สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

Tutorial Python

L16 PYTHON SIMPLE ARITHMETIC L40 PYTHON TUTORIAL INTRO L41 PYTHON GETTING STARTED L42 PYTHON SYNTAX L43 PYTHON COMMENTS L44 PYTHON VARIABLES L45 PYTHON DATATYPE L46 PYTHON NUMBERS L47 PYTHON CASING L48 PYTHON STRINGS L49 PYTHON BOOLEANS L50 PYTHON OPARETORS L51 PYTHON LISTS L52 PYTHON TUPELS L53 PYTHON SETS L54 PYTHON DICTIONARY L55 PYTHON IF ELSE L56 PYTHON WHILE LOOP L57 PYTHON FOR LOOP L58 PYTHON FUNCTION L59 PYTHON LAMBDA L60 PYTHON ARRAYS L61 PYTHON CLASSSES OBJECTS L62 PYTHON INHERITANCE L63 PYTHON ITERATORS L63 PYTHON SCOPE L64 PYTHON MODULES L65 PYTHON DATETIME L66 PYTHON JSON L67 PYTHON REGEX L68 PYTHON PIP L69 PYTHON TRY EXCAPE L70 PYTHON USER INPUT L71 PYTHON FILE OPEN L73 PYTHON STRING FORMATTING L74 PYTHON READ FILE L75 PYTHON WRILE CREATE FILE L76 PYTHON DELETE FILE L90 PYTHON POISSON DISTRIBUTION L90 PYTHON RANDOM INTRODUCTION L91 PYTHON CHI SQUARE DISTRIBUTION L91 PYTHON EXPONENTIAL DISTRIBUTION L92 PYTHON RAYLEIGH DISTRIBUTION L93 PYTHON PARETO DISTRIBUTION L94 PYTHON ZIPF DISTRIBUTION L96 PYTHON RANDOM PERMUTATIONS L97 PYTHON SEABORN L98 PYTHON NORMAL DISTRIBUTION L99 PYTHON DISTRIBUTION L99 PYTHON LOGISTIC DISTRIBUTION L99 PYTHON MULTINOMIAL DISTRIBUTION L99 PYTHON NUMPY SPLITTING ARRAY L99 PYTHON NUMPY UFUNCS L99 PYTHON UNIFORM DISTRIBUTION LM60PYTHON BUILT IN FUNCTIONS LM61PYTHON STRING METHODS LM62PYTHON LIST ARRAY METHODS LM63PYTHON DICTIONARY METHODS LM64PYTHON TUPLE METHODS LM65PYTHON SET METHODS LM66PYTHON FILE METHODS LM67PYTHON KEYWORD LM68PYTHON BUILT IN EXCAPTION LM69PYTHON RANDOM MODULE LM70PYTHON MATH MODULE LM70PYTHON REQUSTS MODULE LM72PYTHON CMATH MODULE LM73PYTHON HOWTO REMOVE DUPLICATES FROM A PYTHON LIST LM74PYTHON HOW TO REVERSE A STRING IN PYTHON LM75PYTHON HOW TO ADD TWO NUMBERS IN PYTHON LM95PYTHON RANDOM DATA DISTRIBUTION

Python Lists

เรียนเขียนโปรแกรมง่ายๆกับ Expert Programming Tutor วันนี้เราจะมาเข้าสู่บทLists
มีชนิดข้อมูลการรวบรวม 4 ชนิดในภาษาการเขียนโปรแกรม Python
1.List คือชุดที่สั่งซื้อและเปลี่ยนแปลงได้ อนุญาตสมาชิกที่ซ้ำกัน
2.Tuple เป็นคอลเลคชันที่เรียงลำดับและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อนุญาตสมาชิกที่ซ้ำกัน
3.Set เป็นคอลเล็กชันที่ไม่ได้เรียงลำดับและไม่มีสมาชิกที่ซ้ำกัน
4.Dictionary คือชุดสะสมซึ่งไม่เรียงลำดับเปลี่ยนแปลงและไม่มีสมาชิกที่ซ้ำกัน
    เมื่อเลือกประเภทการรวบรวมจะมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจคุณสมบัติของประเภทนั้น การเลือกประเภทที่เหมาะสมสำหรับชุดข้อมูลเฉพาะอาจหมายถึงการเก็บรักษาความหมายและอาจหมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพหรือความปลอดภัย
ตัวอย่าง

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
print(thislist)

ผลลัพธ์

['apple', 'banana', 'cherry']

การเข้าถึงข้อมูลประเภทลิสต์ List
เราสามารถเข้าถึงข้อมูล (Member) แต่ละตัวใน List ได้โดยการอ้างอิงหมายเลขอินเด็กซ์ไว้ภายในเครื่องหมาย [] square brackets โดยหมายเลขอินเด็กซ์จะเริ่มต้นที่ 0
ตัวอย่าง

การเข้าถึงข้อมูล (Member) ใน List

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
print(thislist[1])

ผลลัพธ์

banana

การระบุหมายเลขอินเด็กซ์ด้วยค่าตัวเลขที่ติดลบ หมายถึงการเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุด -1 หมายถึงlistสุดท้าย -2 หมายถึงlistสุดท้ายที่สองเป็นต้น
ตัวอย่าง

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
print(thislist[-1])

ผลลัพธ์

banana

ช่วงของดัชนี
นักเรียนสามารถระบุช่วงของดัชนีได้โดยระบุตำแหน่งที่จะเริ่มและตำแหน่งที่จะสิ้นสุดช่วง เมื่อระบุช่วงค่าส่งคืนจะเป็นlistใหม่พร้อมListที่ระบุ
ตัวอย่าง

บรรทัดที่ 1 สร้างข้อมูลแบบ List ขึ้นมาใช้งาน
บรรทัดที่ 2 สั่งแสดงค่าของข้อมูลในลิสต์ โดยระบุอินเด็กซ์เป็น [3:6]

mylist = ["Swift", "Python", "Java", "Kotlin", "HTML", "Objective-C", "C#"]
print(mylist[3:6])

ผลลัพธ์

['Kotlin', 'HTML', 'Objective-C']

 จากโค้ดตัวอย่าง จะได้ข้อมูลที่มีอินเด็กซ์เป็น 3 นั่นคือข้อมูลลำดับที่ 4 (เพราะนับเริ่มจาก 0) เป็นตัวแรก และข้อมูลลำดับที่ 6-1 นั่นคือข้อมูลที่มีอินเด็กซ์เป็น 5 เป็นตัวสุดท้าย

หมายเหตุ: การหาจะเริ่มที่ดัชนี 2 (รวมอยู่) และสิ้นสุดที่ดัชนี 5 (ไม่รวม)
โปรดจำไว้ว่าlistแรกมีดัชนี 0 เมื่อปล่อยออกจากค่าเริ่มต้นช่วงจะเริ่มต้นที่listแรก
ตัวอย่าง
ตัวอย่างนี้ส่งคืนไอเท็มตั้งแต่ต้นถึง "orange":

thislist = ["apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi", "melon", "mango"]
print(thislist[:4])
#This will return the items from index 0 to index 4.
#Remember that index 0 is the first item, and index 4 is the fifth item
#Remember that the item in index 4 is NOT included

ผลลัพธ์

['apple', 'banana', 'cherry', 'orange']

เมื่อปล่อยให้ค่าสิ้นสุดช่วงจะไปยังจุดสิ้นสุดของlist
ตัวอย่าง
ตัวอย่างนี้ส่งคืนไอเท็มจาก "cherry" และสิ้นสุด

thislist = ["apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi", "melon", "mango"]
print(thislist[2:])

#This will return the items from index 2 to the end.
#Remember that index 0 is the first item, and index 2 is the third

ผลลัพธ์

['cherry', 'orange', 'kiwi', 'melon', 'mango']

การเข้าถึงข้อมูล List แบบกำหนดช่วงข้อมูล เราสามารถระบุเป็นค่าตัวเลขติดลบได้เช่นกัน
ตัวอย่าง

thislist = ["apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi", "melon", "mango"]
print(thislist[-4:-1])

#Negative indexing means starting from the end of the list.
#This example returns the items from index -4 (included) to index -1 (excluded)
#Remember that the last item has the index -1

ผลลัพธ์

['orange', 'kiwi', 'melon']

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในลิสต์ List
ในการเปลี่ยนค่าของlistเฉพาะให้อ้างอิงกับหมายเลขดัชนี
ตัวอย่าง
เปลี่ยนlistที่สอง

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
thislist[1] = "blackcurrant"
print(thislist)

ผลลัพธ์

['apple', 'blackcurrant', 'cherry']

การใช้ Loop เข้าถึงข้อมูลใน List
เราสามารถใช้loop for เข้าถึงข้อมูลใน List ได้
ตัวอย่าง

mylist = ["Swift", "Python", "Java", "Kotlin", "HTML", "Objective-C", "C#"]
for x in mylist:
    print(x) 

จากโค้ดด้านบน เป็นการใช้loop for เข้าถึงสมาชิกใน List แล้วแสดงผลออกมาทีละลำดับ
ผลลัพธ์

wift
Python
Java
Kotlin
HTML
Objective-C
C#

การตรวจสอบข้อมูลในลิสต์ List
ในการพิจารณาว่ามี list ที่ระบุอยู่ใน list หรือไม่ โดยใช้คีย์เวิร์ด in
ตัวอย่าง

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
if "apple" in thislist:
  print("Yes, 'apple' is in the fruits list")

บรรทัดที่ 2 ใช้คีย์เวิร์ด in ตรวจสอบว่ามีข้อมูลตามที่เราระบุอยู่ในลิสต์หรือไม่
ผลลัพธ์

Yes, 'apple' is in the fruits list

การตรวจสอบจำนวนสมาชิกในลิสต์ List
ในการพิจารณาว่ามี list กี่ list ให้ใช้ฟังก์ชัน len ()
ตัวอย่าง

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
print(len(thislist)

ฟังก์ชัน len() จะคืนค่ากลับมาเป็นจำนวนสมาชิกทั้งหมดในลิสต์
ผลลัพธ์

3

การเพิ่มสมาชิกใน List
ในการเพิ่มlist ในตอนท้ายของlistให้ใช้วิธีการ append ()
ตัวอย่าง
ใช้วิธีการ append() วิธีการต่อท้ายlist

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
thislist.append("orange")
print(thislist)

ผลลัพธ์

['apple', 'banana', 'cherry', 'orange']

ในการเพิ่ม list ที่ดัชนีที่ระบุให้ใช้เมธอด insert ()
ตัวอย่าง
แทรกlistเป็นตำแหน่งที่สอง

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
thislist.insert(1, "orange")
print(thislist)

ผลลัพธ์

['apple', 'orange', 'banana', 'cherry']

การลบข้อมูลออกจากลิสต์ List
- ลบข้อมูลด้วยเมธอด remove()
เราสามารถลบข้อมูลออกจากลิสต์โดยใช้เมธอด remove() โดยมีวิธีใช้งานดังนี้
ตัวอย่าง

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
thislist.remove("banana")
print(thislist)

ผลลัพธ์

['apple', 'cherry']

- ลบข้อมูลโดยใช้เมธอด pop()
 ตัวอย่าง
 การใช้เมธอด pop() แบบระบุอินเด็กซ์

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
thislist.pop()
print(thislist)

ผลลัพธ์

['apple', 'banana']

- ลบข้อมูลโดยใช้คีย์เวิร์ด del
ตัวอย่าง

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
del thislist[0]
print(thislist)

ผลลัพธ์

['banana', 'cherry']

หรือเราสามารถลบข้อมูล List ทิ้งเลยก็ได้ โดยการใช้คีย์เวิร์ด del ตามด้วยชื่อตัวแปร List ดังนี้
ตัวอย่าง
โค้ดบรรทัดที่ 2 จะเป็นการลบลิสต์ทิ้งไป

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
del thislist

- ลบข้อมูลด้วยเมธอด clear()
ตัวอย่าง
บรรทัดที่ 2 ใช้เมธอด clear() ลบข้อมูลทั้งหมดในลิสต์

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
thislist.clear()
print(thislist)

ผลลัพธ์

[]

การคัดลอกลิสต์
นักเรียนไม่สามารถคัดลอกlistเพียงแค่พิมพ์ list2 = list1 เนื่องจาก: list2 จะเป็นการอ้างอิงถึง list1 เท่านั้นและการเปลี่ยนแปลงที่ทำใน list1 จะถูกทำใน list2 โดยอัตโนมัติด้วย
ตัวอย่าง
ทำสำเนาlistด้วยเมธอด copy ()

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
mylist = thislist.copy()
print(mylist)

ผลลัพธ์

['apple', 'banana', 'cherry']

- คัดลอกลิสต์ด้วยเทธอด list()
อีกวิธีที่สามารถคัดลอกลิสต์ได้ ก็คือ การใช้เมธอด list()
ตัวอย่าง

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
mylist = list(thislist)
print(mylist)

ผลลัพธ์

['apple', 'banana', 'cherry']

การรวมลิสต์ List
เราสามารถรวมลิสต์หลาย ๆ ลิสต์เข้าด้วยกันได้หลายวิธี และวิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้โอเปอเรเตอร์ +
ตัวอย่าง

list1 = ["a", "b" , "c"]
list2 = [1, 2, 3]

list3 = list1 + list2
print(list3)

ผลลัพธ์

['a', 'b', 'c', 1, 2, 3]

อีกวิธีคือการวนloopอ่านข้อมูลในlistเริ่มเเรกแล้วเอาไปต่อท้ายlistเริ่มเเรกทีละลำดับ โดยใช้เมธอด append()
ตัวอย่าง

list1 = ["a", "b" , "c"]
list2 = [1, 2, 3]

for x in list2:
  list1.append(x)

print(list1)

ผลลัพธ์

['a', 'b', 'c', 1, 2, 3]

วิธีที่ง่าย ๆ อีกวิธีสำหรับการรวมlist 2 รายการเข้าด้วยกันคือ การใช้งานเมธอด extend() โดยมีจะใช้งานดังนี้
ตัวอย่าง

list1 = ["a", "b" , "c"]
list2 = [1, 2, 3]

list1.extend(list2)
print(list1)

ผลลัพธ์

['a', 'b', 'c', 1, 2, 3]

บทความนี้จะพูดถึงเรื่องการใช้งาน List ซึ่งจะมี 4 ชนิดหลักๆที่เราได้ศึกษากันไปเเล้ว เมื่อเลือกประเภทการรวบรวมจะมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจคุณสมบัติของประเภทนั้น การเลือกประเภทที่เหมาะสมสำหรับชุดข้อมูลเฉพาะอาจหมายถึงการเก็บรักษาความหมายและอาจหมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพหรือความปลอดภัย เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น เราไปอ่านบทความถัดไปกันเลย 

แปลจาก https://www.w3schools.com/python/python_lists.asp
 ไม่อยากอ่าน Tutorial อยากมาเรียนเลยทำอย่างไร?

สมัครเรียน ONLINE ได้ทันทีที่ https://elearn.expert-programming-tutor.com

หรือติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM

แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา

Python

L16 PYTHON SIMPLE ARITHMETIC
L40 PYTHON TUTORIAL INTRO
L41 PYTHON GETTING STARTED
L42 PYTHON SYNTAX
L43 PYTHON COMMENTS
L44 PYTHON VARIABLES
L45 PYTHON DATATYPE
L46 PYTHON NUMBERS
L47 PYTHON CASING
L48 PYTHON STRINGS
L49 PYTHON BOOLEANS
L50 PYTHON OPARETORS
L51 PYTHON LISTS
L52 PYTHON TUPELS
L53 PYTHON SETS
L54 PYTHON DICTIONARY
L55 PYTHON IF ELSE
L56 PYTHON WHILE LOOP
L57 PYTHON FOR LOOP
L58 PYTHON FUNCTION
L59 PYTHON LAMBDA
L60 PYTHON ARRAYS
L61 PYTHON CLASSSES OBJECTS
L62 PYTHON INHERITANCE
L63 PYTHON ITERATORS
L63 PYTHON SCOPE
L64 PYTHON MODULES
L65 PYTHON DATETIME
L66 PYTHON JSON
L67 PYTHON REGEX
L68 PYTHON PIP
L69 PYTHON TRY EXCAPE
L70 PYTHON USER INPUT
L71 PYTHON FILE OPEN
L73 PYTHON STRING FORMATTING
L74 PYTHON READ FILE
L75 PYTHON WRILE CREATE FILE
L76 PYTHON DELETE FILE
L90 PYTHON POISSON DISTRIBUTION
L90 PYTHON RANDOM INTRODUCTION
L91 PYTHON CHI SQUARE DISTRIBUTION
L91 PYTHON EXPONENTIAL DISTRIBUTION
L92 PYTHON RAYLEIGH DISTRIBUTION
L93 PYTHON PARETO DISTRIBUTION
L94 PYTHON ZIPF DISTRIBUTION
L96 PYTHON RANDOM PERMUTATIONS
L97 PYTHON SEABORN
L98 PYTHON NORMAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON DISTRIBUTION
L99 PYTHON LOGISTIC DISTRIBUTION
L99 PYTHON MULTINOMIAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON NUMPY SPLITTING ARRAY
L99 PYTHON NUMPY UFUNCS
L99 PYTHON UNIFORM DISTRIBUTION
LM60PYTHON BUILT IN FUNCTIONS
LM61PYTHON STRING METHODS
LM62PYTHON LIST ARRAY METHODS
LM63PYTHON DICTIONARY METHODS
LM64PYTHON TUPLE METHODS
LM65PYTHON SET METHODS
LM66PYTHON FILE METHODS
LM67PYTHON KEYWORD
LM68PYTHON BUILT IN EXCAPTION
LM69PYTHON RANDOM MODULE
LM70PYTHON MATH MODULE
LM70PYTHON REQUSTS MODULE
LM72PYTHON CMATH MODULE
LM73PYTHON HOWTO REMOVE DUPLICATES FROM A PYTHON LIST
LM74PYTHON HOW TO REVERSE A STRING IN PYTHON
LM75PYTHON HOW TO ADD TWO NUMBERS IN PYTHON
LM95PYTHON RANDOM DATA DISTRIBUTION


แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม

Link อื่นๆ

Allow sites to save and read cookie data.
Cookies are small pieces of data created by sites you visit. They make your online experience easier by saving browsing information. We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Copyright (c) 2013 expert-programming-tutor.com. All rights reserved. | 085-350-7540 | 084-88-00-255 | ntprintf@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา