เฉลย Google Code jam 2009 : Welcome to google code jam (Dynamic Programming) 


เฉลย Google Code jam 2009 : Welcome to google code jam (Dynamic Programming)
จากโจทย์
https://code.google.com/codejam/contest/90101/dashboard#s=p2&a=2


import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.math.BigInteger;
import java.util.Scanner;

public class WelcomToGoogleCodeJam {
public static void main(String[] args) {
try {
String welcom = "welcome to code jam";
PrintWriter pw = new PrintWriter(new File("out-large.out"));
Scanner sc = new Scanner(new File("C-large-practice.in"));

int T = Integer.parseInt(sc.nextLine());
for (int i = 1; i <= T; i++) {
String s = sc.nextLine();
BigInteger mem[] = new BigInteger[welcom.length()];
for(int j=0;j< welcom.length();j++)
{
mem[j] = new BigInteger("0");
}
for (int j = 0; j < s.length(); j++) {
char x = s.charAt(j);
if (welcom.contains("" + x)) {
if (x == welcom.charAt(0)) {
mem[0] = mem[0] .add(BigInteger.ONE);
} else {
for (int k = 1; k < welcom.length(); k++) {
if (x == welcom.charAt(k))
mem[k] = mem[k].add( mem[k - 1]);
}
}
}
}
String output ;
output = String.format("%04d", mem[ welcom.length()-1].mod(new BigInteger( "10000")));
System.out.println("Case #"+i+": "+output);
pw.println("Case #"+i+": "+output);
}
pw.close();
} catch (IOException ee) {
ee.printStackTrace();
}

}
}[ view entry ] ( 1049 views )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 52 )

<<First <Back | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next> Last>>