สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

Tutorial Python

L16 PYTHON SIMPLE ARITHMETIC L40 PYTHON TUTORIAL INTRO L41 PYTHON GETTING STARTED L42 PYTHON SYNTAX L43 PYTHON COMMENTS L44 PYTHON VARIABLES L45 PYTHON DATATYPE L46 PYTHON NUMBERS L47 PYTHON CASING L48 PYTHON STRINGS L49 PYTHON BOOLEANS L50 PYTHON OPARETORS L51 PYTHON LISTS L52 PYTHON TUPELS L53 PYTHON SETS L54 PYTHON DICTIONARY L55 PYTHON IF ELSE L56 PYTHON WHILE LOOP L57 PYTHON FOR LOOP L58 PYTHON FUNCTION L59 PYTHON LAMBDA L60 PYTHON ARRAYS L61 PYTHON CLASSSES OBJECTS L62 PYTHON INHERITANCE L63 PYTHON ITERATORS L63 PYTHON SCOPE L64 PYTHON MODULES L65 PYTHON DATETIME L66 PYTHON JSON L67 PYTHON REGEX L68 PYTHON PIP L69 PYTHON TRY EXCAPE L70 PYTHON USER INPUT L71 PYTHON FILE OPEN L73 PYTHON STRING FORMATTING L74 PYTHON READ FILE L75 PYTHON WRILE CREATE FILE L76 PYTHON DELETE FILE L90 PYTHON POISSON DISTRIBUTION L90 PYTHON RANDOM INTRODUCTION L91 PYTHON CHI SQUARE DISTRIBUTION L91 PYTHON EXPONENTIAL DISTRIBUTION L92 PYTHON RAYLEIGH DISTRIBUTION L93 PYTHON PARETO DISTRIBUTION L94 PYTHON ZIPF DISTRIBUTION L96 PYTHON RANDOM PERMUTATIONS L97 PYTHON SEABORN L98 PYTHON NORMAL DISTRIBUTION L99 PYTHON DISTRIBUTION L99 PYTHON LOGISTIC DISTRIBUTION L99 PYTHON MULTINOMIAL DISTRIBUTION L99 PYTHON NUMPY SPLITTING ARRAY L99 PYTHON NUMPY UFUNCS L99 PYTHON UNIFORM DISTRIBUTION LM60PYTHON BUILT IN FUNCTIONS LM61PYTHON STRING METHODS LM62PYTHON LIST ARRAY METHODS LM63PYTHON DICTIONARY METHODS LM64PYTHON TUPLE METHODS LM65PYTHON SET METHODS LM66PYTHON FILE METHODS LM67PYTHON KEYWORD LM68PYTHON BUILT IN EXCAPTION LM69PYTHON RANDOM MODULE LM70PYTHON MATH MODULE LM70PYTHON REQUSTS MODULE LM72PYTHON CMATH MODULE LM73PYTHON HOWTO REMOVE DUPLICATES FROM A PYTHON LIST LM74PYTHON HOW TO REVERSE A STRING IN PYTHON LM75PYTHON HOW TO ADD TWO NUMBERS IN PYTHON LM95PYTHON RANDOM DATA DISTRIBUTION

Python Sets

เรียนเขียนโปรแกรมง่ายๆกับ Expert Programming Tutor วันนี้เราจะมาเข้าสู่บทSets
Set คือชุดเก็บข้อมูล ซึ่งไม่ได้เรียงลำดับและไม่ทำค่าดัชนี ใน เซตไพธอนเขียนด้วยวงเล็บปีกกา{}
การเข้าถึงSet
นักเรียนไม่สามารถเข้าถึงเซตในเซต โดยอ้างอิงถึงดัชนีเนื่องจากเซตไม่มีการเรียงลำดับ เซตจะไม่มีดัชนี
แต่
นักเรียนสามารถวงวนผ่านเซต โดยใช้ for loop หรือถามว่ามีค่าที่ระบุอยู่ในเซตโดยใช้  in 
ตัวอย่าง
ใช้ for...loop เพื่อทำการอ่านค่าข้อมูลแต่ละตัวจากเซต

thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
for x in thisset:
print(x)

ผลลัพธ์

banana
cherry
apple

ตัวอย่าง
ตรวจสอบว่ามี "Banana" อยู่ในเซตหรือไม่

thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
print("banana" in thisset)

ผลลัพธ์

True

เปลี่ยน List เมื่อสร้างเซตแล้วนักเรียนจะไม่สามารถเปลี่ยนList ได้ แต่นักเรียนสามารถเพิ่ม List ใหม่ได้
เพิ่มlist
- ในการเพิ่มหนึ่ง List ในเซตให้ใช้วิธีการ add ()
- ในการเพิ่มมากกว่าหนึ่ง List ในเซตให้ใช้เมธอด update ()
ตัวอย่างการใช้ add

บรรทัดที่ 1 กำหนดตัวแปรชนิดเซต เพื่อทำการเก็บข้อมูลชื่อผลไม้ โดยข้อมูลภายใน เป็นข้อมูลประเภทข้อความ(str)
บรรทัดที่ 2 ทำการเพิ่มรายชื่อผลไม้ใหม่เข้าไปในเซตของรายชื่อผลไม้  โดยใช้ฟังก์ชัน add()
บรรทัดที่ 3 โปรแกรมทำการปรินต์ค่า

thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
thisset.add("orange")
print(thisset)

ผลลัพธ์

{'banana', 'apple', 'cherry', 'orange'}

ตัวอย่างการใช้ update
บรรทัดที่ 1 กำหนดตัวแปรชนิดเซต เพื่อทำการเก็บข้อมูลชื่อผลไม้ โดยข้อมูลภายใน เป็นข้อมูลประเภทข้อความ(str)
บรรทัดที่ 2 ทำการเพิ่มลิสต์ของรายชื่อผลไม้ใหม่ เข้าไปในเซตของรายชื่อผลไม้  โดยใช้ฟังก์ชัน update
บรรทัดที่ 3 โปรแกรมทำการปรินต์ค่า

thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
thisset.update(["orange", "mango", "grapes"])
print(thisset
)

ผลลัพธ์

{'apple', 'mango', 'grapes', 'banana', 'cherry', 'orange'}

การลบข้อมูลออกจากเซต
การลบข้อมูลออกจากเซตโดยใช้ฟังก์ชัน discard()
ตัวอย่าง
บรรทัดที่ 1 กำหนดตัวแปรชนิดเซต เพื่อทำการเก็บข้อมูลชื่อผลไม้ โดยข้อมูลภายใน เป็นข้อมูลประเภทข้อความ(str)
บรรทัดที่ 2 ทำการลบข้อมูลของรายชื่อผลไม้ที่มีอยู่ในเซต ออกจากเซตของรายชื่อผลไม้ โดยใช้ฟังก์ชัน discard
บรรทัดที่ 3 โปรแกรมทำการปรินต์ค่า

thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
thisset.discard("banana")
print(thisset)

ผลลัพธ์

{'apple', 'cherry'}

การลบข้อมูลออกจากเซตโดยใช้ฟังก์ชัน pop()
ตัวอย่าง

บรรทัดที่ 1 กำหนดตัวแปรชนิดเซต เพื่อทำการเก็บข้อมูลชื่อผลไม้ โดยข้อมูลภายใน เป็นข้อมูลประเภทข้อความ(str)
บรรทัดที่ 2 ทำการลบข้อมูลของรายชื่อผลไม้ที่มีอยู่ในเซต ออกจากเซตของรายชื่อผลไม้ โดยใช้ฟังก์ชัน pop
บรรทัดที่ 3-4  โปรแกรมทำการปรินต์ค่า

thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
x = thisset.pop()
print(x) #removed item 
print(thisset) #the set after removal

ผลลัพธ์

cherry
{'banana', 'apple'}

การลบข้อมูลทั้งหมดออกจากเซตโดยใช้ฟังก์ชัน clear()
ตัวอย่าง
บรรทัดที่ 1 กำหนดตัวแปรชนิดเซต เพื่อทำการเก็บข้อมูลชื่อผลไม้ โดยข้อมูลภายใน เป็นข้อมูลประเภทข้อความ(str)
บรรทัดที่ 2  ทำการลบข้อมูลทั้งหมดออกจากเซต
บรรทัดที่ 3 โปรแกรมทำการปรินต์ค่า

thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
thisset.clear()
print(thisset)

ผลลัพธ์

set()

มีหลายวิธีที่นักเรียนสามารถรวมทั้งสองเซตให้อยู่ในเซตด้วยกัน ใน Python นักเรียนสามารถใช้วิธี union () จะทำการส่งคืนเซตใหม่ที่มีList ทั้งหมดจากทั้งสองเซต หรือวิธีการupdate () ที่แทรกlistทั้งหมดจากเซตหนึ่งไปยังอีกเซตหนึ่ง
ตัวอย่าง

บรรทัดที่1-2 กำหนดตัวแปรชนิดเซต(set1 และ set2) โดยแต่ละเซต จะทำการเก็บข้อมูลชื่อตัวเลขและข้อความ
บรรทัดที่ 3 การรวมกันของข้อมูล(union) ระหว่างชุดข้อมูลจาก 2 
บรรทัดที่ 4 โปรแกรมทำการปรินต์ค่า

set1 = {"a", "b" , "c"}
set2 = {1, 2, 3}
set3 = set1.union(set2)
print(set3)

ผลลัพธ์

{1, 'a', 'c', 2, 3, 'b'}


ก็จบกันไปแล้วกับบท python sets จะสอนในเรื่องของการเข้าถึง Set ในรูปแบบต่างๆ การเพิ่ม list การลบข้อมูลออกจาก List เเล้วพบกันในบทหน้าครับ

แปลจาก https://www.w3schools.com/python/python_sets.asp
 ไม่อยากอ่าน Tutorial อยากมาเรียนเลยทำอย่างไร?

สมัครเรียน ONLINE ได้ทันทีที่ https://elearn.expert-programming-tutor.com

หรือติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM

แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา

Python

L16 PYTHON SIMPLE ARITHMETIC
L40 PYTHON TUTORIAL INTRO
L41 PYTHON GETTING STARTED
L42 PYTHON SYNTAX
L43 PYTHON COMMENTS
L44 PYTHON VARIABLES
L45 PYTHON DATATYPE
L46 PYTHON NUMBERS
L47 PYTHON CASING
L48 PYTHON STRINGS
L49 PYTHON BOOLEANS
L50 PYTHON OPARETORS
L51 PYTHON LISTS
L52 PYTHON TUPELS
L53 PYTHON SETS
L54 PYTHON DICTIONARY
L55 PYTHON IF ELSE
L56 PYTHON WHILE LOOP
L57 PYTHON FOR LOOP
L58 PYTHON FUNCTION
L59 PYTHON LAMBDA
L60 PYTHON ARRAYS
L61 PYTHON CLASSSES OBJECTS
L62 PYTHON INHERITANCE
L63 PYTHON ITERATORS
L63 PYTHON SCOPE
L64 PYTHON MODULES
L65 PYTHON DATETIME
L66 PYTHON JSON
L67 PYTHON REGEX
L68 PYTHON PIP
L69 PYTHON TRY EXCAPE
L70 PYTHON USER INPUT
L71 PYTHON FILE OPEN
L73 PYTHON STRING FORMATTING
L74 PYTHON READ FILE
L75 PYTHON WRILE CREATE FILE
L76 PYTHON DELETE FILE
L90 PYTHON POISSON DISTRIBUTION
L90 PYTHON RANDOM INTRODUCTION
L91 PYTHON CHI SQUARE DISTRIBUTION
L91 PYTHON EXPONENTIAL DISTRIBUTION
L92 PYTHON RAYLEIGH DISTRIBUTION
L93 PYTHON PARETO DISTRIBUTION
L94 PYTHON ZIPF DISTRIBUTION
L96 PYTHON RANDOM PERMUTATIONS
L97 PYTHON SEABORN
L98 PYTHON NORMAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON DISTRIBUTION
L99 PYTHON LOGISTIC DISTRIBUTION
L99 PYTHON MULTINOMIAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON NUMPY SPLITTING ARRAY
L99 PYTHON NUMPY UFUNCS
L99 PYTHON UNIFORM DISTRIBUTION
LM60PYTHON BUILT IN FUNCTIONS
LM61PYTHON STRING METHODS
LM62PYTHON LIST ARRAY METHODS
LM63PYTHON DICTIONARY METHODS
LM64PYTHON TUPLE METHODS
LM65PYTHON SET METHODS
LM66PYTHON FILE METHODS
LM67PYTHON KEYWORD
LM68PYTHON BUILT IN EXCAPTION
LM69PYTHON RANDOM MODULE
LM70PYTHON MATH MODULE
LM70PYTHON REQUSTS MODULE
LM72PYTHON CMATH MODULE
LM73PYTHON HOWTO REMOVE DUPLICATES FROM A PYTHON LIST
LM74PYTHON HOW TO REVERSE A STRING IN PYTHON
LM75PYTHON HOW TO ADD TWO NUMBERS IN PYTHON
LM95PYTHON RANDOM DATA DISTRIBUTION


แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม

Link อื่นๆ

Allow sites to save and read cookie data.
Cookies are small pieces of data created by sites you visit. They make your online experience easier by saving browsing information. We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Copyright (c) 2013 expert-programming-tutor.com. All rights reserved. | 085-350-7540 | 084-88-00-255 | ntprintf@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา