สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

Tutorial JAVA

01 install Eclipse 02 intro to programming Eclipse 03 condition 04.loop 05.array 05 2 array cont 06 01 function 06 02 function cont 07 object 08 string 09 constructor 10 01 oop 10 02 oop2 11 exception 12 reading file 13 thread 14 generic 15 01 GUI 15 02 GUI2 15 03.GUI3 16 using WindowBuilder 17 event 18 database management system 19 ER diagram 20 Relational 21 Xampp 22 JDBC 23 MVC 24 SQL

อาร์เรย์(ต่อ)

อาร์เรย์ก่อนหน้านี้จะเป็นอาร์เรย์ที่มีแถวเดียว คือเมื่อมีข้อมูล อาร์เรย์จะจัดเก็บในลักษณะเป็นแถวเรียงกันเป็นแถวยาว แต่แถวยาวก็บล็อกใส่ของที่สามารถนำมาเรียงต่อกันหลายแถวเป็นอาร์เรย์ที่เรียกว่า อาร์เรย์สองมิติและสามมิติ

อาร์เรย์ 2 มิติ

            อาร์เรย์ธรรมดาก็คล้ายกับบล็อกสำหรับเก็บของ บล็อกนั้นแบ่งออกเป็นช่องสำหรับเก็บของ ส่วนอาร์เรย์ 2 มิติ ก็เปรียบเสมือนตู้ล็อกเกอร์ที่ใช้ในมหาวิทยาลัยหรือตามสนามกีฬาที่มีหลายแถวแต่ละแถวมีหลายช่อง

            การสร้างอาร์เรย์สองมิติ หากประกาศให้ตัวแปรอาร์เรย์เก็บข้อมูลประเภทใดทั้งอาร์เรย์ก็จะเก็บแต่ข้อมูลที่เป็นตัวแปรประเภทนั้น เช่น การสร้างอาร์เรย์ xx ขนาด 2x4(2แถวแนวตั้ง 4แถวแนวนอน) ให้เป็น int ก็ประกาศว่า

int [][]xx = new int[2][4];

หรือจะประกาศอาร์เรย์แบบกำหนดค่าเริ่มต้นก็ทำดังนี้

int [][]xx = {{7, 8, 4, 9},

       {9, 2, 3, 6}};

 


รูป 5-1-1

สำหรับดัชนีของอาร์เรย์สองมิติต้องระบุแถวแนวนอนคู่กับแถวแนวตั้ง เช่น เลข 7 ถูกเก็บอยู่ที่ช่อง xx[0][0] แถวที่ 0 ช่องที่ 0 ส่วน ช่องที่xx[1][2] เก็บค่า 3 เอาไว้ การตรวจสอบดัชนีมีความสำคัญเพราะถ้าเรียกผิดหรือเกินจำนวนช่องจำทำให้เกิด error ในจาวาสามารถใช้ .length เพราะใช้แทนขนาดอาร์เรย์ เช่น xx.length จะเป็นจำนวนของแถวแนวตั้ง ส่วนxx[0].length จะเป็นแถวแนวนอน และเวลาที่เขียนลูปเพื่อรับค่าเข้าหรือแสดงค่าออกของอาร์เรย์สองมิติจะต้องใช้ลูปวน 2 ชั้น

 


รูป 5-1-2

บรรทัดที่ 6 : ประกาศตัวแปร x เป็นอาร์เรย์สองมิติมี 4 แถวแนวตั้ง 5 แถวแนวนอน

บรรทัดที่ 8 : วนลูปชั้นแรกใช้เปลี่ยนแปลงตามแถวแนวตั้ง โดยมีค่าเริ่มต้นที่ 0 วนเท่าขนาดของ x โดยใช้

x.length

บรรทัดที่ 10 : วนลูปชั้นที่สองใช้เปลี่ยนแปลงตามแถวแนวนอน โดยมีค่าเริ่มต้นที่ 0 วนเท่าขนาดของ x[0] โดยใช้x[0].length

บรรทัดที่ 12 : เอาตัวแปรของลูป i และ j มาใส่ในช่องอาร์เรย์ของ x จากนั้นทำการแรนดอมเลขมาใส่

บรรทัดที่ 13 : แสดงค่าอาร์เรย์ออกทางหน้าจอ “\t” เพื่อทำการ tab เลขที่อยู่ติกันให้ห่างกันจะได้เหมือนกับรูป

ของอาร์เรย์

บรรทัดที่ 15 : เมื่อออกจากลูปของแถวแนวนอนในขึ้นบรรทัดใหม่ อาร์เรย์จะได้ไม่เรียงต่อกันเป็นแถวเดียว

ผลลัพธ์ที่ได้

 


รูป 5-1-3

 

คลาสสำหรับอาร์เรย์จาวา

            สิ่งที่ทำกับอาร์เรย์บ่อยๆก็จะมี การค้นหา การเรียงลำดับ การเปลี่ยนอาร์เรย์เป็นสตริง ซึ่งในจาวาก็มีคลาสที่ทำให้ไม่ต้องเขียนโค๊ดพวกนี้เอง ซึ่งอยู่ในคลาส java.util.Arrays ต้อง import มา

            binarySearch(a,x) จะเป็นหารค้นหาว่า x คือคีย์(key)หรือเลขที่เราต้องรู้ว่าอยู่ตรงไหน อยู่ดัชนีไหนในอาร์เรย์ คลาสที่จะค้นด้วยวิธี binary search

 


รูป 5-1-4

บรรทัดที่ 9 : ประกาศอาร์เรย์ที่เรียงลำดับแล้ว

บรรทัดที่ 10 : ใช้ binarySearch เพื่อหาตำแหน่ง ซึ่งจากตัวอย่างจะได้ 2 แต่ถ้าไม่มีลขนั้นอยู่ในอาร์เรย์จะคืนค่าเป็นลบ

            equals(a,b) ใช้ในการตรวจสอบอาร์เรย์แต่ละอาร์เรย์เหมือนกันหรือไม่ ซึ่งข้อมูลจะต้องเหมือนกันทั้งหมดถึงจะได้ค่า true ถ้าไม่เหมือนกันจะได้ค่า false

 

1.     
รูป 5-1-5

            sort(a) เอาสำหรับเรียงรำดับข้อมูลในอาร์เรย์ ส่วน toString(a) ช่วยเปลี่ยนอาร์เรย์ให้แสดงออกในรูปแบบของสตริงหรือข้อความ

 


รูป 5-1-6

ผลลัพธ์ที่ได้

 


รูป 5-1-7ไม่อยากอ่าน Tutorial อยากมาเรียนเลยทำอย่างไร?

สมัครเรียน ONLINE ได้ทันทีที่ https://elearn.expert-programming-tutor.com

หรือติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM

แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา

Python

L16 PYTHON SIMPLE ARITHMETIC
L40 PYTHON TUTORIAL INTRO
L41 PYTHON GETTING STARTED
L42 PYTHON SYNTAX
L43 PYTHON COMMENTS
L44 PYTHON VARIABLES
L45 PYTHON DATATYPE
L46 PYTHON NUMBERS
L47 PYTHON CASING
L48 PYTHON STRINGS
L49 PYTHON BOOLEANS
L50 PYTHON OPARETORS
L51 PYTHON LISTS
L52 PYTHON TUPELS
L53 PYTHON SETS
L54 PYTHON DICTIONARY
L55 PYTHON IF ELSE
L56 PYTHON WHILE LOOP
L57 PYTHON FOR LOOP
L58 PYTHON FUNCTION
L59 PYTHON LAMBDA
L60 PYTHON ARRAYS
L61 PYTHON CLASSSES OBJECTS
L62 PYTHON INHERITANCE
L63 PYTHON ITERATORS
L63 PYTHON SCOPE
L64 PYTHON MODULES
L65 PYTHON DATETIME
L66 PYTHON JSON
L67 PYTHON REGEX
L68 PYTHON PIP
L69 PYTHON TRY EXCAPE
L70 PYTHON USER INPUT
L71 PYTHON FILE OPEN
L73 PYTHON STRING FORMATTING
L74 PYTHON READ FILE
L75 PYTHON WRILE CREATE FILE
L76 PYTHON DELETE FILE
L90 PYTHON POISSON DISTRIBUTION
L90 PYTHON RANDOM INTRODUCTION
L91 PYTHON CHI SQUARE DISTRIBUTION
L91 PYTHON EXPONENTIAL DISTRIBUTION
L92 PYTHON RAYLEIGH DISTRIBUTION
L93 PYTHON PARETO DISTRIBUTION
L94 PYTHON ZIPF DISTRIBUTION
L96 PYTHON RANDOM PERMUTATIONS
L97 PYTHON SEABORN
L98 PYTHON NORMAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON DISTRIBUTION
L99 PYTHON LOGISTIC DISTRIBUTION
L99 PYTHON MULTINOMIAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON NUMPY SPLITTING ARRAY
L99 PYTHON NUMPY UFUNCS
L99 PYTHON UNIFORM DISTRIBUTION
LM60PYTHON BUILT IN FUNCTIONS
LM61PYTHON STRING METHODS
LM62PYTHON LIST ARRAY METHODS
LM63PYTHON DICTIONARY METHODS
LM64PYTHON TUPLE METHODS
LM65PYTHON SET METHODS
LM66PYTHON FILE METHODS
LM67PYTHON KEYWORD
LM68PYTHON BUILT IN EXCAPTION
LM69PYTHON RANDOM MODULE
LM70PYTHON MATH MODULE
LM70PYTHON REQUSTS MODULE
LM72PYTHON CMATH MODULE
LM73PYTHON HOWTO REMOVE DUPLICATES FROM A PYTHON LIST
LM74PYTHON HOW TO REVERSE A STRING IN PYTHON
LM75PYTHON HOW TO ADD TWO NUMBERS IN PYTHON
LM95PYTHON RANDOM DATA DISTRIBUTION


แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม

Link อื่นๆ

Allow sites to save and read cookie data.
Cookies are small pieces of data created by sites you visit. They make your online experience easier by saving browsing information. We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Copyright (c) 2013 expert-programming-tutor.com. All rights reserved. | 085-350-7540 | 084-88-00-255 | ntprintf@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา