร x,y,z เเละกำหนดค่าตัวแปร
บรรทัดที่ 2 ใช้ฟังก์ชัน print เพื่อเเสดงค่า x ออกมา
บรรทัดที่ 3 ใช้ฟังก์ชัน print เพื่อเเสดงค่า y ออกมา
บรรทัดที่ 4 ใช้ฟังก์ชัน print เพื่อเเสดงค่า z ออกมา

x = y = z = "Orange"
print(x)
print(y)
print(z)

ผลลัพธ์

Orange
Orange
Orange

Output Variabels
คำสั่ง Print มักจะใช้ในการ output ตัวแปร ในการรวมข้อความและตัวแปร โดยจะใช้อักขระ +
ตัวอย่าง
บรรทัดที่ 1 สร้างตัวแปร x เเละกำหนดค่าตัวแปร
บรรทัดที่ 2ใช้ฟังก์ชัน print เพื่อเเสดงค่า (“Python is” + x ”) ออกมา

x = "awesome"
print("Python is " + x)

ผลลัพธ์

Python is awesome

นักเรียนยังสามารถใช้อักขระ + เพื่อเพิ่มตัวแปรให้กับตัวแปรอื่น
ตัวอย่าง
บรรทัดที่ 1 สร้างตัวแปร x เเละกำหนดค่าตัวแปร
บรรทัดที่ 2 สร้างตัวแปร y เเละกำหนดค่าตัวแปร
บรรทัดที่ 3 สร้างตัวแปร z เเละกำหนดค่าตัวแปร
บรรทัดที่ 4 ใช้ฟังก์ชัน print เพื่อเเสดงค่า (z) ออกมา

x = "Python is "
y = "awesome"
z =  x + y
print(z)

ผลลัพธ์

Python is awesome

สำหรับตัวเลขอักขระ + ทำงานโดยทางคณิตศาสตร์
ตัวอย่าง
บรรทัดที่ 1 สร้างตัวแปร x เเละกำหนดค่าตัวแปร
บรรทัดที่ 2 สร้างตัวแปร y เเละกำหนดค่าตัวแปร
บรรทัดที่ 3 ใช้ฟังก์ชัน print เพื่อเเสดงค่า (x + y) ออกมา

x = 5
y = 10
print(x + y)

ผลลัพธ์

15

หากนักเรียนพยายามรวม str และ number ใน Python จะทำให้ error
ตัวอย่าง

x = 5
y = "John"
print(x + y)

Global Variables
โดยทั่วไปแล้วตัวแปรที่ประกาศภายนอกฟังก์ชันหรือใน global scope จะเรียกตัวแปรนั้นว่าเป็น global variable และขอบเขตที่สามารถจะเรียกใช้ตัวแปรนี้ จะถูกเรียกดูข้อมูลได้ทั้งภายในและภายนอกฟังก์ชัน แต่จะสามารถแก้ไขตัวแปรนี้ได้ใน global scope เท่านั้นไม่สามารถทำการแก้ไขได้ภายในฟังก์ชันได้
ตัวอย่าง
บรรทัดที่ 1 สร้างตัวแปร x และกำหนดค่าตัวแปร
บรรทัดที่ 3 สร้างคำสั่ง def myfunc():
บรรทัดที่  4 ใช้ฟังก์ชัน print เพื่อเเสดงค่าในวงเล็บ(“Python is” + x) ออกมา

x = "awesome"
def myfunc():
  print("Python is " + x)
myfunc()

ผลลัพธ์

Python is awesome

หากนักเรียนสร้างตัวแปรที่มีชื่อเดียวกันภายในฟังก์ชั่นตัวแปรนี้จะเป็นแบบLocal และสามารถใช้ได้ภายในฟังก์ชันเท่านั้น global variable ที่มีชื่อเดียวกันจะยังคงเหมือนเดิมเเละเป็นค่าเดิม
ตัวอย่าง

x = "awesome"
def myfunc():
  x = "fantastic"
  print("Python is " + x)
myfunc()
print("Python is " + x)

ผลลัพธ์

Python is fantastic
Python is awesome

The global Keyword
เราใช้คีย์เวิร์ด global เพื่ออนุญาติให้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรที่อยู่ด้านนอกข้อมูลใน scope ปัจจุบัน จะถูกใช้สำหรับสร้าง global variables และเปลี่ยนค่าตัวแปรใน local context  
ตัวอย่าง
บรรทัดที่ 1 สร้างคำสั่ง def myfunc():
บรรทัดที่ 2 ใช้ฟังก์ชัน global และใส่ตัวแปร x
บรรทัดที่ 3 สร้างตัวแปร x และกำหนดค่าตัวแปร
บรรทัดที่ 4 คำสั่ง myfunc()
บรรทัดที่ 5 ใช้ฟังก์ชัน print เพื่อเเสดงค่าในวงเล็บ(“Python is” + x) ออกมา

def myfunc():
  global x
  x = "fantastic"
myfunc()
print("Python is " + x)

ผลลัพธ์

Python is fantastic

นอกจากนี้ให้ใช้ global Keyword หากนักเรียนต้องการเปลี่ยน global variables ภายในฟังก์ชัน
ตัวอย่าง
บรรทัดที่ 1 สร้างตัวแปร x และกำหนดค่าตัวแปร
บรรทัดที่ 2 สร้างคำสั่ง def myfunc():
บรรทัดที่ 3  ใช้ฟังก์ชัน global และใส่ตัวแปร x
บรรทัดที่ 4 สร้างตัวแปร x และกำหนดค่าตัวแปร
บรรทัดที่ 5 คำสั่ง myfunc()
บรรทัดที่ 6  ใช้ฟังก์ชัน print เพื่อเเสดงค่าในวงเล็บ(“Python is” + x) ออกมา

x = "awesome"
def myfunc():
  global x
  x = "fantastic"
myfunc()
print("Python is " + x)

ผลลัพธ์

Python is fantastic

เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายถึงการสร้าง variable การตั้งชื่อ variable การใช้ variable  โดยเราสามารถใช้คีย์เวิร์ด global เพื่ออนุญาตให้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงอยู่ด้านนอกข้อมูลใน scope หรือ ต้องการเปลี่ยน global variable ในฟังก์ชัน เป็นอย่างไรกันบ้าง พอจะเข้าใจเพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่าลืมหาหนังสือมาอ่านเพื่อศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของ Variable กันนะครับ
แปลจากhttps://www.w3schools.com/python/python_variables.aspไม่อยากอ่าน Tutorial อยากมาเรียนเลยทำอย่างไร?

สมัครเรียน ONLINE ได้ทันทีที่ https://elearn.expert-programming-tutor.com

หรือติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM

แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา

Python

L16 PYTHON SIMPLE ARITHMETIC
L40 PYTHON TUTORIAL INTRO
L41 PYTHON GETTING STARTED
L42 PYTHON SYNTAX
L43 PYTHON COMMENTS
L44 PYTHON VARIABLES
L45 PYTHON DATATYPE
L46 PYTHON NUMBERS
L47 PYTHON CASING
L48 PYTHON STRINGS
L49 PYTHON BOOLEANS
L50 PYTHON OPARETORS
L51 PYTHON LISTS
L52 PYTHON TUPELS
L53 PYTHON SETS
L54 PYTHON DICTIONARY
L55 PYTHON IF ELSE
L56 PYTHON WHILE LOOP
L57 PYTHON FOR LOOP
L58 PYTHON FUNCTION
L59 PYTHON LAMBDA
L60 PYTHON ARRAYS
L61 PYTHON CLASSSES OBJECTS
L62 PYTHON INHERITANCE
L63 PYTHON ITERATORS
L63 PYTHON SCOPE
L64 PYTHON MODULES
L65 PYTHON DATETIME
L66 PYTHON JSON
L67 PYTHON REGEX
L68 PYTHON PIP
L69 PYTHON TRY EXCAPE
L70 PYTHON USER INPUT
L71 PYTHON FILE OPEN
L73 PYTHON STRING FORMATTING
L74 PYTHON READ FILE
L75 PYTHON WRILE CREATE FILE
L76 PYTHON DELETE FILE
L90 PYTHON POISSON DISTRIBUTION
L90 PYTHON RANDOM INTRODUCTION
L91 PYTHON CHI SQUARE DISTRIBUTION
L91 PYTHON EXPONENTIAL DISTRIBUTION
L92 PYTHON RAYLEIGH DISTRIBUTION
L93 PYTHON PARETO DISTRIBUTION
L94 PYTHON ZIPF DISTRIBUTION
L96 PYTHON RANDOM PERMUTATIONS
L97 PYTHON SEABORN
L98 PYTHON NORMAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON DISTRIBUTION
L99 PYTHON LOGISTIC DISTRIBUTION
L99 PYTHON MULTINOMIAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON NUMPY SPLITTING ARRAY
L99 PYTHON NUMPY UFUNCS
L99 PYTHON UNIFORM DISTRIBUTION
LM60PYTHON BUILT IN FUNCTIONS
LM61PYTHON STRING METHODS
LM62PYTHON LIST ARRAY METHODS
LM63PYTHON DICTIONARY METHODS
LM64PYTHON TUPLE METHODS
LM65PYTHON SET METHODS
LM66PYTHON FILE METHODS
LM67PYTHON KEYWORD
LM68PYTHON BUILT IN EXCAPTION
LM69PYTHON RANDOM MODULE
LM70PYTHON MATH MODULE
LM70PYTHON REQUSTS MODULE
LM72PYTHON CMATH MODULE
LM73PYTHON HOWTO REMOVE DUPLICATES FROM A PYTHON LIST
LM74PYTHON HOW TO REVERSE A STRING IN PYTHON
LM75PYTHON HOW TO ADD TWO NUMBERS IN PYTHON
LM95PYTHON RANDOM DATA DISTRIBUTION


แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม

Link อื่นๆ

Allow sites to save and read cookie data.
Cookies are small pieces of data created by sites you visit. They make your online experience easier by saving browsing information. We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Copyright (c) 2013 expert-programming-tutor.com. All rights reserved. | 085-350-7540 | 084-88-00-255 | ntprintf@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา