สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

ฟรี TUTORIAL JAVA

ฟรีtutorial JAVA 01 install Eclipse ฟรีtutorial JAVA 02 intro to programming Eclipse ฟรีtutorial JAVA 03 condiotion ฟรีtutorial JAVA 04.loop ฟรีtutorial JAVA 05.array ฟรีtutorial JAVA 05 2 array cont ฟรีtutorial JAVA 06 01 function ฟรีtutorial JAVA 06 02 function cont ฟรีtutorial JAVA 07 object ฟรีtutorial JAVA 08 string ฟรีtutorial JAVA 09 constructor ฟรีtutorial JAVA 10 01 oop ฟรีtutorial JAVA 10 02 oop2 ฟรีtutorial JAVA 11 exception ฟรีtutorial JAVA 12 reading file ฟรีtutorial JAVA 13 thread ฟรีtutorial JAVA 14 generic ฟรีtutorial JAVA 15 01 GUI ฟรีtutorial JAVA 15 02 GUI2 ฟรีtutorial JAVA 15 03.GUI3 ฟรีtutorial JAVA 16 using WindowBuilder ฟรีtutorial JAVA 17 event ฟรีtutorial JAVA 18 database management system ฟรีtutorial JAVA 19 ER diagram ฟรีtutorial JAVA 20 Relational ฟรีtutorial JAVA 21 Xampp ฟรีtutorial JAVA 22 JDBC ฟรีtutorial JAVA 23 MVC ฟรีtutorial JAVA 24 SQL ฟรีtutorial JAVA
ขอย้ำอีกครั้งว่าเนื้อหาที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เนื้อหาตามปกติที่เราสอนในห้องเรียนเป็นแค่ tutorial ไว้อ่านประกอบเฉยๆ แทบไม่เกี่ยวกันเลย และไม่เกี่ยวกับการบ้านที่ทำครับ ในห้องเรียนเนื้อหาจะเยอะกว่านี้ค่อนข้างมากครับ
ขอบคุณน้องตี้ อย่างสูงสำหรับ Tutorial ดีๆ

ฟรี TUTORIAL DATA STRUCTURE

DATA STRUCTURE

ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 01 1การเรียงลำดับ(Sorting) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 01 2 การเรียงลำดับ2 ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 02 อาร์เรย์ลิสต์ (Array List) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 03 ลิงค์ลิสต์ (Linked List) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 04 สแต๊ค ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 05 1 คิวและไพออริตี้คิว ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 05 2 คิวและไพออริตี้คิว ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 1 ไบนารีทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 2 ไบนารีเสิร์ชทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 3 ไบนารีเสิร์ชทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 08 แฮช ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 09 กราฟ ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE :
ขอย้ำอีกครั้งว่าเนื้อหาที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เนื้อหาตามปกติที่เราสอนในห้องเรียนเป็นแค่ tutorial ไว้อ่านประกอบเฉยๆ แทบไม่เกี่ยวกันเลย และไม่เกี่ยวกับการบ้านที่ทำครับ ในห้องเรียนเนื้อหาจะเยอะกว่านี้ค่อนข้างมากครับ
ขอบคุณน้องตี้ อย่างสูงสำหรับ Tutorial ดีๆ

ไบนารีเสิร์ชทรี(Binary search tree)

            Binary search tree (BST) หรือชื่อภาษาไทยว่าต้นไม้ทวิภาค เป็นการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการเพิ่ม ลบ ค้นหา หาตัวมากสุดหรือตัวน้อยสุด มีลักษณะการเก็บข้อมูลเป็นโหนด (Node) คล้ายกับ Linked List แต่ไม่ได้เก็บเป็นลักษณะเส้นตรงเหมือนกัน เพราะ BST จะเก็บข้อมูลในลักษณะที่ว่าข้อมูลทางขวาจะมากกว่าตัวตรงกลางและตัวทางซ้าย แต่ละโหนดมีลูกได้ไม่เกินสองโหนด โหนดลูกซ้ายต้องน้อยกว่าโหนดพ่อแม่ และโหนดลูกขวาต้องมากกว่าโหนดพ่อแม่ การเรียงในลักษณะนี้ทำให้ BST ได้เปรียบในเรื่องของการค้นหาข้อมูลเพราะข้อมูลที่เก็บไว้ได้อยู่รูปแบบที่ง่ายต่อการค้นหาอยู่แล้ว

 

รูป6-1

ลักษณะของ BST

-          ลูกทางซ้ายของโหนดจะมีค่าน้อยกว่าโหนด 4 น้อยกว่า 9 และ 5 น้อยกว่า 6

-          ลูกทางขวาของโหนดจะมีค่ามากกว่าโหนด 17 มากกว่า 9 และ 6 มากกว่า 4

-          แต่ละโหนดลูกได้สองตัว (มีโครงสร้างต้นไม้ที่มีลูกได้มากกว่า 3 โหนด แต่ไม่ได้เรียก BST)

-          ต้องไม่มีข้อมูลซ้ำกัน

-          สามารถค้นหาข้อมูลได้เร็วถ้าต้นไม้มีลักษณะสมดุลกัน

-          การเพิ่มและการลบข้อมูลมีประสิทธิภาพ

การสร้างต้นไม้

            การสร้างต้นไม้ ไม่จำเป็นต้องเก้บเลขจำนวนเต็มจะเก็บอย่างอื่นก็ได้ วิธีการสร้างต้นไม้อย่างง่ายเลยก็คือสร้างโหนดเก็บข้อมูลและโหนดนั้นก็ต้องมีตัวชี้ลูกซ้ายและตัวชี้ลูกขวา ถ้าข้างไหนไม่มีลูกก็ให้เป็น null ไป และต้นไม้จะมีโหนดแรกสุดเลยเรียกว่าราก (root) ซึ่งโหนดนี้จะเป็นโหนดตั้งต้นที่ชี้ไปโหนอื่นๆ ดังนั้นขั้นตอนแรกของการสร้างต้นไม้ก็ต้องสร้างโหนดขึ้นมาก่อน

 

รูป6-2

บรรทัดที่ 5 : สร้างคลาสโหนดสำหรับต้นไม้ ตั้งชื่อว่า BSTreeNode

บรรทัดที่ 7 : สร้างตัวแปร data เก็บข้อมูลเป็นจำนวนเต็ม

บรรทัดที่ 8 : สร้างตัวแปร left เป็นชนิด BSTreeNode สำหรับเป็นตัวชี้ลูกทางซ้าย

บรรทัดที่ 9 : สร้างตัวแปร  right เป็นชนิด BSTreeNode สำหรับเป็นตัวชี้ลูกทางขวา

บรรทัดที่ 11 : สร้างคอนสตรัคเตอร์ของคลาส BSTreeNode สำหรับการกำหนเค่าเริ่มต้นให้ตัวแปรของคลาส

บรรทัดที่ 13 : ตัวแปร data ใส่ค่าเริ่มต้นเป็น 0

บรรทัดที่ 14 : ตัวแปร left ใส่ค่าเริ่มต้นเป็น null

บรรทัดที่ 15 : ตัวแปร right ใส่ค่าเริ่มต้นเป็น null

บรรทัดที่ 18 : สร้างคอนสตรัคเตอร์ของคลาส BSTreeNode โดยที่คอนสตรัคเตอร์นี้รับพารามิเตอร์เป้นข้อมูลจำนวนเต็มเข้ามาหนึ่งตัวเพื่อเป็นค่าให้กับด้วยแปร data

 

รูป 6-3

บรรทัดที่ 24 : สร้างเมท็อด isLeaf เป็น boolean สำหรับคืนค่าว่าตัวนั้นๆเป็นโหนดใบหรือไม่ โหนดใบหายถึงโหนดที่ไม่มีลูกซ้ายหรือขวาต่ออกไปจากตัวมันเอง โดยที่โหนดใบไม่ใช่โหนดราก

บรรทัดที่ 26: คืนค่าถ้าข้อมูลการโยงซ้ายขวาไม่มีการชี้

 

เมท็อดใน BST

Int numNodes(Node r)  จำนวนปมของต้นไม้

Int height(Node r) หาความสูงของต้นไม้

Int numLeaves(Node) หาจำนวนของใบในต้นไม้

ชนิดข้อมูล getMin หาค่าของข้อมูลน้อยที่สุด

ชนิดข้อมูล getMax หาค่าของข้อมูลมากที่สุด

void add เพิ่มข้อมูลลงต้นไม้

void romove ลบข้อมูลออกจากต้นไม้

 

รูป6-4

บรรทัดที่ 4 : สร้างคลาสใหม่ที่เป็นต้นไม้จริงๆให้ชื่อว่า BSTree

บรรทัดที่ 6 : สร้างโหนดรากชื่อ root ขึ้นมาเป็นข้อมูลชนิด BSTreeNode

            เมท็อด add สำหรับเพิ่มข้อมูลลงในต้นไม้ การเพิ่มข้อมูลลงในต้นไม้ไม่หมือนกับพวกอาร์เรย์เพราะเวลาเพิ่มลงไปข้อมูลต้องไปลงตำแหน่งตามกฎของต้นไม้

บรรทัดที่ 8 : สร้างเมท็อด add รับพารามิเตอร์เป็นจำนวนเต็ม

บรรทัดที่ 10 : ก่อนจะทำการเพิ่มข้อมูลลงในต้นไม้ต้องทำการตรวจสอบก่อนว่าในต้นไม้นั้นมีโหนดรากอยู่แล้วหรือไม่

บรรทัดที่ 12-13 : ถ้าไม่มีโหนดรากให้สร้างโหนดรากขึ้นมาก่อน แล้วเพิ่มข้อมูลลงในโหนดราก จากนั้นคืนค่าออกไปจบการทำงานได้โหนดรากขึ้นมา

บรรทัดที่ 15 : สมมติมีโหนดรากอยู่แล้วให้เรียกการทำงานของฟังก์ชัน add ที่รับพารามิเตอร์เป็นรากและข้อมูลเข้า (เรียกว่า recursive function)

 

รูป6-5

บรรทัดที่ 18 : สร้างเมท็อด add รับพารามิเตอร์เป็นรากและข้อมูล ตั้งค่าเป็น private สำหรับให้เมท็อด add แรกเรียกได้เท่านั้น

บรรทัดที่ 20 : ตรวจสอบอีกครั้งว่าหากยังไม่มีโหนดรากให้คืนค่าออกไป

บรรทัดที่ 21 : ตรวจสอบว่าข้อมูลของรากมีค่ามากกว่าข้อมูลที่เข้ามาหรือไม่

บรรทัดที่ 23 : ถ้าใช่ ข้อมูลที่เข้ามาใหม่จะต้องเป็นลูกทางซ้ายของราก ดังนั้นต้องตรวจสอบว่ามีโหนดทางซ้ายอยู่แล้วหรือไม่

บรรทัดที่ 25-26 : ถ้ายังไม่มีให้สร้างโหนดแล้วเพิ่มข้อมูลลงไปในโหนดนั้น จากนั้นจบการทำงาน

บรรทัดที่ 28 : หากพบมีโหนดทางซ้ายอยู่ก่อนแล้วให้เรียก add ใหม่คราวนี้ตั้งข้อมูลโหนดทางซ้ายเป้นรากแทนแล้วเอาข้อมูลที่เอาเข้ามาไปเทียบใหม่ว่ามากหรือน้อยกว่าข้อมูลโหนดทางซ้ายนั้น

บรรทัดที่ 30 : ถ้าเกิดว่าข้อมูลที่เข้ามามีค่ามากกว่าราก ข้อมูลจะต้องไปอยู่ทางขวาของราก

บรรทัดที่ 32 : ตรวจสอบเหมือนเดิมว่าทางขวามีโหนดอยู่ก่อนแล้วหรือไม่

บรรทัดที่ 34-35 : ถ้าไม่มีโหนดทางขวาให้สร้างโหนดขึ้นมาแล้วทำการเพิ่มข้อมูลลงไปจากนั้นจบการทำงาน

บรรทัดที่ 37 : หากมีโหดนอยู่ก่อนแล้วให้เอาโหดนที่เจอเป้นรากแล้วเรียกซ้ำ add อีกครั้ง

 แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม

>