สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

ฟรี TUTORIAL JAVA

ฟรีtutorial JAVA 01 install Eclipse ฟรีtutorial JAVA 02 intro to programming Eclipse ฟรีtutorial JAVA 03 condiotion ฟรีtutorial JAVA 04.loop ฟรีtutorial JAVA 05.array ฟรีtutorial JAVA 05 2 array cont ฟรีtutorial JAVA 06 01 function ฟรีtutorial JAVA 06 02 function cont ฟรีtutorial JAVA 07 object ฟรีtutorial JAVA 08 string ฟรีtutorial JAVA 09 constructor ฟรีtutorial JAVA 10 01 oop ฟรีtutorial JAVA 10 02 oop2 ฟรีtutorial JAVA 11 exception ฟรีtutorial JAVA 12 reading file ฟรีtutorial JAVA 13 thread ฟรีtutorial JAVA 14 generic ฟรีtutorial JAVA 15 01 GUI ฟรีtutorial JAVA 15 02 GUI2 ฟรีtutorial JAVA 15 03.GUI3 ฟรีtutorial JAVA 16 using WindowBuilder ฟรีtutorial JAVA 17 event ฟรีtutorial JAVA 18 database management system ฟรีtutorial JAVA 19 ER diagram ฟรีtutorial JAVA 20 Relational ฟรีtutorial JAVA 21 Xampp ฟรีtutorial JAVA 22 JDBC ฟรีtutorial JAVA 23 MVC ฟรีtutorial JAVA 24 SQL ฟรีtutorial JAVA
ขอย้ำอีกครั้งว่าเนื้อหาที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เนื้อหาตามปกติที่เราสอนในห้องเรียนเป็นแค่ tutorial ไว้อ่านประกอบเฉยๆ แทบไม่เกี่ยวกันเลย และไม่เกี่ยวกับการบ้านที่ทำครับ ในห้องเรียนเนื้อหาจะเยอะกว่านี้ค่อนข้างมากครับ
ขอบคุณน้องตี้ อย่างสูงสำหรับ Tutorial ดีๆ

ฟรี TUTORIAL DATA STRUCTURE

DATA STRUCTURE

ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 01 1การเรียงลำดับ(Sorting) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 01 2 การเรียงลำดับ2 ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 02 อาร์เรย์ลิสต์ (Array List) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 03 ลิงค์ลิสต์ (Linked List) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 04 สแต๊ค ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 05 1 คิวและไพออริตี้คิว ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 05 2 คิวและไพออริตี้คิว ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 1 ไบนารีทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 2 ไบนารีเสิร์ชทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 3 ไบนารีเสิร์ชทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 08 แฮช ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 09 กราฟ ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE :
ขอย้ำอีกครั้งว่าเนื้อหาที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เนื้อหาตามปกติที่เราสอนในห้องเรียนเป็นแค่ tutorial ไว้อ่านประกอบเฉยๆ แทบไม่เกี่ยวกันเลย และไม่เกี่ยวกับการบ้านที่ทำครับ ในห้องเรียนเนื้อหาจะเยอะกว่านี้ค่อนข้างมากครับ
ขอบคุณน้องตี้ อย่างสูงสำหรับ Tutorial ดีๆ

ไบนารีเสิร์ชทรี(ต่อ2)

การค้นหาในต้นไม้

            หารค้นหาในต้นไม้อาศัยเรื่องโครงสร้างต้นไม้มาช่วยในการค้นหา ก็คือลูกทางซ้ายมีค่าน้อยกว่ารากและลูกทางขวามีค่ามากกว่าราก วิธารก็คือให้เปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่รากลงไปว่าข้อมูลที่ต้องการหามีค่ามากหรือน้อยกว่ารากหรือโหนด ไล่ไปเรื่อยๆจนเจอข้อมูล

 

รูป 6-13

บรรทัดที่ 176 : สร้างเมท็อด get สำหรับการค้นหา

บรรทัดที่ 178  : สร้างโหนด a โดยให้ a เรียกและเก็บข้อมูลที่ได้จาก getNode

บรรทัดที่ 179 : ถ้า a ไม่มีข้อมูลใหคืนค่าเป็น -1

บรรทัดที่ 180 : ถ้ามีข้อมูลให้คืนค่าเป็นข้อมูลที่อยู่ในโหนดนั้น

บรรทัดที่ 182 :  : สร้างเมท็อด getNode สำหรับหาโหนดในต้นไม้

บรรทัดที่ 184 : ถ้ารากเป็น null ให้จบการทำงานคืนค่าเป็น null กลับไปให้ a

บรรทัดที่ 185-186 : ถ้ารากมีค่ามากกว่าข้อมูลที่เข้ามา ให้ไปหาข้อมูลจากโหนดทางซ้าย

บรรทัดที่ 189-191 : ถ้ารากมีค่าน้อยกว่าข้อมูลที่เข้ามา ให้ไปหาข้อมูลจากโหนดทางขวา

บรรทัดที่ 193 : คืนค่าออกไป

            สรุปคือผู้ใช้เรียก get ส่วน get จะไปเรียก getNode เพื่อว่ามีโหนดที่เก็บข้อมูลที่ตรงกับข้อมูลที่เข้ามาหรือไม่ ถ้ามีก็คืนโหนดออกไป แล้ว get ก็จะคืนค่าเป็นข้อมูลที่อยู่ในโหนดนั้นออกมา

การค้นหาค่ามากและค่าสุดน้อยสุดในต้นไม้

            การจะหาค่ามากสุดหรือค่าน้อยสุดในต้นไม้ สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย เพราะการจัดข้อมูบที่ให้ข้อมูลที่น้อยกว่ารากเป็นลูกทางซ้ายของราก และข้อมูลที่มากกว่ารากอยู่ทางขวาของราก ดังนั้นข้อมูลที่มีค่าน้อยก็อยู่ในตำแหน่งของลูกทางซ้าย ลูกของลูกทางซ้าย ไปเรื่อยๆจนโหนดทางซ้าย และถ้าข้อมูลมากสุดก็จะอยู่ทางขวาสุด

 

รูป 6-14

            จากรูปข้อมูลที่น้อยที่สุดก็คือ 3 เริ่มจาก 9 เลื่อนซ้าย ได้ 4 เลื่อนซ้ายได้ 3 ก็พบว่าไม่มีลูกทางซ้ายของ 3 อีก 3 จึงเป็นข้อมูลที่น้อยที่สุดแล้ว

            ส่วนข้อมูลที่มากที่สุดคือ 22 เริ่มจาก 9 เลื่อนขวา ได้ 17 เลื่อนขวา ได้ 22 ไม่มีลูกทางขวาของ 22 แล้ว 22 จึงเป็นข้อมูลมากสุด

 

รูป 6-15

บรรทัดที่ 196 : สร้างเมท็อด getMin สำหรับหาค่าน้อยสุด

บรรทัดที่ 198-199 : สร้างตัวแปร n ให้เป็นราก ถ้ารากไม่มีข้อมูลให้คืนค่า -1 หมายถึงไม่มีข้อมูล

บรรทัดที่ 200-202 : ตรวจสอบลูปว่าถ้าด้านซ้ายของรากยังไม่พบว่าว่างให้เลื่อนไปทางซ้ายหนึ่งครั้ง

บรรทัดที่ 204 : หากไม่มีข้อมูลทางซ้ายแล้วให้คืนข้อมูลตัวล่าสุดออกไป

บรรทัดที่ 207 : สร้างเมท็อด getMax สำหรับหาค่ามากสุด

บรรทัดที่ 209-210  : สร้างตัวแปร n ให้เป็นราก ถ้ารากไม่มีข้อมูลให้คืนค่า -1 หมายถึงไม่มีข้อมูล

บรรทัดที่ 211-213 : ตรวจสอบลูปว่าถ้าด้านขวาของรากยังไม่พบว่าว่างให้เลื่อนไปทางขวาหนึ่งครั้ง

บรรทัดที่ 215 : หากไม่มีข้อมูลทางขวาแล้วให้คืนข้อมูลตัวล่าสุดออกไป

 

 

การผ่านต้นไม้(Tree traversal)

                  เป็นการดูข้อมูลในโหนดโดยเป็นการผ่านโหนดแบบเป็นลำดับ แต่ละโหนดนั้นจะถูกผ่านได้เพียงครั้งเดียว การผ่านต้นไม้แบบมาตรฐานทั่วไปมี 3 แบบได้แก่ ก่อนลำดับ(preorder) ตามลำดับ(inorder)และหลังลำดับ(postorder)

 

รูป 6-16

                  ก่อนลำดับได้ 9 4 3 6 5 7 17 22 20

                  ตามลำดับได้ 3 4 5 6 7 9 17 20 22

                  หลังลำดับได้ 3 5 7 6 4 20 22 17 9

                  จะสังเกตว่า 9 ซึ่งเป็นโหนดรากจะอยู่ในตำแหน่งตามชื่อของลำดับ ก่อนลำดับอยู่หน้าสุด ตามก็อยู่ตรงกลาง หลังก็อยู่หลังสุด

 

รูป6-17

บรรทัดที่ 289 : สร้างเมท็อด inOrder รับอินพุทเป็น VisitTree (อินเตร์เฟส จะกล่าวต่อไป)

บรรทัดที่ 291 : ตรวจสอบว่าถ้ารากเป็น null ให้คืนค่าออกไป

บรรทัดที่ 292 : ถ้าไม่ null ให้เรียกเมท็อด inOrder

บรรทัดที่ 295 : สร้างเมท็อด inOrder

บรรทัดที่ 297 : ตรวจสอบซ้ำว่าถ้ารากเป็น null ให้คืนค่าออกไป

บรรทัดที่ 298 : ไล่โหนดทางซ้ายให้หมด

บรรทัดที่ 299:จากนั้นให้ผ่านข้อมูลของ n ตรงกลางด้วยเมท็อด visit ของอินเตอร์เฟส VisitTree

บรรทัดที่ 300 : ไล่โหนดทางขวาให้หมด

 

รูป6-18

                  เปลี่ยนจากโค๊ดข้างบนมาเป็นให้ผ่านข้อมูลของ n ก่อน

 

รูป6-19

                  ผ่านข้อมูลของ n ทีหลังสุด

 

รูป 6-20

                  สร้างอินเตอร์เฟสข  VisitTreeI

 

รูป 6-21

 แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม

>