สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

ฟรี TUTORIAL JAVA

ฟรีtutorial JAVA 01 install Eclipse ฟรีtutorial JAVA 02 intro to programming Eclipse ฟรีtutorial JAVA 03 condiotion ฟรีtutorial JAVA 04.loop ฟรีtutorial JAVA 05.array ฟรีtutorial JAVA 05 2 array cont ฟรีtutorial JAVA 06 01 function ฟรีtutorial JAVA 06 02 function cont ฟรีtutorial JAVA 07 object ฟรีtutorial JAVA 08 string ฟรีtutorial JAVA 09 constructor ฟรีtutorial JAVA 10 01 oop ฟรีtutorial JAVA 10 02 oop2 ฟรีtutorial JAVA 11 exception ฟรีtutorial JAVA 12 reading file ฟรีtutorial JAVA 13 thread ฟรีtutorial JAVA 14 generic ฟรีtutorial JAVA 15 01 GUI ฟรีtutorial JAVA 15 02 GUI2 ฟรีtutorial JAVA 15 03.GUI3 ฟรีtutorial JAVA 16 using WindowBuilder ฟรีtutorial JAVA 17 event ฟรีtutorial JAVA 18 database management system ฟรีtutorial JAVA 19 ER diagram ฟรีtutorial JAVA 20 Relational ฟรีtutorial JAVA 21 Xampp ฟรีtutorial JAVA 22 JDBC ฟรีtutorial JAVA 23 MVC ฟรีtutorial JAVA 24 SQL ฟรีtutorial JAVA
ขอย้ำอีกครั้งว่าเนื้อหาที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เนื้อหาตามปกติที่เราสอนในห้องเรียนเป็นแค่ tutorial ไว้อ่านประกอบเฉยๆ แทบไม่เกี่ยวกันเลย และไม่เกี่ยวกับการบ้านที่ทำครับ ในห้องเรียนเนื้อหาจะเยอะกว่านี้ค่อนข้างมากครับ
ขอบคุณน้องตี้ อย่างสูงสำหรับ Tutorial ดีๆ

ฟรี TUTORIAL DATA STRUCTURE

DATA STRUCTURE

ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 01 1การเรียงลำดับ(Sorting) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 01 2 การเรียงลำดับ2 ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 02 อาร์เรย์ลิสต์ (Array List) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 03 ลิงค์ลิสต์ (Linked List) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 04 สแต๊ค ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 05 1 คิวและไพออริตี้คิว ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 05 2 คิวและไพออริตี้คิว ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 1 ไบนารีทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 2 ไบนารีเสิร์ชทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 3 ไบนารีเสิร์ชทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 08 แฮช ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 09 กราฟ ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE :
ขอย้ำอีกครั้งว่าเนื้อหาที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เนื้อหาตามปกติที่เราสอนในห้องเรียนเป็นแค่ tutorial ไว้อ่านประกอบเฉยๆ แทบไม่เกี่ยวกันเลย และไม่เกี่ยวกับการบ้านที่ทำครับ ในห้องเรียนเนื้อหาจะเยอะกว่านี้ค่อนข้างมากครับ
ขอบคุณน้องตี้ อย่างสูงสำหรับ Tutorial ดีๆ

ลิงค์ลิสต์ (Linked List)

            ลิงค์ลิสต์ หรือชื่อภาษาไทยว่า รายการโยง เป็น list แบบหนึ่ง แม้อาร์เรย์ลิสต์จะเก็บข้อมูลเป็นแถวเป็นระเบียบดีแต่ปัญหาของอาร์เรย์ลิสต์อย่างหนึ่งคือสมมติเราอยากแทรกข้อมูลไว้ตรงกลางไม่ใช่เอาไปต่อท้าย จะต้องขยับข้อมูลทุกตัวออกไปทำให้เสียเวลา ลิงค์ลิสต์ก็เปลี่ยนแปลงโดยการมีสิ่งที่เรียกว่า node หรือปมไว้เก็บข้อมูล ซึ่งภายใน node จะมีพื้นที่เก็บตัวชี้ข้อมูลตัวถัดไป หรืออาจจะชี้ข้อมูลตัวก่อนหน้าด้วยก็ได้ ทำให้การเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Node (ปมข้อมูล)

            การจะสร้างลิงค์ลิสต์ต้องสร้าง node ขึ้นมาก่อน โดย node จะใช้ทั้งเก็บข้อมูลและเก็บสิ่งอ้างอิงถึงอีกปม

 

รูป3-1

            การสร้าง node ก็สร้างคลาส LinkedNode ขึ้นมา ภายในคลาสนี้มีตัวแปรสองตัว คือ data ก็คือข้อมูลที่อยู่ใน node (ในที่นี้ให้เก็บ int) และสร้างตัวแปลประเภท LinkedNode สำหรับตัวแปร next

            คอนสตรัคเตอร์ของคลาสก็ให้รับค่าเข้ามาใส่ไว้ในตัวแปร

 

รูป3-2

จากรูป ลองสร้าง LinkedNode x = new LinkedNode(“hat”, x);

            จะเห็นได้ว่าข้อมูลก็จะต่อเพิ่มจากที่หัวแล้วดันข้อมูลเก่าออกไปเรื่อยๆ แต่หากต้องการให้ข้อมูลเก่าที่เพิ่มไว้อยู่ข้างหน้าแล้วข้อมูลใหม่ถูกผลักกออกไปก็สามารถใช้ x.next เข้ามาช่วยได้

ประเภทของ Linked list

Singly linked list

            เป็นลิงค์ลิสต์แบบที่ node ชี้แต่ node ถัดไปเท่านั้นไม่ได้ชี้ตัวก่อนหน้า

            รูปสำหรับลิงค์ลิสต์ที่มี size เป็น 2 มีโหนดเก็บ x และ y ในช่องทางซ้าย ส่วนช่องทางขวาเก็บตัวถัดไป ส่วนสัญลักษณ์เหมือนสายดินคือ null

 

รูป3-3

Doubly linked list

เป็นลิงค์ลิสต์แบบที่ node ชี้ทั้ง node ก่อนหน้าและ node ถัดไปด้วยเป็นสองทาง

 

รูป3-4

Linked list with Header

            เป็นการเพิ่ม node หัว เข้าซึ่ง header จะไม่มีข้อมูลอยู่ ที่ต้องเพิ่ม header ลงไปเพราะลิงค์ลิสต์จะเป็นการเพิ่มข้อมูลจากหัวเข้าไปเรื่อยๆ ต่างจากอาร์เรย์ลิสต์ที่เพิ่มข้อมูลเข้าต่อท้ายเรื่อยๆดังนั้นเวลาลบข้อมูลสำหรับลิงค์ลิสต์จะมีปัญหาเวลาลบ node แรก ตอนลบ node สำหรับลิงค์ลิสต์จะเป็นการเปลี่ยนตัวชี้ในลิงค์ลิสต์ เช่นมี node 1 2 3 จะลบ 2 ออก ก็ให้ 1 ไปชี้ 3 แทนๆที่จะชี้ 2 แต่ถามว่าเวลาลบ 1 อะไรจะมาชี้ 1 ก็เป็นเรื่องยุ่งยาก การเพิ่ม header จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้

Singly linked list แบบมี header

 

รูป3-5

Doubly linked list แบบมี header

 

รูป3-6

Circular linked list

                เป็นลิงค์ลิสต์แบบที่ node สุดท้ายมีตัวชี้กลับมายัง node แรก และถ้าเป็น doubly linked list

 node แรกก็ชี้ node สุดท้ายด้วย

 

รูป3-7

เมท็อดในลิงค์ลิสต์

void add                       สำหรับเพิ่มข้อมูล

void remove                 สำหรับลบข้อมูล

nodeAt                         หาค่าของ node ลำดับที่ต้องการ

boolean contains         หาว่ามีข้อมูลที่หาในลิงค์ลิสต์หรือไม่

int size                         ขนาดของลิงค์ลิสต์

ตัวอย่างโค๊ดของ Singly linked list แบบมี header

 

 

รูป3-8

บรรทัดที่ 4 : สร้างคลาส LinkedList

บรรทัดที่ 7 : สร้างคลาส Node (อันนี้สร้างไว้รวมกัน จะแยกเป็นอีกคลาสหนึ่งก็ได้)

บรรทัดที่ 10 : ในคลาส Node มี data เก็บข้อมูลชนิด int

บรรทัดที่ 11 : สร้างตัวแปรชนิด Node เก็บ next คือ node ของ LinkedList ต้องเก็บข้อมูลของโหนดถัดไปด้วย

บรรทัดที่ 13-16 : คอนสตรัคเตอร์ของโหนด คอนสตรัคเตอร์แรกกำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร

บรรทัดที่ 19-22 : คอนสตรัคเตอร์ที่สองรับพารามิเตอร์เป็น int โดยเมื่อรับพารามิเตอร์มาจะกำหนดเป็นข้อมูล

 

รูป 3-9

บรรทัดที่ 26 : สร้างตัวแปร header เป็นตัวแปรคลาส LinkedList เป็นชนิด Node

บรรทัดที่ 27 : สร้างตัวแปร size สำหรับการเก็บขนาด

บรรทัดที่ 29 : คอนสตรัคเตอร์ ของ LinkedList

บรรทัดที่ 31 : สร้าง header ขึ้นมา

บรรทัดที่ 32 : กำหนด size เริ่มต้นเป็น 0

 

รูป 3-10

บรรทัดที่ 40 : สร้างคลาส contains สำหรับตรวจสอบว่ามีข้อมูลใน LinkedList ที่เหมือนกับอินพุทหรือไม่

บรรทัดที่ 42 : สร้างตัวแปร p ชนิด Node เริ่มต้นเป็น header.next ก็หมายถึงข้อมูลตัวแรก header อยู่ก่อน next

บรรทัดที่ 43 : ตรวจสอบเงื่อนไขถ้า p ไม่ใช่ null และ ยังไม่พบ data ที่เท่ากับอินพุท e ให้หาต่อ

บรรทัดที่ 45 : ให้ p เก็บข้อมูลตัวถัดไปแทน

บรรทัดที่ 48 : ส่งค่าลับไปว่า true ถ้า p ไม่ null

 

                                                                        รูป 3-11      

บรรทัดที่ 51 : สร้างคลาส addFirst คลาสที่จะเพิ่มข้อมูลจากตัวแรก รับพารามิเตอร์เป็นข้อมูลที่จะเพิ่ม

บรรทัดที่ 53 : สร้าง Node ใหม่ใส่อินพุทเป็นข้อมูลลงไป

บรรทัดที่ 54 : สร้างการชี้ตัวถัดไปใหม่ ในตอนแรก ตัวแรกคือตัวที่อยู่ถัดจาก header แต่พอทำการใส่ข้อมูลใหม่ไปในตำแหน่งแรก ตัวที่ใส่เข้าไปจะกลายเป็นตัวแรกแทน n เป็นตัวแรก n.next ก็จะต้องเก็บข้อมูลตัวแรกเดิมเพราะถูกผลักออกไปเป็นตัวที่ 2 เอา header.next ที่เป็นตัวแรกเดิมมาใส่ n.next

บรรทัดที่ 55 : ให้ n ไปเก็บอยู่ที่ตำแหน่งถัดจาก header ไปหนึ่งตำแหน่ง(เพราะฉะนั้น header.next =  ตำแหน่งแรกนั่นเอง)

บรรทัดที่ 56 : หลังจากที่ใส่ข้อมูลลงไปแล้วให้ size ทำการเพิ่มขนาดด้วย

 

รูป 3-11-1

            รูปในบรรทัดแรกคือ Linked list ที่มีอยู่แล้ว สร้างโหนดใหม่ขึ้นมา โหนดที่สร้างขึ้นมายังไม่ได้มีการโยงไปไหน(บรรทัดที่ 53) ต่อมา(บรรทัดที่ 54) ให้ส่วน next ของโหนดใหม่ไปชี้ตัวที่ header ชี้อยู่ และ(บรรทัดที่ 55) ให้ header ชี้โหนด เพิ่มข้อมูลเรียบร้อย

 

บรรทัดที่ 59 : สร้างคลาส addLast คลาสที่จะเพิ่มข้อมูลจากตัวท้ายสุด รับพารามิเตอร์เป็นข้อมูลที่จะเพิ่ม

บรรทัดที่ 61 : สร้าง Node ใหม่ใส่อินพุทเป็นข้อมูลลงไป

บรรทัดที่ 62  : สร้างตัวแปร p แทน header

บรรทัดที่ 63  : วนลูปหาไปเรื่อยๆโดยเริ่มจาก p หรือ header ตราบเท่าที่ยังไม่เจอข้อมูล null

บรรทัดที่ 65  : เอาข้อมูลตัวถัดไปมาเก็บใน p จนได้ ข้อมูลตัวสุดท้าย

บรรทัดที่ 67 : ได้ p เป็นข้อมูลตัวสุดท้าย ก็เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปที่ next ของ p

บรรทัดที่ 68  : เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วก็เพิ่ม size ด้วย

 

รูป 3-12

บรรทัดที่ 72 : สร้างเมท็อด nodeAt ไว้สำหรับการค้นหาข้อมูลในโหนด

บรรทัดที่ 74-76 : ตรวจสอบว่าพารามิเตอร์ที่รับเข้ามาไม่ได้มีเลขน้อยกว่า 0 หรือมากกว่าขนาดของลิงค์ลิสต์ ถ้ามากกว่าให้ throw exception

บรรทัดที่ 79 : กำหนดให้โหนด p เริ่มจาก header

บรรทัดที่ 80-82 : วนลูปจากตัวแรกไปจนเท่าที่ข้อมูลยังไม่ใช่ index

บรรทัดที่ 86 : เจอข้อมูลที่ต้องการคืนค่าออกมา

 

รูป3-13

บรรทัดที่ 89 : สร้างเมท็อด removeAt สำหรับลบข้อมูลตำแหน่งที่ต้องการ

บรรทัดที่ 91 : สามารถใช้เมท็อดที่เพิ่งไปมาช่วยหาได้ไม่ต้องเขียนการค้นหาซ้ำ

บรรทัดที่ 93-93: ลบออกโดยการให้ next ชี้ตัวถัดไปและลดขนาดของลิสต์ลง 1

 

รูป 3-14

บรรทัดที่ 96 : เมท็อด get

บรรทัดที่ 102 : ขอข้อมูลตัวที่ต้องการ

บรรทัดที่ 105 : เมท็อด set

บรรทัดที่ 111 : เอาอินพุทไปใส่ตำแหน่งของข้อมูลตำแหน่งที่ต้องการ

 แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม

>