สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

Tutorial JAVA

01 install Eclipse 02 intro to programming Eclipse 03 condition 04.loop 05.array 05 2 array cont 06 01 function 06 02 function cont 07 object 08 string 09 constructor 10 01 oop 10 02 oop2 11 exception 12 reading file 13 thread 14 generic 15 01 GUI 15 02 GUI2 15 03.GUI3 16 using WindowBuilder 17 event 18 database management system 19 ER diagram 20 Relational 21 Xampp 22 JDBC 23 MVC 24 SQL

เธรด (Thread)

            เธรดคือระบบของจาวาสำหรับการสนับสนุนการทำงานแบบ multi-tasking แบบที่ในระบบปฏิบัติการก็จะให้โปรแกรมสามารถทำงานพร้อมกันได้ เช่น ฟังเพลงไปด้วยพิมพ์งานไปด้วยก็ได้ นอกจากนี้เธรดยังสามารถทำงานพร้อมกันได้ด้วยเรียกว่า multi-thread

เธรด

            เธรดเป็นการทำงานหลายงานพร้อมกันก็จริงแต่สำหรับเธรดนั้นจะไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะเหมือนโปรเซส(processes)เนื่องมาจากว่าเธรด มี stack, program counter และ local variable ที่เป็นของตัวเอง แต่ใช้ทรัพยากรอื่นร่วมกันกับเธรดตัวอื่นที่มีอยู่ในโปรเซสเดียวกัน เช่น memory, file handlers และ pre‐process state อื่น ๆ ก็เลยเรียกโปรเซสว่า “heavyweight process” และเรียกเธรดว่าเป็น “lightweight process” เธรดเป็นเพียงหน่วยการทำงานของโปรแกรม

สาเหตุหลักที่ต้องมีเธรด ในโปรแกรมก็เพราะต้องการให้การแสดงผลเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เช่นถ้ามีโปรแกรมที่ใช้เวลาในการประมวลผลใน CPU มาก ๆ ก็จะทำให้การสนองตอบจะช้าลง การนำเอาเธรดเข้ามาช่วยจะเหมือนกับว่าสามารถทำงานสองอย่างในเวลาเดียวกัน แต่ที่จริงแล้ว ระบบทำการสลับการใช้ CPU ระหว่างโปรแกรมต่าง ๆ เมื่อสิ้นสุดก็กลับมาทำงานเดิมต่อ  

ชีวิตของเธรด

 


รูป13-1

1.      เริ่มต้นชีวิตด้วยคีย์เวิร์ด new

2.      ใช้คำสั่ง start ให้เธรดเริ่มทำงาน โดยเธรดจะทำตามสิ่งที่อยู่ในเมท็อด run ต้อง override เมท็อดนี้

3.      Time waiting คือบางครั้งทำงานอยู่ก็สามารถให้เธรดหยุดการทำงานชั่วคราวได้ โดยใช้เมท็อด sleep หรือ เมท็อด wait

4.      เธรดกลับมาทำงานเหมือนเดิมจากการตื่นจาก sleep หรือ ไม่ก็ถูกปลุกด้วย notify

5.      Terminated คือการหยุดทำงานเมื่อจบคำสั่งจาก run

ประเภทของเธรด

            ประเภทของเธรดมี 2 แบบ

1.แบบ extends Thread

            public void run( ){ }

2. แบบ implements Runnable

            public void run( ){ }

            ไม่ว่าจะ extends หรือ implements มาก็ต้องทำการ override เมท็อด run แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจะต้อง extends หรือ implements – ก็แล้วแต่ว่าคลาสนั้นไป extends อะไรมาก่อนหรือเปล่า เพราะจาวาไม่ให้ extends คลาสหลายๆคลาสพร้อมกันได้(multi-inheritance) ถ้าไป extends อะไรมาแล้วก็ implements เอา

            ตัวอย่างเธรด

 


รูป13-2

บรรทัดที่ 3 : สร้างคลาส TestThread โดยให้ extends Thread มา ถ้าจะใช้อินเทอร์เฟซก็เปลี่ยนเป็น  

            implements มาแทน

บรรทัดที่ 5 : override เมท็อด run ข้างหน้าเลข 5 จะมีรูปสามเหลี่ยมสีเขียวบอกว่าทำการ override เมท็อด

            run จากคลาส Thread

บรรทัดที่ 14 : สร้างอ็อปเจ็คของ TestThread ขึ้นมาและให้ตัวแปรนี้เรียก start();

บรรทัดที่ 15 : เรียก start();

ผลลัพธ์ที่ได้

 


รูป13-3

 

Multi-thread

            เป็นการทำงานของเธรดหลายตัวพร้อมกันโดยการทำงานของเธรดจะเป็นอิสระต่อกัน สามารถใช้multi-thread ด้วยสิ่งที่เรียกว่า anonymous inner class ก็คือคลาสย่อยในคลาสอีกคลาสหนึ่ง

 


รูป 13-4

บรรทัดที่ 5 : new Thread ขึ้นมาแต่จะสังเกตว่ามีการ new Runable ขึ้นมาเป็น anonymous inner class ด้วย

ภายใน Runable ก็ทำการ implements เมท็อด run

บรรทัดที่ 8 : หน้าเลข 8 จะมีสามเหลี่ยมสีขาวเพื่อแสดงการ implements เมท็อดจากคลาส Runable

บรรทัดที่ 11 : ระบุเวลาสำหรับหยุดการทำงานของเธรด หน่วยเป็น millisecond

บรรทัดที่ 13 : แสดงตัวอักษร x ออกจากหน้าจอ

บรรทัดที่ 18 : ให้เธรดแรกเริ่มการทำงาน

บรรทัดที่ 20 : new Thread ขึ้นมาและ new Runable ขึ้นมาเป็น anonymous inner class

บรรทัดที่ 24 : เปลี่ยนเวลาสำหรับหยุดการทำงานเหลือแค่ 50 millisecond

บรรทัดที่ 26 : แสดงตัวอักษร y

ผลลัพธ์

 


รูป13-5

            จะเห็นว่า y จะแสดงออกทางหน้าจอมากกว่า x เพราะเวลาสำหรับหยุดการทำงานของ y นั้นน้อยกว่า x และทุกๆ 2 บรรทัด x และ y จะแสดงออกทางหน้าจอพร้อมกันอยู่บรรทัดเดียวกันก็เพราะว่าเธรดทำงานเป้นอิสระต่อกันจึงสามารถแสดงผลออกมาพร้อมกันได้

เมท็อดในเธรด

            เมท็อด sleep

static void sleep(long millis)

            เมท็อดนี้เธรดจะหยุดทำงานจนครบกำหนดเวลาก็จะคืนค่าออกมาเหมือนเดิม

 

            เมท็อด join

void join (long millis)

                        ถ้าใช้ join กับเธรดตัวไหน เธรดตัวนั้นจะทำงานครบตาม run ก่อนเธรดอื่นถึงจะทำงาน

            เมท็อด wait

void wait()

                        เธรดจะหยุดการทำงานจนกว่า จะมีการเรียกเมท็อด void notify()ไม่อยากอ่าน Tutorial อยากมาเรียนเลยทำอย่างไร?

สมัครเรียน ONLINE ได้ทันทีที่ https://elearn.expert-programming-tutor.com

หรือติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM

แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา

Python

L16 PYTHON SIMPLE ARITHMETIC
L40 PYTHON TUTORIAL INTRO
L41 PYTHON GETTING STARTED
L42 PYTHON SYNTAX
L43 PYTHON COMMENTS
L44 PYTHON VARIABLES
L45 PYTHON DATATYPE
L46 PYTHON NUMBERS
L47 PYTHON CASING
L48 PYTHON STRINGS
L49 PYTHON BOOLEANS
L50 PYTHON OPARETORS
L51 PYTHON LISTS
L52 PYTHON TUPELS
L53 PYTHON SETS
L54 PYTHON DICTIONARY
L55 PYTHON IF ELSE
L56 PYTHON WHILE LOOP
L57 PYTHON FOR LOOP
L58 PYTHON FUNCTION
L59 PYTHON LAMBDA
L60 PYTHON ARRAYS
L61 PYTHON CLASSSES OBJECTS
L62 PYTHON INHERITANCE
L63 PYTHON ITERATORS
L63 PYTHON SCOPE
L64 PYTHON MODULES
L65 PYTHON DATETIME
L66 PYTHON JSON
L67 PYTHON REGEX
L68 PYTHON PIP
L69 PYTHON TRY EXCAPE
L70 PYTHON USER INPUT
L71 PYTHON FILE OPEN
L73 PYTHON STRING FORMATTING
L74 PYTHON READ FILE
L75 PYTHON WRILE CREATE FILE
L76 PYTHON DELETE FILE
L90 PYTHON POISSON DISTRIBUTION
L90 PYTHON RANDOM INTRODUCTION
L91 PYTHON CHI SQUARE DISTRIBUTION
L91 PYTHON EXPONENTIAL DISTRIBUTION
L92 PYTHON RAYLEIGH DISTRIBUTION
L93 PYTHON PARETO DISTRIBUTION
L94 PYTHON ZIPF DISTRIBUTION
L96 PYTHON RANDOM PERMUTATIONS
L97 PYTHON SEABORN
L98 PYTHON NORMAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON DISTRIBUTION
L99 PYTHON LOGISTIC DISTRIBUTION
L99 PYTHON MULTINOMIAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON NUMPY SPLITTING ARRAY
L99 PYTHON NUMPY UFUNCS
L99 PYTHON UNIFORM DISTRIBUTION
LM60PYTHON BUILT IN FUNCTIONS
LM61PYTHON STRING METHODS
LM62PYTHON LIST ARRAY METHODS
LM63PYTHON DICTIONARY METHODS
LM64PYTHON TUPLE METHODS
LM65PYTHON SET METHODS
LM66PYTHON FILE METHODS
LM67PYTHON KEYWORD
LM68PYTHON BUILT IN EXCAPTION
LM69PYTHON RANDOM MODULE
LM70PYTHON MATH MODULE
LM70PYTHON REQUSTS MODULE
LM72PYTHON CMATH MODULE
LM73PYTHON HOWTO REMOVE DUPLICATES FROM A PYTHON LIST
LM74PYTHON HOW TO REVERSE A STRING IN PYTHON
LM75PYTHON HOW TO ADD TWO NUMBERS IN PYTHON
LM95PYTHON RANDOM DATA DISTRIBUTION


แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม

Link อื่นๆ

Allow sites to save and read cookie data.
Cookies are small pieces of data created by sites you visit. They make your online experience easier by saving browsing information. We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Copyright (c) 2013 expert-programming-tutor.com. All rights reserved. | 085-350-7540 | 084-88-00-255 | ntprintf@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา