สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

Tutorial Python

L16 PYTHON SIMPLE ARITHMETIC L40 PYTHON TUTORIAL INTRO L41 PYTHON GETTING STARTED L42 PYTHON SYNTAX L43 PYTHON COMMENTS L44 PYTHON VARIABLES L45 PYTHON DATATYPE L46 PYTHON NUMBERS L47 PYTHON CASING L48 PYTHON STRINGS L49 PYTHON BOOLEANS L50 PYTHON OPARETORS L51 PYTHON LISTS L52 PYTHON TUPELS L53 PYTHON SETS L54 PYTHON DICTIONARY L55 PYTHON IF ELSE L56 PYTHON WHILE LOOP L57 PYTHON FOR LOOP L58 PYTHON FUNCTION L59 PYTHON LAMBDA L60 PYTHON ARRAYS L61 PYTHON CLASSSES OBJECTS L62 PYTHON INHERITANCE L63 PYTHON ITERATORS L63 PYTHON SCOPE L64 PYTHON MODULES L65 PYTHON DATETIME L66 PYTHON JSON L67 PYTHON REGEX L68 PYTHON PIP L69 PYTHON TRY EXCAPE L70 PYTHON USER INPUT L71 PYTHON FILE OPEN L73 PYTHON STRING FORMATTING L74 PYTHON READ FILE L75 PYTHON WRILE CREATE FILE L76 PYTHON DELETE FILE L90 PYTHON POISSON DISTRIBUTION L90 PYTHON RANDOM INTRODUCTION L91 PYTHON CHI SQUARE DISTRIBUTION L91 PYTHON EXPONENTIAL DISTRIBUTION L92 PYTHON RAYLEIGH DISTRIBUTION L93 PYTHON PARETO DISTRIBUTION L94 PYTHON ZIPF DISTRIBUTION L96 PYTHON RANDOM PERMUTATIONS L97 PYTHON SEABORN L98 PYTHON NORMAL DISTRIBUTION L99 PYTHON DISTRIBUTION L99 PYTHON LOGISTIC DISTRIBUTION L99 PYTHON MULTINOMIAL DISTRIBUTION L99 PYTHON NUMPY SPLITTING ARRAY L99 PYTHON NUMPY UFUNCS L99 PYTHON UNIFORM DISTRIBUTION LM60PYTHON BUILT IN FUNCTIONS LM61PYTHON STRING METHODS LM62PYTHON LIST ARRAY METHODS LM63PYTHON DICTIONARY METHODS LM64PYTHON TUPLE METHODS LM65PYTHON SET METHODS LM66PYTHON FILE METHODS LM67PYTHON KEYWORD LM68PYTHON BUILT IN EXCAPTION LM69PYTHON RANDOM MODULE LM70PYTHON MATH MODULE LM70PYTHON REQUSTS MODULE LM72PYTHON CMATH MODULE LM73PYTHON HOWTO REMOVE DUPLICATES FROM A PYTHON LIST LM74PYTHON HOW TO REVERSE A STRING IN PYTHON LM75PYTHON HOW TO ADD TWO NUMBERS IN PYTHON LM95PYTHON RANDOM DATA DISTRIBUTION

Python Dictionaries

เรียนเขียนโปรแกรมง่ายๆกับ Expert Programming Tutor วันนี้เราจะมาเข้าสู่บทDictionary
dictionary คือชุดสะสม ซึ่งไม่เรียงลำดับ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และทำค่าดัชนี ในDictionary ภาษาไพธอนเขียนด้วยวงเล็บปีกกา{}และมีkeys และ value
  ตัวอย่างข้อมูล เป็นชุดข้อมูลชนิดdictionaryสำหรับเก็บข้อมูล โดยเมื่อทำการออกแบบระบบสำหรับเก็บข้อมูลและทำการระบุคุณลักษณะข้อมูล จะได้รูปแบบข้อมูลมีคุณลักษณะดังนี้

1.ชื่อ(brand)
2.โมเดล (Model)
3.ปี (Year)
ตัวอย่าง
บรรทัดที่ 1 สร้างฟังก์ชันสำหรับปรินต์ค่าชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารี
บรรทัดที่ 2-4 กำหนดตัวแปรเพื่อเก็บชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารี เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียด
บรรทัดที่ 6  ทำการปรินต์ค่า ชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารีโดยฟังก์ชัน

thisdict = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
  "year": 1964
}
print(thisdict)

ผลลัพธ์

{'brand': 'Ford', 'model': 'Mustang', 'year': 1964}

การเข้าถึงข้อมูลภายใน Dictionary
 นักเรียนสามารถเข้าถึงlistของdictionaryโดยอ้างอิงname keysของมัน ภายในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม[]
ตัวอย่าง

บรรทัดที่ 1 สร้างฟังก์ชันสำหรับปรินต์ค่าชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารี
บรรทัดที่ 2-4 กำหนดตัวแปรเพื่อเก็บชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารี เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียด
บรรทัดที่ 6  ทำการปรินต์ค่า ชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารีโดยฟังก์ชัน

thisdict = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
  "year": 1964
}
x = thisdict["model"]
print(x)

ผลลัพธ์

Mustang

นอกจากนี้ยังมีวิธีการที่เรียกว่า get () ซึ่งจะให้ผลลัพธ์แบบเดียวกัน
ตัวอย่าง
บรรทัดที่ 1 สร้างฟังก์ชันสำหรับปรินต์ค่าชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารี
บรรทัดที่ 2-4 กำหนดตัวแปรเพื่อเก็บชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารี เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียด
บรรทัดที่ 6 การเข้าถึงข้อมูลโดยอ้างอิงจากชื่อของข้อมูล(key) โดยใช้ฟังก์ชัน(get)
บรรทัดที่ 7  ทำการปรินต์ค่า x ออกมา

thisdict = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
  "year": 1964
}
x = thisdict.get("model")
print(x)

ผลลัพธ์

Mustang

การเปลี่ยนแปลงค่า
นักเรียนสามารถเปลี่ยนค่าของlistที่ต้องการโดยอ้างอิงถึงname keys
ตัวอย่าง

บรรทัดที่ 1 สร้างฟังก์ชันสำหรับปรินต์ค่าชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารี
บรรทัดที่ 2-4 กำหนดตัวแปรเพื่อเก็บชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารี เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียด
บรรทัดที่ 6 ทำการวนลูปเพื่อดึงชื่อข้อมูลจากชุดข้อมูลชนิดดิกชินนารี
บรรทัดที่ 7  ทำการปรินต์ค่า x ออกมา

thisdict = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
  "year": 1964
}
for x in thisdict:

  print(thisdict[x])

ผลลัพธ์

Ford
Mustang
1964

คำสั่งกับตัวแปรข้อมูล Dictionary ใน Python
คำสั่ง dict.keys() เป็นคำสั่งสำหรับดึงkeysทั้งหมดใน Dictionary ออกมา

คำสั่ง dict.values() เป็นคำสั่งสำหรับดึงvalueในคีย์ทั้งหมดใน Dictionary ออกมา
ตัวอย่าง
บรรทัดที่ 1 สร้างฟังก์ชันสำหรับปรินต์ค่าชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารี
บรรทัดที่ 2-4 กำหนดตัวแปรเพื่อเก็บชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารี เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียด
บรรทัดที่ 6 ทำการวนลูปเพื่อดึงชื่อข้อมูลจากชุดข้อมูลชนิดดิกชินนารี
บรรทัดที่ 7  ทำการปรินต์ค่าชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารีโดยใช้ฟังก์ชัน print

thisdict = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
  "year": 1964
}
for x in thisdict.values():
  print(x)

ผลลัพธ์

Ford
Mustang
1964

คำสั่ง dict.items() เป็นคำสั่งสำหรับดึงทั้งvalueและkeysทั้งหมดใน Dictionary ออกมา
ตัวอย่าง
บรรทัดที่ 1 สร้างฟังก์ชันสำหรับปรินต์ค่าชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารี
บรรทัดที่ 2-4 กำหนดตัวแปรเพื่อเก็บชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารี เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียด
บรรทัดที่ 6 ทำการวนลูปเพื่อดึงชื่อข้อมูลจากชุดข้อมูลชนิดดิกชินนารี
บรรทัดที่ 7  ทำการปรินต์ค่าชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารีโดยใช้ฟังก์ชัน print

thisdict = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
  "year": 1964
}
for x, y in thisdict.items():
  print(x, y)

ผลลัพธ์

brand Ford
model Mustang
year 1964

วนลูปผ่านดิกชินนารี
นักเรียนสามารถวนลูปผ่านดิกชินนารีโดยใช้ for...loop เมื่อวนลูปผ่านดิกชินนารี ค่าส่งคืนคือkeysของดิกชินนารี 
ตัวอย่าง
ปริ้นต์ name keys ทั้งหมดในดิกชินนารีหนึ่งต่อหนึ่ง

thisdict =    {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
  "year": 1964
}
for x in thisdict:
  print(x

ผลลัพธ์

brand
model
year

การตรวจสอบว่าข้อมูลที่กำหนดมีอยู่ในชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารีหรือไม่
 เพื่อตรวจสอบว่าkeys ที่ระบุมีอยู่ในพจนานุกรมใช้คำหลัก in
ตัวอย่าง
บรรทัดที่ 1 สร้างฟังก์ชันสำหรับปรินต์ค่าชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารี
บรรทัดที่ 2-4 กำหนดตัวแปรเพื่อเก็บชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารี เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียด
บรรทัดที่ 6 ใช้คีย์เวิร์ด "in" เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่ามีชื่อข้อมูล(key) ดังกล่าวอยู่ในชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารีหรือไม่
บรรทัดที่ 7  ทำการปรินต์ค่าชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารีโดยใช้ฟังก์ชัน print

thisdict = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
  "year": 1964
}
if "model" in thisdict:
  print("Yes, 'model' is one of the keys in the thisdict dictionary")

ผลลัพธ์

Yes, 'model' is one of the keys in the thisdict dictionary

ความยาวดิกชินนารี
ในตรวจสอบดูว่ามีกี่list(key - value) dictionaryให้ใช้ฟังก์ชั่น len ()
ตัวอย่าง
บรรทัดที่ 1 สร้างฟังก์ชันสำหรับปรินต์ค่าชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารี
บรรทัดที่ 2-4 กำหนดตัวแปรเพื่อเก็บชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารี เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียด
บรรทัดที่ 6  ทำการปรินต์ค่า len ออกมา

thisdict = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
  "year": 1964
}
print(len(thisdict))

ผลลัพธ์

3

การเพิ่มไอเท็ม
การเพิ่มไอเท็มลงในดิกชินนารีทำได้โดยใช้ keysดัชนีใหม่และกำหนดค่าให้กับมัน

thisdict = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
  "year": 1964
}
print(len(thisdict))

ผลลัพธ์

3

การลบlist
มีหลายวิธีในการลบlistออกจากdictionary
ตัวอย่าง
บรรทัดที่ 1 สร้างฟังก์ชันสำหรับปรินต์ค่าชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารี
บรรทัดที่ 2-4 กำหนดตัวแปรเพื่อเก็บชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารี เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียด
บรรทัดที่ 6 ทำการลบข้อมูลออกจากชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารี โดยใช้ฟังก์ชัน pop()
บรรทัดที่ 7  ทำการปรินต์ค่าชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารีโดยใช้ฟังก์ชัน print

thisdict = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
  "year": 1964
}
thisdict.pop("model")
print(thisdict)

ผลลัพธ์

{'brand': 'Ford', 'year': 1964}

popitem () วิธีการลบlistแทรกล่าสุด (ในรุ่นก่อน 3.7, listแบบสุ่มจะถูกลบออกแทน)
ตัวอย่าง
บรรทัดที่ 1 สร้างฟังก์ชันสำหรับปรินต์ค่าชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารี
บรรทัดที่ 2-4 กำหนดตัวแปรเพื่อเก็บชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารี เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียด
บรรทัดที่ 6 ทำการลบข้อมูลออกจากชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารี โดยใช้ฟังก์ชัน popitem()
บรรทัดที่ 7  ทำการปรินต์ค่าชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารีโดยใช้ฟังก์ชัน print

thisdict = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
  "year": 1964
}
thisdict.popitem()
print(thisdict)

ผลลัพธ์

{'brand': 'Ford', 'model': 'Mustang'}

การใช้ฟังก์ชัน clear() เพื่อลบข้อมูลทั้งหมดออกจากชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารี
ตัวอย่าง
บรรทัดที่ 1 สร้างฟังก์ชันสำหรับปรินต์ค่าชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารี
บรรทัดที่ 2-4 กำหนดตัวแปรเพื่อเก็บชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารี เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียด
บรรทัดที่ 6 ทำการลบข้อมูลออกทั้งหมด
บรรทัดที่ 7  ทำการปรินต์ค่าชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารีโดยใช้ฟังก์ชัน print

thisdict = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
  "year": 1964
}
thisdict.clear()
print(thisdict)

ผลลัพธ์

{}

การใช้ฟังก์ชัน del() เพื่อทำการลบเฉพาะข้อมูลที่ระบุ หรือลบข้อมูลตัวแปรดังกล่าว
ตัวอย่าง
บรรทัดที่ 1 สร้างฟังก์ชันสำหรับปรินต์ค่าชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารี
บรรทัดที่ 2-4 กำหนดตัวแปรเพื่อเก็บชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารี เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียด
บรรทัดที่ 6 ทำการลบข้อมูลออกจากชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารี โดยใช้ฟังก์ชัน del()
บรรทัดที่ 7  ทำการปรินต์ค่าชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารีโดยใช้ฟังก์ชัน print

thisdict = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
  "year": 1964
}

del thisdict["model"]
print(thisdict)

ผลลัพธ์

{'brand': 'Ford', 'year': 1964}

อีกวิธีหนึ่งในการทำสำเนาคือใช้ฟังก์ชัน dict () ที่มีอยู่แล้ว
ตัวอย่าง
ทำสำเนาดิกชินนารีด้วยฟังก์ชัน dict ()

thisdict = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
  "year": 1964
}
mydict = dict(thisdict)
print(mydict

ผลลัพธ์

{'brand': 'Ford', 'model': 'Mustang', 'year': 1964}

ดิกชินนารีที่ซ้อนกัน
ดิกชินนารียังมีดิกชินนารีที่มีมากกว่าหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าดิกชินนารีที่ซ้อนกัน
ตัวอย่าง
สร้างดิกชินนารีที่มีดิกชินนารีทั้งหมดสามเล่ม

myfamily = {
  "child1" : {
    "name" : "Emil",
    "year" : 2004
  },
  "child2" : {
    "name" : "Tobias",
    "year" : 2007
  },
  "child3" : {
    "name" : "Linus",
    "year" : 2011
  }
}
print(myfamily)

ผลลัพธ์

{'child1': {'name': 'Emil', 'year': 2004}, 'child2': {'name': 'Tobias', 'year': 2007}, 'child3': {'name': 'Linus', 'year': 2011}}

หรือหากนักเรียนต้องการจัดทำดิกชินนารีสามเล่มที่มีอยู่แล้วในดิกชินนารี
ตัวอย่าง
สร้างดิกชินนารีทั้งหมดสามดิกชินนารี จากนั้นสร้างดิกชินนารีอีกหนึ่งฉบับที่จะบรรจุดิกชินนารีอีกสามดิกชินนารีขึ้นมาเข้าไป

child1 = {
  "name" : "Emil",
  "year" : 2004
}
child2 = {
  "name" : "Tobias",
  "year" : 2007
}
child3 = {
  "name" : "Linus",
  "year" : 2011
}
myfamily = {
  "child1" : child1,
  "child2" : child2,
  "child3" : child3
}
print(myfamily)

ผลลัพธ์

{'child1': {'name': 'Emil', 'year': 2004}, 'child2': {'name': 'Tobias', 'year': 2007}, 'child3': {'name': 'Linus', 'year': 2011}}

The dict () constuctor
นอกจากนี้ยังใช้constructor  dict () เพื่อสร้างดิกชินนารีใหม่
ตัวอย่าง

thisdict = dict(brand="Ford", model="Mustang", year=1964)
# note that keywords are not string literals
# note the use of equals rather than colon for the assignment
print(thisdict)

ผลลัพธ์

{'brand': 'Ford', 'model': 'Mustang', 'year': 1964}

ก็จบกันไปอีกหนึ่งบทเเล้วนะครับ บทความนี้สอนค่อนข้างจะกระชับ นักเรียนจะได้เข้าใจมากขึ้น หรือถ้าอยากเข้าใจเพิ่มเติมก็สามารถไปทำความเข้าใจได้เองเลยครับ เเล้วเจอกันครับผม
แปลจาก https://www.w3schools.com/python/python_dictionaries.asp ไม่อยากอ่าน Tutorial อยากมาเรียนเลยทำอย่างไร?

สมัครเรียน ONLINE ได้ทันทีที่ https://elearn.expert-programming-tutor.com

หรือติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM

แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา

Python

L16 PYTHON SIMPLE ARITHMETIC
L40 PYTHON TUTORIAL INTRO
L41 PYTHON GETTING STARTED
L42 PYTHON SYNTAX
L43 PYTHON COMMENTS
L44 PYTHON VARIABLES
L45 PYTHON DATATYPE
L46 PYTHON NUMBERS
L47 PYTHON CASING
L48 PYTHON STRINGS
L49 PYTHON BOOLEANS
L50 PYTHON OPARETORS
L51 PYTHON LISTS
L52 PYTHON TUPELS
L53 PYTHON SETS
L54 PYTHON DICTIONARY
L55 PYTHON IF ELSE
L56 PYTHON WHILE LOOP
L57 PYTHON FOR LOOP
L58 PYTHON FUNCTION
L59 PYTHON LAMBDA
L60 PYTHON ARRAYS
L61 PYTHON CLASSSES OBJECTS
L62 PYTHON INHERITANCE
L63 PYTHON ITERATORS
L63 PYTHON SCOPE
L64 PYTHON MODULES
L65 PYTHON DATETIME
L66 PYTHON JSON
L67 PYTHON REGEX
L68 PYTHON PIP
L69 PYTHON TRY EXCAPE
L70 PYTHON USER INPUT
L71 PYTHON FILE OPEN
L73 PYTHON STRING FORMATTING
L74 PYTHON READ FILE
L75 PYTHON WRILE CREATE FILE
L76 PYTHON DELETE FILE
L90 PYTHON POISSON DISTRIBUTION
L90 PYTHON RANDOM INTRODUCTION
L91 PYTHON CHI SQUARE DISTRIBUTION
L91 PYTHON EXPONENTIAL DISTRIBUTION
L92 PYTHON RAYLEIGH DISTRIBUTION
L93 PYTHON PARETO DISTRIBUTION
L94 PYTHON ZIPF DISTRIBUTION
L96 PYTHON RANDOM PERMUTATIONS
L97 PYTHON SEABORN
L98 PYTHON NORMAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON DISTRIBUTION
L99 PYTHON LOGISTIC DISTRIBUTION
L99 PYTHON MULTINOMIAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON NUMPY SPLITTING ARRAY
L99 PYTHON NUMPY UFUNCS
L99 PYTHON UNIFORM DISTRIBUTION
LM60PYTHON BUILT IN FUNCTIONS
LM61PYTHON STRING METHODS
LM62PYTHON LIST ARRAY METHODS
LM63PYTHON DICTIONARY METHODS
LM64PYTHON TUPLE METHODS
LM65PYTHON SET METHODS
LM66PYTHON FILE METHODS
LM67PYTHON KEYWORD
LM68PYTHON BUILT IN EXCAPTION
LM69PYTHON RANDOM MODULE
LM70PYTHON MATH MODULE
LM70PYTHON REQUSTS MODULE
LM72PYTHON CMATH MODULE
LM73PYTHON HOWTO REMOVE DUPLICATES FROM A PYTHON LIST
LM74PYTHON HOW TO REVERSE A STRING IN PYTHON
LM75PYTHON HOW TO ADD TWO NUMBERS IN PYTHON
LM95PYTHON RANDOM DATA DISTRIBUTION


แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม

Link อื่นๆ

Allow sites to save and read cookie data.
Cookies are small pieces of data created by sites you visit. They make your online experience easier by saving browsing information. We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Copyright (c) 2013 expert-programming-tutor.com. All rights reserved. | 085-350-7540 | 084-88-00-255 | ntprintf@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา