สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

ฟรี TUTORIAL JAVA

ฟรีtutorial JAVA 01 install Eclipse ฟรีtutorial JAVA 02 intro to programming Eclipse ฟรีtutorial JAVA 03 condiotion ฟรีtutorial JAVA 04.loop ฟรีtutorial JAVA 05.array ฟรีtutorial JAVA 05 2 array cont ฟรีtutorial JAVA 06 01 function ฟรีtutorial JAVA 06 02 function cont ฟรีtutorial JAVA 07 object ฟรีtutorial JAVA 08 string ฟรีtutorial JAVA 09 constructor ฟรีtutorial JAVA 10 01 oop ฟรีtutorial JAVA 10 02 oop2 ฟรีtutorial JAVA 11 exception ฟรีtutorial JAVA 12 reading file ฟรีtutorial JAVA 13 thread ฟรีtutorial JAVA 14 generic ฟรีtutorial JAVA 15 01 GUI ฟรีtutorial JAVA 15 02 GUI2 ฟรีtutorial JAVA 15 03.GUI3 ฟรีtutorial JAVA 16 using WindowBuilder ฟรีtutorial JAVA 17 event ฟรีtutorial JAVA 18 database management system ฟรีtutorial JAVA 19 ER diagram ฟรีtutorial JAVA 20 Relational ฟรีtutorial JAVA 21 Xampp ฟรีtutorial JAVA 22 JDBC ฟรีtutorial JAVA 23 MVC ฟรีtutorial JAVA 24 SQL ฟรีtutorial JAVA
ขอย้ำอีกครั้งว่าเนื้อหาที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เนื้อหาตามปกติที่เราสอนในห้องเรียนเป็นแค่ tutorial ไว้อ่านประกอบเฉยๆ แทบไม่เกี่ยวกันเลย และไม่เกี่ยวกับการบ้านที่ทำครับ ในห้องเรียนเนื้อหาจะเยอะกว่านี้ค่อนข้างมากครับ
ขอบคุณน้องตี้ อย่างสูงสำหรับ Tutorial ดีๆ

ฟรี TUTORIAL DATA STRUCTURE

DATA STRUCTURE

ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 01 1การเรียงลำดับ(Sorting) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 01 2 การเรียงลำดับ2 ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 02 อาร์เรย์ลิสต์ (Array List) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 03 ลิงค์ลิสต์ (Linked List) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 04 สแต๊ค ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 05 1 คิวและไพออริตี้คิว ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 05 2 คิวและไพออริตี้คิว ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 1 ไบนารีทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 2 ไบนารีเสิร์ชทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 3 ไบนารีเสิร์ชทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 08 แฮช ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 09 กราฟ ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE :
ขอย้ำอีกครั้งว่าเนื้อหาที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เนื้อหาตามปกติที่เราสอนในห้องเรียนเป็นแค่ tutorial ไว้อ่านประกอบเฉยๆ แทบไม่เกี่ยวกันเลย และไม่เกี่ยวกับการบ้านที่ทำครับ ในห้องเรียนเนื้อหาจะเยอะกว่านี้ค่อนข้างมากครับ
ขอบคุณน้องตี้ อย่างสูงสำหรับ Tutorial ดีๆ

กราฟ(Graph)

            กราฟเป็นการเก็บข้อมูลในอีกรูปแบบหนึ่งที่เก็บข้อมูลไว้และมีการเชื่อมต่อกับข้อมูลถัดๆไปคล้ายกับต้นไม้คือมีลักษณะไม่เชิงเส้น (non-linear list) แต่กราฟก็ต่างจากต้นไม้เช่นเดียวกันเพราะในขณะที่กราฟมีลักษณะพ่อมีลูกได้หลายตัวแต่ลูกมีพ่อมีพ่อได้แค่หนึ่งเดียว ในขณะที่กราฟนั้นไม่มีข้อจำกัดเรื่องนี้ กล่าวคือมีตัวก่อนหน้าและตัวถัดไปอย่างไรก็ได้

กราฟ

            โหนดที่ใช้เก็บข้อมูลในกราฟเรียกว่า เวอร์เท็กซ์(vertex/ (pl.) vertices) และในแต่ละเวอร์เท็กซ์จะมีเส้นเชื่อมหากัน(คล้ายต้นไม้) แต่มีชื่อเรียกว่า เอดจ์(edges) กราฟจึงถือเป็นกลุ่มของ เวอร์เท็กซ์และเอดจ์

            กราฟเขียนแทนด้วยเซ็ต โดยเป็นเซ็ตของ เวอร์เท็กซ์และเอดจ์ นั่นเอง แต่ถ้ากราฟไม่มีสมาชิกเลยเรียกว่า null graph

 

รูป9-1

ให้ V แทนเซ็ตของเวอร์เท็กซ์ และ E แทนเซ็ตของเอดจ์ จะได้

V = { A, B, C , D. E, F}

E = {{A,B} , {A,C} , {A,D} , {B,E} , {B,C} , {D,E} , {D,F}}

กราฟ จะเป็นกราฟเรียบง่าย (Simple Graph) ก็ต่อเมื่อ

1.ต้องไม่มีการวนลูปของเอจด์เกิดขึ้นใน เซ็ต E หรือมี Path(A,A)

2.ต้องไม่มีเอจด์มากกว่าหนึ่งเชี่อมต่อกันระหว่างสองเวอร์เท็กซ์

ส่วนกราฟที่ไม่เรียบง่าย เรียกว่า มัลติกราฟ (Multi-graph)

กราฟมี 2 ประเภท ได้แก่

1.      Directed graph (รูป1)

หรือเรียกว่ากราฟทิศทาง เป็นกราฟแบบที่เอดจ์มีหัวลูกศรชี้ไปยังเวอร์เท็กซ์ถัดไป ซึ่งจะเรียกเอดจ์ที่มีหัวลูกศรว่าอาร์ค(arc) เช่นกรณีต้องการทำแผนที่การเดินทางจากกรุงเทพไปภูเก็ตก็ต้องใช้ทิศทางบอกจากว่าผ่านจังหวัดไหนบ้าง

2.      Undirected graph (รูป2)

ตรงข้ามกับข้างบนกราฟแบบนี้เอดจ์จะเป็นเส้นธรรมดาไม่มีเป็นหัวลูกศร หมายความว่าการเชื่อมโยงระหว่างเวอร์เท็กซ์เป็นลักษณะกลับไปมาระหว่างกันได้

 

รูป9-2

เรื่องของกราฟ

Path

            พาธเป็นเส้นทางระหว่างเวอร์เท็กซ์ 2 เวอร์เท็กซ์ที่อยู่ติดกัน โดยพาธนั้นมีทั้งใน Directed graph และ Undirected graph ตัวอย่างของพาธ เซ็ตของเอดจ์ในรูป 9-1 E = {{A,B} , {A,C} , {A,D} , {B,E} , {B,C} , {D,E} , {D,F}}

Cycle and Loop

            ไซเคิลเป็นกลุ่มของเวอร์เท็กซ์ที่มีจุดเริ่มกับจุดสิ้นสุดของเวอร์เท็กซ์เป็นตัวเดียวกัน เช่นรูป9-2 รูป 1 มีเวอร์เท็กซ์ B C E D B คือเริ่มจาก B แล้วกลับมาที่ B เหมือนเดิม ในขณะที่ 9-2 รูป 2 ทำไม่ได้เพราะมีทิศทางเดียว ส่วนลูปคือเอดจ์จากตัวเองไปสู่ตัวเองเท่านั้น

Adjacent vertex

               เป็นเวอร์เท็กซ์ที่อยู่ติดดินมีเอกจ์หรืออาร์คลากเชื่อมถึงกัน เช่น 9-2 รูป 1 A เป็น adjacent vertex ของ B และ B เป็น adjacent vertex ของ A แต่รูป 9-2 รูป2 B เป็น adjacent vertex ของ A แต่ A ไม่เป็น adjacent vertex ของ B

การเก็บข้อมูลของกราฟ

               การเก็บข้อมูลในกราฟมี 2 วิธีคือ การเก็บด้วยตารางและการเก็บด้วย list

Adjacency Matrix

               เป็นการเก็บข้อมูลเมทริกในการจัดเก็บเอดจ์ โดยถ้าเวอร์เท็กซ์นั้นมีเอดจ์เชื่อมโยงระหว่างเวอร์เท็กซ์ เมทริกจะมีค่าเป็น 1 แต่ถ้าไม่มีก็มีค่าเป็น 0 ถ้าเป็น undirected graph จะเขียนเลข 1 ตรงตารางทั้งคู่ของ adjacent vertex แต่ถ้าเป็น directed graph จะมีลูกศรเป้นตัวกำหนดให้ใส่เลข 1 เฉพาะเวอร์เท็กซ์ที่หัวลูกศรชี้อยู่

 

รูป9-3

               ตัวอย่างของ undirected graph จาก A ไป A คือจากตัวเองไปหาตัวเองถือว่าเป็น 0 เพราะเฉพาะนั้นช่องที่ซ้ำกันระหว่างแนวตั้งและแนวนอนจึงถือเป็น 0 ทั้งหมด แถวแนวตั้งทางซ้ายคือจาก แถวแนวนอนด้านบนคือไปถึง จะเห็นได้วา B ไป C ไม่มีก็เป็น 0 แต่ B ไป E มีก็เป็น 1

               ถ้าเป็นกรณีของ directed graph จะใส่เลข 1 ที่ช่องที่หัวลูกศรชี้ไปเช่น สมมติชี้จาก A ไป B จะใส่เลข 2 ที่ช่องที่ A อยู่ทางซ้ายและ B อยู่ข้างบน แต่ช่องที่ B อยู่ทางซ้ายและ A อยู่ข้างบน นั้นใส่เลข 0

Adjacency List

               ตามชื่อก็คือการเก็บข้อมูลแบบ Adjacency List จะใช้ลิงค์ลิสต์ในการเก็บข้อมูล โดยจะใช้ singly linked list สำหรับเก็บเวอร์เท็กซ์ต่างๆ

 

รูป9-4

            ช่องแรกสุดจะเก็บลิสต์ของเวอร์เท็กซ์ ก็คือเวอร์เท็กซ์ทุกเวอร์เท็กซ์ ในขณที่ช่องที่ 2 เป็นต้นไปจะเก็บเวอร์เท็กซ์ที่ติดกับเวอร์เท็กซ์ลิสต์

Weighted graph

            เป็นกราฟแบบที่ระบุค่าไปบนเอดจ์ด้วย  เพราะในความเป็นจริงกราฟเป็นสิ่งถูกประยุกต์ใช้งานเป็นจำนวนมาก เช่นการทำแผนที่เพื่อคำนวณระยะทางก็จะใช้กราฟแล้วระบุระยะทางหว่างเวอร์เท็กซ์ซึ่งแทนจังหวัด หรือ ประเทศก็ได้

 

 

รูป9-5

โค๊ดของ weighted adjacency matrix และ weighted adjacency list

weighted adjacency matrix

 

รูป 9-6

บรรทัดที่ 2 : สร้างคลาสชื่อ GraphAdjMatrix

บรรทัดที่ 4 : สร้างตัวแปรที่จะใช้เก็บเอดจ์ ชื่อ edge เป็นอาร์เรย์ 2 มิติ

บรรทัดที่ 5 : สร้างตัวแปร name เป็น String สำหรับเป็นชื่อของเวอร์เท็กซ์ เมื่อทำการสร้างเวอร์เท็กซ์ใหม่

บรรทัดที่ 6 : สร้างตัวแปร count_name ไว้สำหรับการนับว่ามีเวอร์เท็กซ์กี่อันแล้ว คือเวลาทำการเพิ่มเวอร์เท็กซ์ก็ให้ตัวแปรนี้เพิ่มค่าขึ้นอีก 1

บรรทัดที่ 8 : สร้างคอนสตรัคเตอร์ของคลาส GraphAdjMatrix รับพารามิเตอร์เป็นจำนวนเต็มเข้ามา ซึ่งจำนวนเต็มนี้จะไปกำหนดค่าให้กับตัวแปรที่เป็นอาร์เรย์

บรรทัดที่ 10 : ทำการสร้าง name ขึ้นมาด้วยคำสั่ง new เอาค่าของจำนวนเต็มที่รับมาจากพารามิเตอร์มาเป็นขนาดของอาร์เรย์

บรรทัดที่ 11 : ทำการสร้าง edge ขึ้นมาด้วยคำสั่ง new เอาค่าของจำนวนเต็มที่รับมาจากพารามิเตอร์มาเป็นขนาดของอาร์เรย์

บรรทัดที่ 14 : สร้างเมท็อด addNodeName ขึ้นมา รับพารามิเตอร์เป็น String สำหรับจะใช้เป็นชื่อของเวอร์เท็กซ์

บรรทัดที่ 16 : กำหนดให้ตัวแปร name ตัวที่ count_name เก็บชื่อที่ได้มาจากพารามิเตอร์

บรรทัดที่ 17 : เพิ่มค่า count_name

 

รูป 9-7

บรรทัดที่ 20 : สร้างเมท็อด addEdge โดยเมื่อเป็นกราฟแบบมีน้ำหนักก็จะต้องมีการรับค่าน้ำหนักเข้ามาด้วย โดยพารามิเตอร์ของเมท็อดนี้ได้แก่ ชื่อของเวอร์เท็กซ์แรก เวอร์เท็กซ์ที่สอง และน้ำหนักของเอดจ์

บรรทัดที่ 22 : สร้างตัวแปร index_a แทนตำแหน่งดัชนีของเวอร์เท็กซ์แรก กำหนดค่าเป็น 0

บรรทัดที่ 23 : สร้างตัวแปร index_b แทนตำแหน่งดัชนีของเวอร์เท็กซ์ที่สอง กำหนดค่าเป็น 0

บรรทัดที่ 24 : สร้างลูปสำหรับหาค่าดัชนีตั้งแต่ 0 จนถึง count_name (หรือเวอร์เท็กซ์ที่มีทั้งหมด)

บรรทัดที่ 26 : สร้างเงื่อนไข ถ้ามีชื่อตำแหน่งที่ i ตรงกับ a ที่รับเข้ามา

บรรทัดที่ 28 : ให้ index_a เก็บค่า i นั้นไว้

บรรทัดที่ 29 : break จากลูป

บรรทัดที่ 32-37: ทำเหมือน24-28 แต่เป็นสำหรับ b

บรรทัดที่ 41 : ให้ edge ตำแหน่งที่ a ตำแหน่งที่ b เก็บค่าน้ำหนัก

บรรทัดที่ 42 : ให้ edge ตำแหน่งที่ b ตำแหน่งที่ a เก็บค่าน้ำหนัก (เป็น undirected ค่าไปกลับเลยเท่ากัน)

weighted adjacency list

 

รูป 9-8

บรรทัดที่ 4 : สร้างคลาส GraphAdjList (ในโค๊ดนี้กำหนดให้เป็นgeneric)

บรรทัดที่ 6 : เรียกคลาสลิงค์ลิสต์(เรียกจากคลาสลิงค์ลิสต์ที่มีอยู่แล้ว)

บรรทัดที่ 7 : สร้างคอนสตรัคเตอร์ของคลาส

บรรทัดที่ 9 : ให้ตัวแปร all สร้างลิงค์ลิสต์ขึ้นมา

บรรทัดที่ 12 : สร้างเมท็อด add สำหรับการเพิ่มข้อมูล

บรรทัดที่ 14 : สร้างเวอร์เท็กซ์ขึ้นมา

บรรทัดที่ 15 : เพิ่มข้อมูลด้วยการให้ตัวแปร all เรียกเมท็อด add จากคลาสลิงค์ลิสต์

 

รูป9-9

บรรทัดที่ 18 : สร้างเมท็อด addEdge สำหรับเพิ่มเอดจ์แบบมีน้ำหนัก

บรรทัดที่ 20 : สร้างตัวแปร index_a แทนตำแหน่งดัชนีของเวอร์เท็กซ์แรก กำหนดค่าเป็น -1

บรรทัดที่ 21 : สร้างตัวแปร index_b แทนตำแหน่งดัชนีของเวอร์เท็กซ์แรก กำหนดค่าเป็น -1

บรรทัดที่ 22 : สร้างลูปสำหรับหาค่าดัชนีตั้งแต่ 0 จนถึง count_name (หรือเวอร์เท็กซ์ที่มีทั้งหมด)

บรรทัดที่ 24 : สร้างเงื่อนไข ถ้ามีชื่อตำแหน่งที่ i ตรงกับ a ที่รับเข้ามา

บรรทัดที่ 26 : ให้ index_a เก็บค่า i นั้นไว้

บรรทัดที่ 27 : break จากลูป

บรรทัดที่ 30-35 : เหมือน 22-27

บรรทัดที่ 39 : สร้างเงื่อนไขถ้าพบว่า index_a หรือ index_b ได้ค่าเป็น -1 เท่าเดิม ถือว่าไม่เจอให้ออกจาลูป

บรรทัดที่ 41 : สร้างตัวแปร e เป็นชนิด GraphEdge

บรรทัดที่ 42 : ให้ตัวแปร from ของ e เก็บค่าที่ได้จากการ เรียกเมท็อด get ตำแหน่งของ index_a

บรรทัดที่ 43 :ให้ตัวแปร to ของ e เก็บค่าที่ได้จากการ เรียกเมท็อด get ตำแหน่งของ  index_b

บรรทัดที่ 44 : ให้ตัวแปร weight ของ e เก็บค่าของ weight

บรรทัดที่ 46-49 : เหมือน 41-44 แต่เก็บใส่ตัวแปร f

บรรทัดที่ 51 : เพิ่มข้อมูล e ใส่ลงไปใน ลิสต์ adj ที่ตำแหน่งจากการ get ของ all

บรรทัดที่ 52 : เพิ่มข้อมูล ด ใส่ลงไปใน ลิสต์ adj ที่ตำแหน่งจากการ get ของ all

            ที่ต้องเพิ่มข้อมูล e และ f ก็เพราะว่าในโหนดของลิงค์ลิสต์จะต้องเก็บชื่อเวอร์เท็กซ์และน้ำหนักไว้ในโหนด ถ้ามีโหนด 2 โหนดติดกัน ทั้งสองโหนดนั้นจะต้องเพิ่มค่าน้ำหนักลงไปทั้งสองโหนด

 

รูป9-10

บรรทัดที่ 5 : สร้างคลาส GraphNode

บรรทัดที่ 7 : สร้างตัวแปร data

บรรทัดที่ 8 : สร้างลิงค์ลิสต์ชื่อ adj มีชนิดข้อมูลที่เก็บเป็น GraphEdge

บรรทัดที่ 10 : สร้างคอนสตรัคเตอร์ของคลาส GraphNode

บรรทัดที่ 12 : ให้ข้อมูลเป็น null ไว้ก่อน

บรรทัดที่ 13 : adj ให้สร้างลิงค์ลิสต์ขึ้นมา

บรรทัดที่ 16 : สร้างคอนสตรัคเตอร์ของคลาส GraphNode แบบรับพารามิเตอร์ เป็น x

บรรทัดที่ 18 : ให้ x รับเข้ามาเป็นข้อมูล

บรรทัดที่ 19 : adj ให้สร้างลิงค์ลิสต์ขึ้นมา เหมือนเดิม

 

รูป9-11

บรรทัดที่ 2 : สร้างคลาส GraphEdge สำหรับเป็นเอดจ์ในกราฟ

บรรทัดที่ 4 : สร้างตัวแปรชนิด GraphNode คือ from และ to

บรรทัดที่ 5 : สร้างตัวแปร weight สำหรับเป็นน้ำหนัก

 แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม

>