ดึง RSS โดยใช้ JAVA 

ดึง RSS โดยใช้ JAVA
try
{
URL yahoo = new URL("http://rss.cnn.com/rss/edition.rss");
BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(yahoo.openStream()));
Scanner sc = new Scanner(in);

while (sc.hasNext())
{
String s = sc.nextLine();
System.out.println(s);
}

sc.close();

} catch (MalformedURLException e)
{
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
} catch (IOException e)
{
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}


ในอันนี้จะเป็นการดึง RSS โดยใช้ JAVA ครับ
[ view entry ] ( 17272 views )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 1844 )

<<First <Back | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next> Last>>